Javni natječaj za davanje u zakup zamljišta u k.o. Đurđevac I


Utorak, 25. veljače 2020.

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", br.91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., 81/15. i 94/17.), članka članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst) i članka 3. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 4/09., 5/16., 9/17. i 2/18.) i  Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta na u k.o. Đurđevac I, KLASA: 940-01/20-01/27, URBROJ: 2137/03-01-01/03-20-1 od 24. veljače 2020. godine, objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup zemljišta u k.o. Đurđevac I

 

  1. Daje se u zakup putem javnog natječaja zemljište u vlasništvu Grada Đurđevca i to:

kčbr. 1606/2 površine 3508 m2(gruntovni broj 945/1, zk.ul.br. 9813) k.o. Đurđevac I, na kojem  je postavljena kolna vaga nosivosti 20 tona, stočna vaga nosivosti 1000 kg, kiosk koji nije u funkciji i  kontejner, a ograđena je žičanom ogradom.

  1. Zemljište kao i objekti iz točke 1. daje se u zakup na vrijeme od 5 godina. Grad Đurđevac zadržava pravo jednostranog raskida ugovora s otkaznim rokom od tri mjeseca u slučaju potrebe za raspolaganjem predmetnim zemljištem.
  2. Početni iznos zakupnine za zemljište i objekte iz točke 1. iznosi 500,00 kuna mjesečno. Ponuditelji se natječu stavljanjem pismenih ponuda povrh početne cijene.
  3. Na zemljištu iz točke 1. mogu se obavljati djelatnosti sukladno važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji.
  4. Budući zakupac dužan je ishoditi minimalno tehničke uvjete za djelatnost koju planira obavljati. Također je dužan atestirati obje vage ukoliko ih namjerava koristiti.
  5. Ponude se mogu predati putem pošte ili neposredno u sobi br. 32/I Gradske uprave u Đurđevcu, S. Radića 1 i to u zatvorenom omotu s naznakom "Ponuda za javni natječaj za zakup zemljišta u k.o. Đurđevac I".
  6. Rok za dostavu ponuda je 6. ožujka 2020. godine do 9,00 sati.
  7. S ponuditeljem koji ponudi najviši novčani iznos povrh početne cijene, zaključit će se ugovor, kojim će se detaljno regulirati međusobna prava i obveze.

KLASA: 940-01/20-01/27

URBROJ: 2137/03-01-01/03-20-2

Đurđevac, 25. veljače 2020.

 

GRAD ĐURĐEVAC