Javni natječaj za davanje u podzakup prostora pored lifta u prizemlju Poslovnog centru u Đurđevcu


Subota, 25. srpnja 2020.

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", br.91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00.,  114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., 81/15. i 94/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18., 5/18. – pročišćeni tekst i 2/20.), objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u podzakup prostora pored lifta u prizemlju Poslovnog centru u Đurđevcu

 

  1. Daje se u podzakup putem javnog natječaja prostor pored lifta koji se nalazi u prizemlju zgrade Poslovnog centra u Đurđevcu na adresi Trg svetog Jurja 1, površine 3,59 m2.
  1. Prostor se daje u podzakup na vrijeme od godinu dana. Grad Đurđevac zadržava pravo jednostranog raskida ugovora s otkaznim rokom od mjesec dana u slučaju potrebe za raspolaganje istim. Budući podzakupnik dužan je na zahtjev Grada Đurđevca ili ovlaštenog servisera isprazniti prostor od dijela stvari prilikom redovnog servisiranja lifta, u roku od 24 sata od dostavljene obavijesti.
  1. Početni iznos zakupnine za prostor iz točke 1. iznosi 200,00 kuna mjesečno. Ponuditelji se natječu stavljanjem pismenih ponuda povrh početne cijene.
  2. Ponude se mogu predati putem pošte ili neposredno u sobi br. 32/I Gradske uprave u Đurđevcu, S. Radića 1 i to u zatvorenom omotu s naznakom "Ponuda za javni natječaj za podzakup prostora pored lifta u Poslovnom centru u Đurđevcu".
  3. Rok za dostavu ponuda je 31. srpnja 2020. godine do 9,00 sati.
  4. S ponuditeljem koji ponudi najviši novčani iznos povrh početne cijene, zaključit će se ugovor, kojim će se detaljno regulirati međusobna prava i obveze.

KLASA: 940-01/20-01/95

URBROJ: 2137/03-01-01/03-20-2

Đurđevac, 23. srpnja 2020.

 

GRAD ĐURĐEVAC