Natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za pravne poslove, te Višeg stručnog suradnika za proračun i Višeg stručnog suradnika za riznicu


Četvrtak, 17. rujna 2015.

U  broju  99. „Narodnih novina“ od  16. rujna 2015. godine, objavljen je natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za pravne poslove u Ured gradonačelnika Grada Đurđevca

– 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca, te natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za proračun– 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca  i Višeg stručnog suradnika za riznicu– 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca.

 

Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.
Od dana objave u „Narodnim novinama“ počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na natječaj.

 

Opis poslova za radno mjesto Višeg stručnog suradnika za pravne poslove:

 • obavlja poslove vezane uz imovinsko – pravne odnose,
 • izrađuje ugovore, zaključke, odluke, zapisnike i druge akte iz nadležnosti

odjela,

 • priprema i sudjeluje u izradi pravnih akata iz djelokruga rada gradonačelnika i Gradskog vijeća,
 • pruža stručnu pravnu pomoć djelatnicima ostalih upravnih tijela Grada

vezano uz postupke javne nabave,  donošenje rješenja u upravnom postupku, postupanje po žalbi te u ovršnim postupcima,

 • obavlja poslove iz područja društvenih djelatnosti i druge poslove po nalogu pročelnika.

 

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 2,50 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.000,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Pravni izvori za pripremanje kandidata  za provjeru su sljedeći:
-     Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst),

 • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.)
 • Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)
 • Statut Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09., 1/13. i 5/14.- pročišćeni tekst)

 

Opis poslova za radno mjesto Višeg stručnog suradnika za proračun:

 • Unosi plan proračuna i izmjena i dopuna proračuna, po klasifikacijama i stavkama plana proračuna i financijskih planova korisnika proračuna - sustav riznice i ostalih proračunskih korisnika nakon čega se formira katalog pozicija, te vrši prijenos   podataka u program „Lokalna Riznica“ (u daljnjem tekstu: Riznica), surađuje s proračunskim i izvanproračunskim korisnicima na usklađivanju financijskih planova,
 • Surađuje s proračunskim i izvanproračunskim korisnicima na izradi financijskih izvještaja, izrađuje financijske izvještaje o izvršenju proračuna, tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih, te izrađuje polugodišnje i godišnje konsolidirane financijske izvještaje Grada, koji se predaju FINA-i i Državnom uredu za reviziju,
 • Izrađuje mjesečne, tromjesečne, polugodišnje i godišnje izvještaje za decentralizirane funkcije koji se dostavljaju nadležnim ministarstvima,
 • Kontrolira, kontira i knjiži utrošena sredstva proračunskih korisnika dobivena od jedinica lokalne samouprave,
 • Vodi analitičku evidenciju (po korisnicima) odobrenih dugoročnih kredita poduzetnicima i poljoprivrednicima iz proračuna Grada – uplata anuiteta, obračun zatezne kamate, opomene, izvještaje i dr. Izrađuje zahtjeve za doznaku sredstava za decentralizirane funkcije iz državnog proračuna,
 • Sudjeluje u procesima financijskog upravljanja i kontrole u proračunskim ciklusima, te po potrebi mijenja osobu zaduženu za vođenje registra rizika. Po potrebi zamjenjuje referenta za knjigovodstvo i referenta za računovodstvo,
 • Prati propise iz područja knjigovodstva,  računovodstva proračuna i poreza i obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

 

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 2,20 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.000,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Pravni izvori za pripremanje kandidata  za provjeru su sljedeći:
-     Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05,

109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst),

 • Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12, 15/15),
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 117/97., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08., 25/12. i 147/14.).

 

Opis poslova za radno mjesto Višeg stručnog suradnika za riznicu:

 • sudjeluje u rješavanju složenijih stručnih i upravnih poslova iz nadležnosti Upravnog odjela uz redoviti nadzor i upute pročelnika
 • sudjeluje u izradi proračuna, verificira zaprimljene zahtjeve korisnika proračuna, obavlja plaćanja na temelju dostavljenih zahtjeva, a u skladu s Gradskim proračunom,
 • sudjeluje u stručnoj izradi projekcije veličine i dinamike novčanih tijekova na računu Gradskog proračuna, utvrđuje iznos mjesečno raspoloživih sredstava za svakog proračunskog korisnika, razvija i prati knjigovodstvene i pomoćne evidencije te glavnu knjigu gradske riznice,
 • izrađuje upute u svezi gradske riznice, daje podršku računovodstvenim službama korisnika gradske riznice, sudjeluje u vođenju upravnog postupka i stručnoj izradi nacrta rješenja o utvrđivanju obveze plaćanja poreznih prihoda grada,
 • vodi poslove vezane uz ustroj i promjene obveznika u evidenciji gradskih poreza,

obavlja poslove vezane uz uspostavu i razvoj financijskog upravljanja i kontrole, a obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik

 

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 2,20 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.000,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Pravni izvori za pripremanje kandidata  za provjeru su sljedeći:
-     Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05,

109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst),

 • Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12, 15/15),
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 117/97., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08., 25/12. i 147/14.).

 

 

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti provjeri znanja.
Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.
Navedena pismena provjera traje 60 minuta. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima,
-  na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.
Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju (najmanje pet bodova).

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Đurđevca, u zgradi S. Radića 1 Đurđevac, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o natječajnom postupku.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.

Također molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u natječaju. Manjak samo jedne isprave ili dostava makar jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Zainteresiranim osobama koje ne ispunjavaju sve formalne uvjete za imenovanje navedene u natječaju (npr. stupanj obrazovanja, tj. stručna sprema i struka) predlažemo da ne podnose prijavu, jer neće moći pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, niti postoji mogućnost da budu izabrani.
Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.
Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: grad@djurdjevac.hr  Radi registriranja sadržaja upita i primljenih odgovora, predlažemo da upite ne postavljate putem telefona.

Ispod ove objave možete pogledati tekst natječaja.