Javni natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u k.o. Sveta Ana


Četvrtak, 11. svibnja 2017.

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00.,  114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12.,152/14. i 81/15.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14.- pročišćeni tekst) i članka 3.   Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 4/09. i 5/16.) i  Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u k.o. Sveta Ana, KLASA: 320-02/17-01/05, URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-1 od 8. svibnja 2017. godine, objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u k.o. Sveta Ana

         1. U svrhu poljoprivredne obrade, daje se u zakup putem javnog natječaja poljoprivredno zemljište u vlasništvu Grada Đurđevca i to:               kčbr. 45/1 Oranica u Svetojanskom jarku površine 2849 m2, upisana u Posjedovni list broj 17 k.o. Sveta Ana (gruntovni broj 45/1 Oranica u Svetojanskom jarku sa 792 čhv, upisana u zk.ul.br. 234  o. Sveta Ana).

        2. Zemljište iz točke 1. daje se u zakup na vrijeme od tri godine. U posjed predmetne nekretnine zakupnik stupa nakon skidanja                                postojećeg plodoreda.

        3. Ugovor o zakupu se raskida u slučaju potrebe za raspolaganjem predmetnim zemljištem od strane Grada Đurđevca.

        4. Početni iznos zakupnine za zemljište iz točke 1. iznosi 284,90 kn godišnje. Ponuditelji  se natječu stavljanjem pismenih ponuda povrh              početne cijene.

        5. Ponude se mogu predati putem pošte ili neposredno u sobi br. 32/I Gradske uprave u Đurđevcu, S. Radića 1 i to u zatvorenom omotu s              naznakom "Ponuda za javni natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u k.o. Sveta Ana".

        6. Rok za dostavu ponuda je do 19. svibnja 2017. godine do 9,00 sati.

         7. S ponuditeljem  koji ponudi najviši novčani iznos povrh početne cijene, zaključit će se ugovor, kojim će se detaljno regulirati                                   međusobna prava i obveze.

KLASA: 320-02/17-01/05
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-2
Đurđevac, 11. svibnja 2017.

                    GRAD ĐURĐEVAC