Javni natječaj za prodaju otpadnog željeza


Četvrtak, 20. veljače 2020.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12, 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15., 123/17. i 98/19.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst) i Odluke o prodaji otpadnog željeza  KLASA: 363-01/20-01/28, URBROJ: 2137/03-01-01/03-20-1od 19. veljače 2020., gradonačelnik Grada Đurđevca raspisuje

 

JAVNI   NATJEČAJ

za prodaju otpadnog željeza

 

  1. Prodaje se otpadno željezo – dva projektora AP-62 s pripadajućim ispravljačima i ostalom opremom koji su skinuti prilikom izvođenja radova na Domu kulture u Đurđevcu.

Otpadno željezo iz stavka 1. prodaje se u cjelini.

  1. Početna cijena materijala iz točke 1. iznosi 800,00 kn.
  2. Materijal iz točke 1. može se razgledati uz prethodnu najavu u Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca, svaki radni dan od 8 -14 sati.
  3. Rok za podnošenje ponuda je 4. ožujka (srijeda) 2020. godine do 9,00 sati.
  4. Najpovoljniji ponuditelj dužan je izvršiti isplatu materijala sukladno danoj ponudi, u roku od 3 dana od dostave odluke o prihvaćanju ponude, a preuzimanje materijala izvršit će se nakon izvršene uplate.
  5. Ponude u zatvorenom omotu dostavljaju se na adresu: Grad Đurđevac, S. Radića 1, Đurđevac, s naznakom „ZA JAVNI NATJEČAJ - PRODAJA OTPADNOG ŽELJEZA“.

     Ponuda mora sadržavati:

- naziv pravne i fizičke  osobe s adresom sjedišta,  OIB,

- ponudu novčanog iznosa povrh početne cijene, te ukupnu ponuđenu cijenu.

  1. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja sadrži najviši ukupniiznos za ponuđeni materijal.
  2. Dodatne informacije o ovom natječaju zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevcaili na telefon:  048/811-052.

KLASA: 363-01/20-01/28

URBROJ: 2137/03-01-01/03-20-2

 

GRAD ĐURĐEVAC