Javni poziv NC 2-018 Čepelovac – Lukove


Ponedjeljak, 16. svibnja 2022.

Na temelju članka 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima ("Narodne novine" broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena NC 2-018 Čepelovac - Lukove  u naselju ČEPELOVAC u k.o. ČEPELOVAC, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao - javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grad Đurđevac.

Geodetski elaborat izvedenog stanja NC 2-018 Čepelovac - Lukove  izradit će tvrtka HELION GROUP d.o.o. za projektiranje, nadzor i građenje, Sjedište: Martina Divalta 184, 31000 Osijek.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započeti će  u lipnju 2022. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana u utorak 07.06.2022. godine u vremenu od 12:00 do 13:00 sati u prostorijama novouređene zgrade gradske uprave u sobi za prijem stranka u prizemlju, hodnik desno, prva soba s desne strane, na adresi Stjepana Radića 8, 48350 Đurđevac (bivša zgrada MUP-a).

GRAD ĐURĐEVAC