Javni natječaj za prodaju osobnog automobila putem javne dražbe


Četvrtak, 21. lipnja 2018.

Na temelju Odluke o prodaji osnovnog sredstva Grada Đurđevca – osobnog automobila, KLASA: 940-01/18-01/16, URBROJ: 2137/03-02-01/01-18-7, od 20. lipnja 2018. godine, objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ

 za prodaju osobnog automobila putem javne dražbe

 

I.

           Raspisuje se javni natječaj za prodaju osobnog automobila u vlasništvu Grada Đurđevca, i to:

  • Volskwagen Passat, 1,9 DCL – neregistriran, godina proizvodnje 1994.

 

II.

           Osobni automobil se prodaje u stanju viđeno-kupljeno.

           Zainteresirani ponuditelji mogu, uz prethodnu najavu, osobni automobil razgledati svakog radnog dana od 08:00 sati do 12:00 sati.

 

III.

            Početna cijena osobnog automobila iznosi 1.000,00 kuna, a to je ujedno i najniža cijena za koju se automobil može prodati.

          Automobil se prodaje javnom dražbom koja će se održati u Gradskoj upravi Grada Đurđevca, 28. lipnja 2018. godine (četvrtak) u sobi broj 29/I s početkom u 09:00 sati.

 

IV.

            Uvjeti javne dražbe:

  • kao ponuditelji mogu sudjelovati sve domaće i strane, pravne i fizičke osobe,
  • prije početka javne dražbe ponuditelji su dužni priložiti presliku osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba, a ukoliko je ponuditelj pravna osoba, presliku rješenja o upisu u odgovarajući registar, uz punomoć za davanje ponude na dražbi ako ponudu ne daje osoba ovlaštena prema podacima iz sudskog registra,
  • najmanje podizanje iznosa za predmet prodaje iznosi 50,00 kuna,
  • kupac automobila će biti pravna ili fizička osoba koja na javnoj dražbi ponudi najvišu cijenu u odnosu na početnu, po proteku 3 minute od davanja posljednje ponude,
  • porez na promet i sve druge troškove vezane uz prodaju i sve troškove vezane za prijenos vlasništva automobila snosi kupac,
  • kupac automobila (najbolji ponuditelj) dužan je odmah po zaključenju javne dražbe s Gradom Đurđevcom sklopiti Ugovor o kupoprodaji, a u roku od 15 (petnaest) dana od dana sklapanja ugovora uplatiti ukupnu ponuđenu cijenu,
  • u slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno ako najpovoljniji ponuditelj u roku ne uplati ponuđenu cijenu, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvijet da prihvati najviše ponuđenu cijenu prvog ponuditelja,
  • Grad Đurđevac može jednostrano odustati od prodaje i poništiti javni natječaj u svako doba prije uplate ponuđene cijene od najpovoljnijeg ponuditelja te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima kao niti eventualne troškove sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

 

V.

            Javni natječaj objavljen je na službenoj web stranici Grada Đurđevca i oglasnoj ploči u zgradi Grada Đurđevca.

            Sve dodatne informacije o ovom natječaju, kao i dogovor o razgledu automobila, mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Đurđevca, Stjepana Radića 1, Đurđevac, usmeno ili na telefon 048/811-052.

 

VI.

          S obzirom da se prodaja osobnog automobila  vrši po načelu viđeno - kupljeno, nikakve naknadne reklamacije neće se uvažavati.

 

Đurđevac, 21. lipnja 2018.

GRAD ĐURĐEVAC