Javni poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2022. godini


Utorak, 11. listopada 2022.

Sukladno članku 289. stavku 3. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN br. 18/22 i 46/22), dio troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva osigurava se iz sredstava državnog proračuna.

Sukladno točki V. Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2022. godinu (NN br. 104/22), mjerilo za financiranje troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva je iznos od 1.050,00 kuna po korisniku za troškove ogrjeva korisnicima minimalne zajamčene naknade.

Slijedom prethodno navedenom, pozivaju se korisnici kojima je rješenjem Centra za socijalnu skrb Đurđevac utvrđeno pravo na zajamčenu minimalnu naknadu a koji se griju na drva, da do 14. listopada 2022. godine dostave izjavu da se griju na drva kako bi mogli ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u 2022. godini.

Izjavu je moguće preuzeti i na službenoj stranici Grada Đurđevca: I Z J A V A

Predmetnu dokumentaciju dužni ste dostaviti osobno, te je ostaviti kod portira u prizemlju zgrade Gradske uprave Grada Đurđevca, Stjepana Radića 8, Đurđevac ili dostaviti poštom preporučeno na adresu Grada Đurđevca, Stjepana Radića 1, 48 350 Đurđevac.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj 048/811-052 ili na email: grad@djurdjevac.hr.

Ovaj Javni poziv i tekst Izjave biti će objavljeni na oglasnoj ploči Grada Đurđevca i službenoj stranici Grada Đurđevca djurdjevac.hr/.

 

Grad Đurđevac