Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca- Dom kulture


Petak, 21. veljače 2020.

Na temelju članka 6. stavka 9. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj 125/11., 64/15. i 112/18.) i članka  8. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 5/13. i 1/19.),  gradonačelnik Grada Đurđevca  raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ 

za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca

 

 1. Daje se u zakup poslovni prostor koji se nalazi u zgradi Doma kulture u Đurđevcu,Vladimira Nazora 2, u  površini od 176 m2, sukladno karti tlocrta prostora. Zakupnik ima pravo korištenja i prostora ispred Doma kulture za ljetnu terasu, temeljem dobivene suglasnosti Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca.

            Prostor je namijenjen za obavljanje ugostiteljske djelatnosti – Caffe bar.

            Početna cijena mjesečnog zakupa je 42,00 kn/m2  odnosno sveukupno 7.392,00 kune mjesečno. Zakupnik je dužan s osnova jamstva za plaćanje zakupnine dostaviti zakupodavcu Gradu Đurđevcu bjanko zadužnicu na  iznos šestomjesečne zakupnine. Ukoliko je riječ o novoosnovanoj tvrtki, zadužnica mora glasiti na vlasnika.

            Trošak režija (električna energija, voda i odvodnja) zadužuje se na zakupnika i obračunava prema kontrolnom brojilu. Zakupnik snosi i ostale režijske troškove kao i komunalnu i vodnu naknadu.

            Ugovor se sklapa  na rok od 10  godina. Budući zakupnik nema pravo predmetni poslovni prostor dati u podzakup.

 1. Ponuđeni poslovni prostor kao i karta tlocrta prostora s označenim površinama za zakup, može se razgledati svakim radnim danom uz prethodnu najavu u Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca.

            Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju.

Zakupnik je dužan poslovni prostor iz točke 1. urediti i privesti ugostiteljskoj djelatnosti o vlastitom trošku, uz poštivanje odgovarajućih pozitivnih propisa Republike Hrvatske te izvesti potrebne radove. Zakupnik se obvezuje ishoditi minimalne tehničke uvjete o svom trošku. Zakupnik je dužan započeti ugostiteljsku djelatnost u roku od 90 dana od potpisa Ugovora o zakupu i dužan je obavljati ugostiteljsku djelatnost svaki dan tijekom cijele godine.

Zakupnik je dužan  izvršiti ugradnju pregradnog staklenog zida radi odvajanja prostora Caffe bara od ostalih prostora u zgradi Doma kulture.

Zakupnik mora dobiti prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Đurđevca za uređenje i izvođenje svih radova na poslovnom prostoru iz točke 1. radi njegovog privođenja svrsi, sukladno priloženom troškovniku. Ulaganja zakupnika u uređenje zajedničkog sanitarnog čvora, postavljanje sustava ventilacije i postavljanja pregradnih staklenih stijena, priznaje se u iznos zakupnine za najviše 36 mjeseci  zakupa. Potrebne količine i izvođenje radova kontrolirat će ovlašteni inženjer građevinarstva kojeg će imenovati gradonačelnik Grada Đurđevca.

Za vrijeme održavanja priredbi u dvorani Doma kulture zakupnik je dužan prilagoditi rad u ugostiteljskom objektu vezano uz izvođenje glazbe.

 1. Pisane ponude dostavljaju se poštom preporučeno ili osobno u Grad Đurđevac u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za zakup poslovnog prostora – NE OTVARAJ“, na adresu: Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, 48 350 Đurđevac.

Ponuditelji u svojoj ponudi moraju navesti:

                   - ime i prezime, adresu natjecatelja, OIB (za fizičke osobe),

                   - naziv pravne osobe s adresom sjedišta, OIB (za pravne osobe)

                   - dokaz da ponuditelj obavlja djelatnost koja se može obavljati u poslovnom prostoru za koji  se natječe (rješenje o obrtu, izvod iz sudskog registra i  sl.),

                   - poslovni prostor za koji se ponuda podnosi,

                    - novčani iznos zakupnine koji se nudi po m2, kao i ukupni iznos zakupnine koju ponuditelj nudi,

                   - dokaz da ponuditelj na dan podnošenja ponude nema dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu i Gradu Đurđevcu,

                   - kratki poslovni plan i projekt uređenja prostora s iznosom planiranog ulaganja,

                   - planirani broj novozaposlenih osoba,

                   - vlastoručno potpisanu izjavu o nekažnjavanju za pravnu osobu te odgovorne osobe i članove društva.

 1. Na natječaj se primjenjuje odredba članka 6. stavka 11. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj: 125/11., 64/15. i 112/18.).
 2. Rok za podnošenje ponuda je osam dana od objave Javnog natječaja u „Glasu Podravine i Prigorja“.
 3. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
 4. Pristigle ponude otvorit će Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora dana 3. ožujka 2020. u 9,00 satiu sobi broj 29/I u zgradi S. Radića 1 u Đurđevcu.

            Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.

 1. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, na prijedlog Povjerenstva za davanje u zakup poslovnog prostora donosi gradonačelnik Grada Đurđevca.
 2. S najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor o zakupu poslovnog prostora koji mora biti potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku. Trošak solemnizacije ugovora snosi zakupnik.
 3. Gradonačelnik Grada Đurđevca zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude i pravo poništenja natječaja u bilo koje vrijeme do zaključenja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima.
 4. Dodatne informacije o ovom natječaju zainteresirani mogu dobiti na telefon: 048/811-052.

KLASA: 372-01/20-01/05

URBROJ: 2137/03-01-01/03-20-2

 

GRAD ĐURĐEVAC