Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Đurđevca


Srijeda, 2. prosinca 2020.

Na temelju članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 7/16.), gradonačelnik Grada Đurđevca raspisuje

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA ĐURĐEVCA

 

 1. Predmet natječaja:

Obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine.

 1. Priroda i opseg te mjesto obavljanja poslova:

Preuzimanje pokojnika na mjestu nastanka smrtnog slučaja na osnovu poziva nadležnog mrtvozornika. Radnja podrazumijeva smještaj pokojnika u pvc vreću i polaganje na specijalna nosila ili metalni transportni sanduk te prijenos do specijalnog mrtvačkog vozila, prijevoz do Opće bolnice Koprivnica te smještaj u rashladnu komoru. Usluga podrazumijeva preuzimanje umrlih bez obzira na stanje tijela i mjesto na kome se nalazi, raspoloživa je u terminima od 0,00 do 24,00 sata radnim danom, vikendom i blagdanom, a odnosi se na cjelokupno područje Grada Đurđevca. U opseg poslova uključen je i sav potrebni materijal (pvc vreća i dr.). Očekivani opseg poslova je 1-3 preuzimanja i prijevoza godišnje.

Napomena:

 Grad Đurđevac snosit će troškove preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju temeljem ispostavljenog računa pogrebnika, uz uvjete:

 •  da se umrla osoba  ili posmrtni ostaci osobe nalaze na području Grada Đurđevca,
 • da preuzimanje i prijevoz umrle osobe obavlja pogrebnik koji s Gradom Đurđevcom ima zaključen ugovor o obavljanju tih poslova,
 • da je pogrebnik uz račun priložio popratnicu za obdukciju izdanu od mrtvozornika nadležnog za područje Grada Đurđevca,
 • da jedinične cijene iz računa odgovaraju cjeniku usluga koji je prilog i sastavni dio ugovora o obavljanju poslova.
 1. Vrijeme na koje se sklapa ugovor: 4 (četiri) godine.
 2. Ponude na natječaj mogu podnijeti pravne ili fizičke osobe, koje ispunjavaju određene uvjete te su iste uz ponudu dužne dostaviti sljedeću dokumentaciju odnosno dokaze:
 • da su upisane u odgovarajući registar za obavljanje poslova prijevoza pokojnika, a što dokazuju izvodom iz registra ne starijim od 30 dana,
 • da imaju rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a što dokazuju  preslikom rješenja,
 • da imaju na raspolaganju (u vlasništvu ili zakupu) najmanje jedno pogrebno vozilo, a što dokazuju preslikom prometne knjižice vozila,
 • da su kadrovski i tehnički ekipirani na način da pozive mrtvozornika mogu primati tijekom 24 sata svakog dana i da mogu mrtvu osobu preuzeti najkasnije u roku od dva sata od prijema poziva, a što dokazuje izjavom o ispunjavaju kadrovskih i tehničkih uvjeta u kojoj se pojedinačno navode kadrovski i drugi tehnički kapaciteti kojima pogrebnik raspolaže,
 • da na dan zaključenja natječaja nemaju nepodmirenih poreznih obveza i obveza za mirovinsko osiguranje starijih od 30 dana, a što dokazuju odgovarajućom potvrdom Porezne uprave ne starijom od 30 dana,
 • da na dan zaključenja natječaja nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Đurđevcu, po bilo kojem osnovu, starijih od 30 dana,
 • da pogrebnik fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela i prekršaje iz članka 13. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, a što dokazuju uvjerenjem o nekažnjavanju odnosno uvjerenjem o neizricanju prekršajne kazne.
 1. Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude:

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta iz točke 4. ovog natječaja (članak 4. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Đurđevca), ponudi i ukupno najnižu cijenu, po cjeniku koji je prilog i sastavni dio natječajne dokumentacije.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

 1. Rok za predaju ponuda:

Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr , preporučenom pošiljkom putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, sa naznakom „NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA ĐURĐEVCA“.

 1. Otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača:

Javno otvaranje ponuda izvršiti će se dana 11. prosinca 2020. (petak) godine u 10,00 sati u sobi broj 29/I u zgradi Grada Đurđevca, S. Radića 1, Đurđevac. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditelja, što se utvrđuje prije pristupanja otvaranju ponuda predočenjem punomoći i osobne iskaznice.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi gradonačelnik.

Gradonačelnik zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

 

U Đurđevcu, 2. prosinca 2020.

 

GRADONAČELNIK

Hrvoje Janči, mag.educ.