Zeleni EU projekti Grada Đurđevca: projekt kompostane prošao sve provjere


Utorak, 20. listopada 2020.

Grad Đurđevac i Komunalne usluge Đurđevac nakon projekta izgradnje i opremanja sortirnice, nabave komunalnih vozila, kanti i spremnika zajedno su prijavili projekt kompostane. Projekt je prošao administrativnu kontrolu i kontrolu kvalitete te se uskoro očekuju Odluka o odobrenju i sufinanciranju  projekta.

Projektom će se sufinancirati izgradnja i opremanje postrojenja za razvrstavanje, mehaničku obradu i skladištenju odvojeno prikupljenog biootpada. Ukupna vrijednost projekta iznosi 8,8 mil. kuna, od čega bespovratna sredstva Europske unije iz Operativnog programa Konkuretnost i kohezija iznose oko 3,4 mil. kuna. Tijekom 36 mjeseci provest će se sljedeće aktivnosti: nabava usluge izgradnje i izgradnje objekta, nabava usluge opremanja i opremanje objekta postrojenja kompostane, upravljanje projektom te informiranje i vidljivosti.

Uspješnom provedbom planiranog ulaganja izgradit će se i opremiti postrojenje za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada minimalnog kapaciteta od 3.000 tona biootpada godišnje, čime će se uspostaviti dodatni kapaciteti za recikliranje otpada na našem odlagalištu otpada.

Izgradnjom navedenog objekta, direktno će se pridonijeti povećanju stope recikliranja, a postrojenje će biti smješteno na lokaciji postojećeg odlagališta komunalnog otpada Peski.

Također, u sklopu projekta će se provesti aktivnosti kojima će se postići povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju, ponovnoj uporabi otpada te o održivom gospodarenju otpadom, kroz izradu, tisak i distribuciju brošura.

-Kako znamo gospodarenje otpadom predstavlja problem većini gradova i općina koji samo gomilaju otpad, a mi u Đurđevcu na tom pitanju radimo godinama, sustavno i planski te nemamo problema s otpadom. Na našem odlagalištu otpada ima još dovoljno mjesta za odlaganje otpada. Planiramo na adekvatan način zbrinjavati biološki otpad. Predviđeno je da se samo s područja Grada zbrinjava biološki otpad i postrojenje zaokružuje priču odlagališta, reciklažnog dvorišta i prijavljenog projekta spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i nabavke komunalnih vozila te projekta sortirnice. S realizacijom ovih projekata imat ćemo zaokruženu i samodostatnu priču za grad Đurđevac i napravit ćemo veliki iskorak u gospodarenju otpadom. Bit ćemo mali zeleni europski grad - rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.