Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Đurđevca – III. krug


Utorak, 6. lipnja 2023.

Na temelju članaka 3. stavka 2. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 5/21., 5/22.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14.-pročišćeni tekst, 1/18., 5/18. – pročišćeni tekst, 2/20. i 2/21.), gradonačelnik Grada Đurđevca objavljuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Đurđevca – III. krug

 

I. UVJETI ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU

Pravo na kupnju stana prema odredbama Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: Odluka) imaju svi građani – državljani Republike Hrvatske koji nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje, odnosno nemaju odgovarajući stan. Podnositelj zahtjeva koji kupuje stan uz obročnu otplatu (putem kredita u cijelosti ili djelomično) treba osim uvjeta i mjerila propisanih Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji, zadovoljiti kriterije u pogledu kreditne sposobnosti, koju utvrđuje poslovna banka koja odobrava kreditna sredstva, u skladu s uvjetima određenim sporazumom o poslovnoj suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: Agencija).

II. UVJETI I MJERILA ZA ODREĐIVANJE LISTE REDA PRVENSTVA ZA KUPNJU STANA

Lista reda prvenstva utvrđuje se na osnovi sljedećih mjerila:

 1. uvjeti stanovanja,
 2. stambeni status,
 3. broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,
 4. životna dob podnositelja zahtjeva,
 5. stručna sprema podnositelja zahtjeva,
 6. djeca predškolske dobi i djeca na školovanju,
 7. zdravstveno stanje – invaliditet ili tjelesno oštećenje podnositelja zahtjeva i/ili člana njegova obiteljskog domaćinstva.

III. ISPRAVE I DOKAZI KOJI SE PRILAŽU UZ ZAHTJEV

Uz zahtjev za kupnju stana, podnositelj zahtjeva mora priložiti:

 1. domovnicu za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva,
 2. uvjerenje o prebivalištu ili boravištu – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana, koje izdaje nadležna policijska uprava,
 3. vjenčani ili rodni list – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana,
 4. izjavu o postojanju izvanbračne zajednice danu pod kaznenom odgovornošću, potpisanu od strane podnositelja zahtjeva i izvanbračnog supružnika/ce, s time da svi potpisi na izjavi moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika,
 5. potvrdu o mjesečnim primanjima za prethodni mjesec za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana,
 6. potvrdu Zemljišno – knjižnog odjela Općinskog suda o posjedovanju/ neposjedovanju nekretnina u vlasništvu za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana,
 7. ostale dokumente kojima dokazuje stambeni status:

- ugovor o najmu stana
- izjavu podnositelja zahtjeva danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o stanovanju kod roditelja ili drugog člana obiteljskog domaćinstva,
- izjavu podnositelja zahtjeva danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da koristi iznajmljeni stan bez ugovora,
- izjavu kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog domaćinstva izjavljuje da on i članovi obiteljskog domaćinstva nemaju u vlasništvu odgovarajući stan ili kuću,
- potvrdu davatelja komunalne usluge da stan ili kuća koje je podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog domaćinstva vlasnik nije/je priključena na komunalnu infrastrukturu (voda i kanalizacija),

 1. potvrdu vrtića, škole, odnosno fakulteta za djecu predškolske dobi i dijete na redovnom školovanju,
 2. dokaz o stručnoj spremi podnositelja zahtjeva – preslika svjedodžbe ili diplome
 3. rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta – za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva.

IV. ROK I MJESTO PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu, koji se preuzima, kao i pripadajuće izjave, neposredno u Đurđevcu u prostorijama Gradske uprave Grada Đurđevca na adresi Stjepana Radića 8, radnim danom od 08,00 do 16,00 sati i na web stranici Grada: www.djurdjevac.hr za vrijeme trajanja Javnog poziva.

Podnositelji zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje podnose zahtjev s priloženom dokumentacijom zaključno s 17. srpnja 2023. godine, putem pošte ili osobno u prostorije Gradske uprave Grada Đurđevca.

Zahtjev sa svim potrebnim ispravama u privitku, predaje se u zatvorenoj omotnici neposredno u prostorijama Gradske uprave Grada Đurđevca na adresi Stjepana Radića 8, 48350 Đurđevac ili se šalje poštom s naznakom na adresu: Grad Đurđevac Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac „ JAVNI NATJEČAJ – PROGRAM DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE – NE OTVARAJ “. Zahtjevi podneseni izvan roka neće se razmatrati. Podnositelju zahtjeva za zahtjev koji je nepotpun, odredit će se dopunski rok od 7 dana za dopunu dokumentacije. Ukoliko podnositelj zahtjeva nakon isteka roka od 7 dana zahtjev ne upotpuni potrebnom dokumentacijom, neće se bodovati kriteriji za koje nisu dostavljeni dokazi.

V. LISTA REDA PRVENSTVA

Prijedlog Liste reda prvenstva objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Đurđevca i web stranici Grada Đurđevca. Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste reda prvenstva, odnosno na neuvrštavanje na prijedlog Liste reda prvenstva, te na objavljeno bodovanje. Prigovor se podnosi Gradonačelniku putem Povjerenstva u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste reda prvenstva na oglasnoj ploči Grada i WEB stranici Grada Đurđevca. Odluka koju po podnesenom prigovoru donese Gradonačelnik je konačna. Konačnu Listu reda prvenstva utvrđuje Povjerenstvo nakon što Gradonačelnik donese odluke o podnijetim prigovorima, te se ista objavljuje na oglasnoj ploči Grada Đurđevca i WEB stranici Grada Đurđevca.

VI. OSTALI PODACI

Ovaj Javni poziv objavljen je na oglasnoj ploči Grada Đurđevca i web stranici Grada www.djurdjevac.hr. Sve informacije i odgovore na pitanja možete dobiti na telefon: 048/811-052 ili putem e-maila: grad@djurdjevac.hr .

 

KLASA: 371-01/23-01/07

URBROJ: 2137-03-01-01/03-23-1

Đurđevac, 2. lipnja 2023.

 

GRAD ĐURĐEVAC

 

Potrebna dokumentacija: