Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu


Petak, 6. prosinca 2013.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11. i 83/13.) i članka 42., stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca" broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, dana 6. prosinca 2013. godine donio je

 IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2013. GODINU

I.

U Planu nabave za 2013. godinu KLASA: 406-01/13-01/05; URBROJ: 2137/03-03-01/11-13-1 od 01. veljače 2013. godine, KLASA: 406-01/13-01/05; URBROJ: 2137/03-03-01/11-13-2 od 04. ožujka 2013. godine, KLASA: 406-01/13-01/05; URBROJ: 2137/03-03-01/11-13-3 od 23. srpnja 2013. godine i KLASA: 406-01/13-01/05; URBROJ: 2137/03-03-01/11-13-4 od 7. studenoga 2013. godine u točki II. nabava pod rednim brojem 4. i 5. se briše. Nabave od rednog broja 11. do rednog broja 42. mijenjaju se i glase:

"11. Reprezentacija – ugostiteljske usluge  

31.000,00

       
12. Reprezentacija – nabava pića za potrebe održavanja sjednica i nabava namirnica  

14.000,00

       
13. Uredski materijal  

65.000,00

       
14. Literatura i ostali materijalni rashodi  

22.000,00

       
15. Motorni benzin  

28.000,00

       
16. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje zgrada, opreme i prijevoznih sredstava  

28.000,00

       
17. Sitni inventar  

20.000,00

       
18. Usluge fiksne i mobilne telefonije, telefaxa i interneta  

51.000,00

       
19. Usluge pošte  

51.000,00

       
20. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (uredska oprema)  

20.000,00

       
21. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – Mjesni odbori – domovi  

35.000,00

       
22. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – Mjesni odbori  

26.000,00

       
23. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – poslovni prostori  

58.000,00

       
24. Usluge objava javnih natječaja i oglasa u tisku  

40.000,00

       
25. Usluge objava ostalih oglasa i promidžba u drugim medijima  

36.000,00

       
26. Usluge najma  

60.000,00

       
27. Intelektualne i osobne usluge (geodetske usluge, odvjetničke usluge, usluge vještačenja, usluge čišćenja i ostale intelektualne i osobne usluge)  

72.000,00

       
28. Računalne usluge – ažuriranje računalnih baza  

25.000,00

       
29. Premije osiguranja  

57.000,00

       
30. Nabava računala i računalne opreme  

40.000,00

       
31. Nabava namještaja, uredske, glazbene i ostale opreme  

35.000,00

       
32. Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora – usluge informiranja  

32.000,00

       
33. Najam sportske dvorane za potrebe sportskih klubova s područja Grada Đurđevca  

30.000,00

       
34. Održavanje putova, staza i parkirališta – popravak mostova  

27.000,00

       
35. Održavanje parkova – orezivanje  

26.000,00

       
36. Održavanje parkova – sakupljanje i odvoz  

26.000,00

       
37. Izgradnja javne rasvjete  

56.000,00

       
38. Pristupna cesta PC-1 (spoj S. Radića – V. Nazora) – idejno rješenje  

40.000,00

       
39. Izgradnja kolnog prilaza iz Ulice Đure Basaričeka prema Trgu sv. Jurja i glazbenoj školi u Đurđevcu  

70.000,00

       
40. Rekonstrukcija plinskog priključka Strukovne škole  

30.000,00

       
41. Izvođenje radova na rušenju dijela stare tržnice na zemljištu u vlasništvu Grada Đurđevcu  

23.000,00

       
42. Dodatni radovi – izgradnja kolnog prilaza iz Ulice Đure Basaričeka prema Trgu sv. Jurja u Đurđevcu 9/13.-E-MV

28.000,00»

       

II.

Ova Izmjena Plana nabave objavit će se na internetskoj stranici Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr.

Klasa: 406-01/13-01/05

Urbroj: 2137/03-03-01/11-13-5

Đurđevac, 6. prosinca 2013.

Gradonačelnik:

Željko Lacković, dipl. iur., v. r.