Javni natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta


Srijeda, 8. veljače 2017.

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12.,152/14. i 81/15.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14.- pročišćeni tekst) i članka 3. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 4/09. i 5/16.) i Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u k.o. Đurđevac II, KLASA: 940-01/17-01/06, URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-1 od 3. veljače 2017. godine, objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u k.o. Đurđevac II

1. U svrhu poljoprivredne obrade, daje se u zakup putem javnog natječaja poljoprivredno zemljište u vlasništvu Grada Đurđevca i to:

kčbr. 1325/2 Oranica Pavišin breg površine 3273 m2, upisana u Posjedovni list broj 2717
k.o. Đurđevac II (gruntovni broj 1325/2 Oranica u Francevom brdu sa 910 čhv,upisana u
zk.ul.br. 1221 k.o. Đurđevac).

2. Zemljište iz točke 1. daje se u zakup na vrijeme od tri godine. U posjed predmetne nekretnine zakupnik stupa nakon skidanja postojećeg plodoreda.
Ugovor o zakupu se raskida u slučaju potrebe za raspolaganjem predmetnim zemljištem od strane Grada Đurđevca.

3. Početni iznos zakupnine za zemljište iz točke 1. iznosi 327,30 kn godišnje. Ponuditelji se natječu stavljanjem pismenih ponuda povrh početne cijene.

4. Ponude se mogu predati putem pošte ili neposredno u sobi br. 32/I Gradske uprave u Đurđevcu, S. Radića 1 i to u zatvorenom omotu s naznakom "Ponuda za javni natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u k.o. Đurđevac II".

5. Rok za dostavu ponuda je do 17. veljače 2017. godine do 9,00 sati.
6. S ponuditeljem koji ponudi najviši novčani iznos povrh početne cijene, zaključit će se ugovor, kojim će se detaljno regulirati međusobna prava i obveze.
KLASA: 940-01/17-01/06
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-2
Đurđevac, 8. veljače 2017.

GRAD ĐURĐEVAC