Natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za gradske prihode i neprofitne organizacije i Višeg referenta za proračunske korisnike i glavnu knjigu


Četvrtak, 14. siječnja 2016.

U  broju  4. „Narodnih novina“ od  13. siječnja 2016. godine, objavljen je natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za gradske prihode i neprofitne organizacije – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca, te natječaj za prijam u službu Višeg referenta za proračunske korisnike i glavnu knjigu – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca  u Upravni odjeli za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca.

Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.
Od dana objave u „Narodnim novinama“ počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na natječaj.

Opis poslova za radno mjesto Višeg stručnog suradnika za gradske prihode i neprofitne organizacije:

 • sudjeluje u rješavanju složenijih stručnih i upravnih poslova iz nadležnosti Upravnog odjela uz redoviti nadzor i upute pročelnika
 • prati, evidentira porezne i ostale Gradske prihode i analitički ih obrađuje
 • odgovoran je za evidencije u sustavu; ugovora o zakupu stanova i poslovnih prostora, najam javnih površina,
 • evidentira promjene obveznika i usklađuje evidencije s financijskim knjigovodstvom
 • izrađuje dokumentaciju za postupak naplate i prisilne naplate, sudjeluje u stručnoj izradi projekcije veličine i dinamike novčanih tijekova na računu Gradskog proračuna,

-    prikuplja i obrađuje podatke na temelju knjigovodstvenih isprava dostavljenih od

neprofitnih organizacija

-    priprema i vodi poslovne knjige (dnevnik, glavnu knjigu i pomoćne knjige i ostale)

-    vodi analitičke evidencije dugotrajne imovine

-    vodi blagajničko poslovanje

-    pravodobno priprema i sastavlja financijske izvještaje na način kojim se

omogućava provjera poslovnih događaja

-     sudjeluje u vođenju upravnog postupka i stručnoj izradi nacrta rješenja o utvrđivanju

obveze plaćanja poreznih prihoda grada te obavlja i druge poslove koje mu povjeri

pročelnik

 

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 2,15 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.000,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Pravni izvori za pripremanje kandidata  za provjeru su sljedeći:

-     Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05,

109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst),

 • Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12, 15/15),
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 117/97., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08., 25/12. i 147/14.).

 

Opis poslova za radno mjesto Višeg referenta za proračunske korisnike i glavnu knjigu:

 • vodi računovodstveno-knjigovodstvene poslove i obavlja složenije računovodstvene poslove,
 • vodi glavnu knjigu računovodstva proračuna,
 • sudjeluje u izradi proračuna, polugodišnjeg i godišnjeg obračuna proračuna
 • izrađuje financijske izvještaje, izrađuje plan rada za godišnji popis sredstava
 • vodi analitičke evidencije i likvidaturu dugotrajne imovine, sitnog inventara, izlaznih i ulaznih računa,
 • obavlja kontrolu i usklađivanje glavne knjige proračuna s pomoćnim knjigovodstvenim evidencijama,
 • mjesečno surađuje s proračunskim korisnicima i vrši usklađivanje međusobnih stanja u Glavnoj knjizi,
 • poduzima mjere za pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada, uredno i pravilno korištenje imovine i sredstava za rad,
 • sudjeluje u pripremanju i donošenju akata iz nadležnosti gradonačelnika i Gradskog vijeća, uz nadzor i stalne upute pročelnika,
 • sudjeluje u izradi nacrta općih akata vezanih uz prihode, rashode, proračun i njegovo izvršavanje,
 • obavlja sve financijske i računovodstvene poslove za Dječji vrtić „Maslačak“, Muzej Grada Đurđevca, Gradsku knjižnicu Đurđevac,
 • vodi analitičke evidencije i likvidaturu dugotrajne imovine, sitnog inventara, izlaznih i ulaznih računa,
 • vrši obračun i isplatu naknada koje imaju karakter oporezivih primanja,
 • vodi brigu o pravovremenoj predaji obrazaca, vodi blagajničko poslovanje,

-     sastavlja financijski plan, godišnje izvješće, izrađuje sva statistička izvješća

za Dječji vrtić „Maslačak“, Muzej Grada Đurđevca, Gradsku knjižnicu

Đurđevac, a obavlja i druge poslove koje mu povjeri  pročelnik.

 

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 1,90 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.000,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Pravni izvori za pripremanje kandidata  za provjeru su sljedeći:

-     Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05,

      109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst),

 • Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12, 15/15),
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 117/97., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08., 25/12. i 147/14.).

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti provjeri znanja.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.
Navedena pismena provjera traje 60 minuta. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima,
-  na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodova

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju (najmanje pet bodova).

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Đurđevca, u zgradi S. Radića 1 Đurđevac, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o natječajnom postupku.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.

Također molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u natječaju. Manjak samo jedne isprave ili dostava makar jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Zainteresiranim osobama koje ne ispunjavaju sve formalne uvjete za imenovanje navedene u natječaju (npr. stupanj obrazovanja, tj. stručna sprema i struka) predlažemo da ne podnose prijavu, jer neće moći pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, niti postoji mogućnost da budu izabrani.
Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu. Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: grad@djurdjevac.hr  Radi registriranja sadržaja upita i primljenih odgovora, predlažemo da upite ne postavljate putem telefona. Ispod ove objave možete pogledati tekst natječaja.

Natječaj za radna mjesta 01-2016