Javni natječaj za prodaju rabljenih kontejnera


Četvrtak, 10. siječnja 2019.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12, 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst) i Odluke o prodaji rabljenih kontejnera  KLASA: 363-01/18-01/160, URBROJ: 2137/03-01-01/03-19-7od 10. siječnja 2019., gradonačelnik Grada Đurđevca raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ za prodaju rabljenih kontejnera

1. Prodaju se dva rabljena kontejnera koji se nalaze na prostoru bivše vage u Bjelovarskoj ulici u Đurđevcu.

2. Početna cijena svakog kontejnera iznosi 3.000,00 kuna.

3. Kontejneri se prodaju u zatečenom stanju po načelu viđeno-kupljeno te se nikakve naknadne reklamacije kupaca neće uvažiti.

4. Kontejneri iz točke 1. mogu se razgledati uz prethodnu najavu u Upravnom odjelu za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca, svaki radni dan od 8 -14 sati.

5. Rok za podnošenje ponuda je zaključno sa 18. siječnja 2019. godine do 11,00 sati.

6. Najpovoljniji ponuditelj dužan je izvršiti isplatu kontejnera sukladno danoj ponudi, u roku od 3 dana od dostave odluke o prihvaćanju ponude, a preuzimanje kontejnera izvršit će se nakon izvršene uplate.

Kupac je dužan u vlastitom trošku izvršiti preuzimanje i izmještanje kontejnera u roku od osam dana od izvršene uplate.

7. Ponude u zatvorenom omotu dostavljaju se na adresu: Grad Đurđevac, S. Radića 1, Đurđevac, s naznakom „ZA JAVNI NATJEČAJ - PRODAJA RABLJENIH KONTEJNERA“

Ponuda mora sadržavati:

- naziv pravne i fizičke  osobe s adresom sjedišta,  OIB,

- ponudu novčanog iznosa za pojedini kontejner.

8. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja sadrži najviši ponuđeni iznos za kontejnere.

9. Dodatne informacije o ovom natječaju zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevcaili na telefon: 811-052, kućni 114.

 

KLASA: 363-01/18-01/160

URBROJ: 2137/03-01-01/03-19-8

Đurđevac, 10. siječnja 2019.

 

GRAD ĐURĐEVAC