Javni natječaj za prodaju otpadne željezne ograde


Utorak, 11. prosinca 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12, 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst) i Odluke o prodaji otpadne željezne ograde  KLASA: 363-01/18-01/172, URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-1od 11. prosinca 2018., gradonačelnik Grada Đurđevca raspisuje

 

JAVNI  NATJEČAJ za prodaju otpadne željezne ograde

 

 1. Prodaje se otpadna željezna ograda koja je skinuta prilikom izvođenja radova na Športsko-rekreacijskom centru u Đurđevcu, u količini od cca 9.030 kg.
 • Ograda iz stavka 1. prodaje se u cjelini, a temeljem stvarno izvagane količine.
 1. Početna cijena materijala iz točke 1. iznosi 1,20 kn/1kg.
 2. Materijal iz točke 1. može se razgledati uz prethodnu najavu u Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca, svaki radni dan od 8 -14 sati.
 3. Rok za podnošenje ponuda je zaključno sa 17. prosinca 2018. godine do 11,00 sati.
 4. Najpovoljniji ponuditelj dužan je izvršiti isplatu materijala sukladnodanoj ponudi, u roku od 3 dana od dostave odluke o prihvaćanju ponude, a preuzimanje materijala izvršit će se nakon izvršene uplate.
 5. Ponude u zatvorenom omotu dostavljaju se na adresu: Grad Đurđevac, S. Radića 1, Đurđevac, s naznakom „ZA JAVNI NATJEČAJ - PRODAJA OTPADNE ŽELJEZNE OGRADE“.

       Ponuda mora sadržavati:

 • naziv pravne i fizičke  osobe s adresom sjedišta,  OIB,
 • ponudu novčanog iznosa povrh početne cijene po 1kg, te ukupnu ponuđenu cijenu.
 1. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja sadrži najviši ukupniiznos za ponuđeni materijal.
 2. Dodatne informacije o ovom natječaju zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevcaili na telefon: 811-052, kućni 114.

 

KLASA: 363-01/18-01/172

URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-2

Đurđevac, 11. prosinca 2018.

 

GRAD ĐURĐEVAC