Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca


Petak, 26. srpnja 2013.

U nastavku možete pročitati Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca. Na temelju članka 6. stavka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj 125/11.) gradonačelnik  Grada Đurđevca   raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog  prostora

u vlasništvu Grada Đurđevca

I .

Javni natječaj raspisuje se za davanje u zakup  poslovnog prostora u vlasništvu  Grada Đurđevca, u zgradi  u Đurđevcu, Stjepana Radića 1,  površine 38 m2. Prostor se sastoji od  3 prostorije, koje se nalaze na II. katu zgrade.

Prostor je namijenjen za obavljanje uredske djelatnosti. Početna cijena mjesečnog zakupa je 570,00 kuna. Ugovor se sklapa  na rok od   2  godine.

II .

Ponuđeni poslovni prostor  može se razgledati svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 12,00 sati.

III.

Rok za podnošenje ponuda je do 31. srpnja 2013. godine u 9,00 sati.

IV.

Ponude u zatvorenom omotu dostavljaju se na adresu: Grad Đurđevac, S. Radića 1, Đurđevac, s naznakom «ZA JAVNI NATJEČAJ - POSLOVNI PROSTOR U ZGRADI S. RADIĆA 1, ĐURĐEVAC«.

Ponuda mora sadržavati:

  • za fizičke osobe - ime i prezime, adresu i OIB ponuditelja,
  • za pravne  osobe – naziv s adresom sjedišta i OIB ponuditelja,
  • dokaz da ponuditelj obavlja djelatnost koja se može obavljati u poslovnom prostoru za koji  se natječe (izvod iz sudskog registra i  sl.),
  • adresu i površinu poslovnog prostora za koji se natječe,
  • ukupni najviši mjesečni iznos zakupnine koji natjecatelj nudi,
  • Potvrdu porezne uprave o urednom izvršenju svih dospjelih poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od trideset dana od dana objave natječaja,
  • Potvrdu o plaćenim obvezama prema Gradu Đurđevcu (potvrdu izdaje Upravni odjel za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Đurđevca).

V.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

VI.

Dodatne informacije o ovom natječaju zainteresirani mogu dobiti na telefon: 048 811-052.

KLASA: 372-03/13-01/08

URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-2

GRAD ĐURĐEVAC