Izmjena plana nabave za 2013. godinu


Četvrtak, 25. srpnja 2013.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11. i 83/13.) i članka 42., stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca" broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, dana 23. srpnja  2013. godine donio je

IZMJENU PLANA NABAVE ZA 2013. GODINU 

I.

 U Planu nabave za 2013. godinu KLASA: 406-01/13-01/05; URBROJ: 2137/03-03-01/11-13-1 od 01. veljače 2013. godine i KLASA: 406-01/13-01/05; URBROJ: 2137/03-03-01/11-13-2 od 04. ožujka 2013. godine, točka II. mijenja se i glasi:

 «Za nabavu čija je procijenjena vrijednost veća od 20.000,00 kuna, a manja od 70.000,00 kuna u Plan nabave se unose samo podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave.

Plan nabave odnosi se na nabavu radova, usluga i robe iznad 70.000,00 kuna i nabavu radova, usluga i robe od 20.000,00 do 70.000,00 kuna kako slijedi:

Red.

broj

Predmet nabave

Evidencijski broj nabave

Procijenjena vrijednost nabave (iznosi u kunama bez PDV-a)

Vrsta postupka javne nabave

Ugovor ili okvirni sporazum

Planirani početak postupka

Planirano trajanje ugovora ili OS

Nabava radova, usluga i robe iznad 70.000,00 kuna

1. Rekonstrukcija i prenamjena tavanskog prostora Dječjeg vrtića «Maslačak» Đurđevac – I. faza 1/13.-E-MV

776.000,00

Otvoreni Ugovor Srpanj Do kraja 2013. godine
2. Opskrba električnom energijom 2/13.-E-MV

600.000,00

Otvoreni Ugovor Srpanj 12 mjeseci
3. Izgradnja mrtvačnice u Mičetincu 3/13.-E-MV

400.000,00

Otvoreni Okvirni sporazum Listopad 3 godine
4. Okoliš Doma kulture u Đurđevcu 4/13.-E-MV

72.000,00

Otvoreni Ugovor Listopad do kraja 2013. g.
5. Izgradnja sekundarne vodovodne mreže Ciglena 5/13.-E-MV

248.000,00

Otvoreni Ugovor Listopad do kraja 2013. g.
6. Izgradnja pješačko – biciklističke staze, parkirališta i odvodnja u Radničkoj cesti – Zona A 6/13.-E-MV

780.000,00

Otvoreni Ugovor Listopad do kraja 2013.g.
7. Opremanje zemljišta komunalnom infrastrukturom 7/13.-E-MV

200.000,00

Otvoreni Ugovor Listopad Do kraja 2013. g.
8. Uređenje zgrade Stjepana Radića 1 8/13.-E-MV

80.000,00

Otvoreni Ugovor Listopad Do kraja 2013. g.
9. Izgradnja Športsko-rekreativnog centar "Graničar - Đurđevac" 9/13.-E-MV

104.000,00

Otvoreni Ugovor Listopad Do kraja 2013. g.

Nabava radova, usluga i robe od 20.000,00 kuna do 70.000,00 kuna (bagatelna nabava)

10. Reprezentacija – ugostiteljske usluge  

24.000,00

       
11. Reprezentacija – nabava pića za potrebe održavanja sjednica i nabava namirnica  

24.000,00

       
12. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  

68.000,00

       
13. Motorni benzin  

28.000,00

       
14. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje zgrada, opreme i prijevoznih sredstava  

28.000,00

       
15. Sitni inventar  

20.000,00

       
16. Usluge fiksne i mobilne telefonije, telefaxa i interneta  

51.000,00

       
17. Usluge pošte  

51.000,00

       
18. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (uredska oprema)  

20.000,00

       
19. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – Mjesni odbori – domovi  

30.000,00

       
20. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – Mjesni odbori  

26.000,00

       
21. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – poslovni prostori  

58.000,00

       
22. Usluge objava javnih natječaja i oglasa u tisku  

40.000,00

       
23. Usluge objava ostalih oglasa i promidžba u drugim medijima  

36.000,00

       
24. Usluge najma  

60.000,00

       
25. Intelektualne i osobne usluge (geodetske usluge, odvjetničke usluge, usluge vještačenja, usluge čišćenja i ostale intelektualne i osobne usluge)  

72.000,00

       
26. Računalne usluge – ažuriranje računalnih baza  

25.000,00

       
27. Premije osiguranja  

57.000,00

       
28. Nabava uredske opreme i namještaja  

32.000,00

       
29. Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora – usluge informiranja  

32.000,00

       
30. Najam sportske dvorane za potrebe sportskih klubova s područja Grada Đurđevca  

29.600,00

       
31. Održavanje putova, staza i parkirališta – popravak mostova  

24.390,00

       
32. Održavanje parkova – orezivanje  

26.000,00

       
33. Održavanje parkova – sakupljanje i odvoz  

26.000,00

       
34. Izgradnja javne rasvjete  

56.000,00

       
35. Pristupna cesta PC-1 (spoj S. Radića – V. Nazora) – idejno rješenje  

40.000,00

       
36. Izgradnja sekundarne vodovodne mreže Ciglena – projekt  

56.000,00

       
"37. Izgradnja kolnog prilaza iz Ulice Đure Basaričeka prema Trgu sv. Jurja i glazbenoj školi u Đurđevcu  

70.000,00

       
38. Rekonstrukcija plinskog priključka Strukovne škole  

30.000,00

       
39. Izvođenje radova na rušenju dijela stare tržnice na zemljištu u vlasništvu Grada Đurđevcu  

23.000,00

       
40. Dodatni radovi – izgradnja kolnog prilaza iz Ulice Đure Basaričeka prema Trgu sv. Jurja u Đurđevcu 9/13.-E-MV

28.000,00»

       

 

  II.

Ova Izmjena Plana nabave objavit će se na internetskoj stranici Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr.

Klasa: 406-01/13-01/05

Urbroj: 2137/03-03-01/11-13-3

Đurđevac, 23. srpnja 2013.

Gradonačelnik:

Željko Lacković, dipl. iur.