Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Đurđevac


Srijeda, 8. srpnja 2020.

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11. ,5/12., 16/12 i 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. projekt UP.03.2.1.03.0002 „Iskrice“, Osnovna škola Đurđevac raspisuje javni poziv za prijem u radni odnos.

 

Broj traženih osoba: 12 pomoćnik/ica u nastavi

Radno vrijeme: određeno, nepuno radno vrijeme od 20 do 30 sati ukupnog tjednog radnog vremena, rad u Đurđevcu

Trajanje ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme do 10 mjeseci

UVJETI:

  • najmanje završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
  • nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE:  Poštivanje različitosti, senzibilitet za rad s djecom s teškoćama u razvoju, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova.

OPIS POSLOVA: Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku tijekom odgojno-obrazovnoga procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima, a sve prema izrađenome programu rada prema utvrđenim funkcionalnim sposobnostima i potrebama svakoga pojedinog učenika te uputama učitelja/nastavnika, stručnih suradnika škole, odnosno stručnoga tima.

Na javni poziv mogu se javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08. i 69/17.)

Za kandidate prijavljene na javni poziv čije su prijave uredne i koje ispunjavaju formalne uvjete provest će se individualni intervju.

Ako se kandidat/kinja ne odazove na intervju smatra se da je odustao/la od prijave na javni poziv.

Odabrani kandidat/kinja u obvezi je proći program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati prije početka rada ukoliko nema položenu edukaciju za pomoćnika u nastavi.

S odabranim kandidatom/kinjom Škola će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Uz prijavu na javni poziv (u prijavi je potrebno navesti adresu, odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu održavanja intervjua) kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

  1. vlastoručno potpisanu zamolbu za posao,
  2. životopis,
  3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koje nije starije od 6 mjeseci od dana raspisivanja javnog poziva,
  5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  6. dokaz o državljanstvu,
  7. dokaz o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u preslici.

Odabrani kandidat/kinja dužan/a je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92., 57/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103//03. i 148/13.) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je na javni poziv pozvati se na to pravo i uz prijavu na javni poziv pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na javni poziv pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJA VANJU.pdf

Kandidat/kinja prijavom na javni poziv daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe javnog poziva sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na javni poziv je osam dana od dana objave javnog poziva.

Prijave na javni poziv dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu: Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac, s naznakom „Ne otvaraj – javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Đurđevac”.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Kandidat/kinja prijavljen/na na javni poziv bit će obaviješten/a o rezultatima javnog poziva putem mrežne stranice Osnovne škole Đurđevac:

http://www.os-djurdjevac.skole.hr/Natjecaji

U slučaju da se na javni poziv prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 21. stavku 4. Pravilnika.

 

OSNOVNA ŠKOLA  ĐURĐEVAC