JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA SUBVENCIONIRANJE GRADNJE I OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA


Utorak, 5. travnja 2022.

Na temelju Programa mjera poticanja gradnje i obnove kuća za mlade obitelji („Službene novine Grada Đurđevca“ broj 5/22.), gradonačelnik Grada Đurđevca objavljuje:

JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA SUBVENCIONIRANJE GRADNJE I OBNOVE  OBITELJSKIH KUĆA

 I.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela nepovratnih novčanih sredstava (u daljnjem tekstu: subvencija) za gradnju i obnovu obiteljske kuće.

 

II.

Pravo na korištenje subvencije može ostvariti mlada obitelj koja ima u vlasništvu građevinsko zemljište ili  kuću na području Grada Đurđevca. Mlade obitelji su obitelji s djecom u kojoj su roditelji mlađi od 45 godina, kao i roditelji stariji od 45 godina ukoliko imaju maloljetnu djecu.

Predmetom subvencioniranja mogu biti samo zakonito izgrađene obiteljske kuće, a za subvencioniranje gradnje temelja uvjet je pravomoćna građevinska dozvola.

U slučaju otuđenja nekretnine čija je gradnja ili obnova predmet subvencioniranja, u razdoblju od pet godina od odobravanja sredstava subvencije, korisnik je u obvezi vratiti primljenu subvenciju Gradu Đurđevcu.

III.

Odobrava se sufinanciranje:

  • Gradnje temelja novog stambenog objekta u ulicama gdje se popunjavaju slobodne parcele unutar niza obiteljskih kuća, te u slučaju kada vlasnik sruši postojeći stambeni objekt i pristupi gradnji novog objekta, a u predmetnim ulicama postoji izgrađena komunalna infrastruktura- u iznosu 25.000,00 kn,
  • Nastavak gradnje na postojećim temeljima ili dovršetak gradnje objekata koje se nalaze u visokom roh bau stanju duže od deset godina- u iznosu 25.000,00 kn,
  • Uređenja fasade- za obiteljske kuće na kojima ne postoji termo fasada- u iznosu 10.000,00 kn.

Subvencioniranje uređenja fasade za obiteljske kuće na kojima ne postoji termo fasada u iznosu 10.000,00 kn odobrava se i podnositeljima koji su stariji od 45 godina.

IV.

Podnositelj prijave dužan je na objavljeni Javni poziv dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1.) potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac kojeg ovjerava vlasnik/ca ili svi suvlasnici,

2.) izjavu o članovima zajedničkog kućanstva,

3.) presliku osobne iskaznice za podnositelja prijave,

4.) vlasnički list ne stariji od 30 dana za građevinsko zemljište ili kuću na kojoj se planira obnova (e-izvadak iz zemljišne knjige)

5.) posjedovni list za građevinsko zemljište ili  kuću na kojoj se planira obnova (e-prijepis posjedovnog lista),

6.) dokaz o legalno izgrađenoj obiteljskoj kući na kojoj se planira obnova (uporabna dozvola, rješenje o izvedenom stanju i sl.) ili pravomoćnu građevinsku dozvolu za gradnju obiteljske kuće,

7.) ponudu proizvođača/dobavljača radova sa specifikacijom roba i radova ili troškovnik roba i radova,

8.) fotodokumentaciju – fotografiju građevinskog zemljišta ili  kuće,

9.) izjavu podnositelja prijave da za gradnju, odnosno obnovu kuće ili njezinu kupnju, kao i kupnju građevinskog zemljišta, nije primio poticaj/subvenciju Grada Đurđevca ili drugih davatelja poticaja izgradnje ili obnove kuća.

V.

Prijave za subvencioniranje obnove obiteljskih kuća zaprimaju se od 05. travnja 2022. godine sve do iskorištavanja sredstava planiranih u Proračunu za namjenu subvencioniranja gradnje i obnove obiteljskih kuća.

Pristigle prijave obrađuju se prema redoslijedu zaprimanja.

VI.

Ovaj Javni poziv objavljuje se na web stranici Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr.

Dodatne informacije o dodjeli subvencije mogu se dobiti na tel: 048/811-052 ili putem maila: grad@djurdjevac.hr

KLASA: 302-02/22-01/20 URBROJ: 2137/03-03-01/05-22-1

Đurđevac, 05. travnja 2022.

 

 

   Gradonačelnik

Hrvoje Janči, mag.educ.