Natječaj za imenovanje pročelnika/ica upravnih tijela Grada Đurđevca


Srijeda, 11. ožujka 2020.

U  broju  27/2020 „Narodnih novina“ od 11. ožujka 2020.  godine, objavljen je natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Grada Đurđevca  – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, pročelnika Upravnog odjela za razvojne projekte Grada Đurđevca - 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca i pročelnika Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca- 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.

Od dana objave natječaja počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na natječaj.

Opis poslova za radno mjesto pročelnika/ice Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Grada Đurđevca:

 • rukovodi radom Upravnog odjela, organizira i koordinira obavljanje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela,
 • sudjeluje u izradi proračuna, polugodišnjeg i godišnjeg obračuna proračuna, priprema i izrađuje akte iz nadležnosti Upravnog odjela za potrebe gradonačelnika i Gradskog vijeća,
 • brine o izvršavanju poslova prema državnoj upravi i drugim tijelima,

-     pomaže službenicima Upravnog odjela u radu na najsloženijim predmetima,

 • vrši nadzor nad poslovima riznice,
 • koordinira poslove uz izradu Izjave o fiskalnoj odgovornosti,

-    obavlja stručne poslove vezane uz poticanje poduzetništva,  a obavlja i druge

      poslove po nalogu gradonačelnika.

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 3,60 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.000,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Pravni izvori za pripremanje kandidata  za provjeru su sljedeći:
-     Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15., 123/17 i 98/19.),

-    Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. 15/15.)

-    Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 127/17.).

Opis poslova za radno mjesto pročelnika/ice Upravnog odjela za razvojne projekte Grada Đurđevca:

 • rukovodi radom Upravnog odjela, organizira i koordinira obavljanje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela,
 • priprema i izrađuje akte iz nadležnosti Upravnog odjela za potrebe gradonačelnika i Gradskog vijeća,
 • brine o izvršavanju poslova prema državnoj upravi i drugim tijelima,

           -    pomaže službenicima Upravnog odjela u radu na najsloženijim predmetima,

 • vodi, nadzire i koordinira izradu, prijavu i provedbu projekata koji se financiraju iz fondova Europske unije i ostalih međunarodnih i nacionalnih izvora financiranja, radi na projektima unapređenja Grada u području međunarodne i međuregionalne suradnje,
 • vodi brigu o stručnom usavršavanju službenika i njihovom trajnom osposobljavanju za poslove radnog mjesta kojeg obavljaju,

          -      osigurava stručnu pomoć udrugama, ustanovama i drugim pravnim osobama iz djelokruga rada Odjela, a obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika.

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 3,60 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.000,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Pravni izvori za pripremanje kandidata  za provjeru su sljedeći:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15., 123/17 i 98/19.),

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.  (NN 92/14)

-     Uredba o indeksu razvijenosti (NN 131/17)

- Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17).

 

Opis poslova za radno mjesto pročelnika/ice Upravnog odjela prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca:

 • rukovodi radom Upravnog odjela, organizira i koordinira obavljanje poslova u Upravnom odjelu,
 • osigurava obavljanje stručnih poslova iz nadležnosti odjela za potrebe gradonačelnika i Gradskog vijeća,
 • sudjeluje u izradi akata, sudjeluje u rješavanju najsloženijih poslova iz nadležnosti odjela (donošenje rješenja, zaključaka i zapisnika iz nadležnosti odjela),
 • prati i kontrolira realizaciju gradskih građevinskih i komunalnih projekata,
 • obavlja investicijski nadzor nad izgradnjom,
 • sudjeluje u izradi investicijskih programa i pripremnim radovima za izradu tehničke dokumentacije,

-     sudjeluje u izradi i nadzire izradu dokumenata prostornog uređenja,

 • surađuje s mjesnim odborima, surađuje s javnim ustanovama i poduzećima nadležnim za prometnice i vodotoke,

-     kontrolira i koordinira izradu tehničke dokumentacije, a obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 3,60 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.000,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Pravni izvori za pripremanje kandidata  za provjeru su sljedeći:
-     Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15., 123/17 i 98/19.),

-     Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),

-     Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

-     Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18. i 110/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti provjeri znanja.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja i sposobnosti. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima,
-  na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.
Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju (najmanje pet bodova).

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Đurđevca, u zgradi S. Radića 1 Đurđevac, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o natječajnom postupku.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.

Također molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u natječaju. Manjak samo jedne isprave ili dostava makar jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka.

Zainteresiranim osobama koje ne ispunjavaju sve formalne uvjete za imenovanje navedene u natječaju (npr. stupanj obrazovanja, tj. stručna sprema i struka) predlažemo da ne podnose prijavu, jer neće moći pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, niti postoji mogućnost da budu izabrani.
Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: grad@djurdjevac.hr  Radi registriranja sadržaja upita i primljenih odgovora, predlažemo da upite ne postavljate putem telefona.
Ispod ove objave možete pogledati tekst natječaja.