Javni natječaj za povjeravanje poslova dezinsekcije i deratizacije javnih površina, st. i pos. obj.


Ponedjeljak, 28. siječnja 2013.

Na temelju članka 12. stavka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Đurđevcu (“Službene novine Grada Đurđevca”, broj 8/09., 4/10., 1/12. i 3/12.)  gradonačelnik Grada Đurđevca, objavljuje

JAVNI   NATJEČAJ
za povjeravanje poslova dezinsekcije i deratizacije
javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području
Grada Đurđevca, temeljem ugovora

1. Predmet natječaja je prikupljanje pismenih ponuda za obavljanje poslova dezinsekcije i deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Grada Đurđevca,  temeljem ugovora.

2. Natječaj se provodi prema ponudbenom troškovniku.

3. Na natječaj se mogu prijaviti ponuditelji registrirani za obavljanje predmetnih djelatnosti koji ispunjavaju sve uvjete određene zakonom.

4. Ugovor se zaključuje na vrijeme od dvije godine.

5. Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju treba sadržavati:

-  Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački) strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući  registar, kojim ponuditelj dokazuje da je registriran za obavljanje predmetne  djelatnosti, ne stariju od tri mjeseca od dana objave natječaja,
-  Rješenje Ministarstva zdravlja da ponuditelj ispunjava uvjete za obavljanje obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje  i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva, s obzirom na zaposlenike, prostor i tehničku opremljenost,
-   Potvrdu Zavoda za toksikologiju o stručnoj osposobljenosti radnika za rad s kemikalijama, odnosno edukaciji radnika za rad s kemikalijama i položenim tečajevima sukladno Zakonu o kemikalijama (Narodne novine, br. 150/05.. 63/07., 58/08. i 49/11.) i Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od otrova (Narodne novine, br. 62/99. i 150/05.),
- Potvrdu za sudjelovanje na DDD Trajnoj edukaciji ovjerenu od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Hrvatske udruge za D.D.D. za odgovorne osobe za provedbu obveznih DDD mjera i svih neposrednih izvoditelja (minimalno četiri izvoditelja), sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika o uvjetima  kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (Narodne novine, br. 35/07.) i Odluci ministra zdravstva o donošenju Programa edukacije za izvoditelje obveznih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, Klasa: 543-04/06-03/8, Ur.br. 534-08-01/10-07-2 od 8. svibnja 2007. godine,
- Izvod iz kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili  države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne postoji ili ga nije moguće ishoditi, jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta, kojom gospodarski subjekt dokazuje da gospodarskom subjektu i/ili osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta nije  izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje ta osoba dolazi.
Izvodi ili dokumenti ne smiju biti stariji od šest mjeseci računajući od dana objave natječaja.
-  Potvrdu porezne uprave o urednom izvršenju svih dospjelih poreznih obveza i
doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od trideset dana od
dana objave natječaja,
-  Potvrdu o plaćenim obvezama prema Gradu Đurđevcu, ustanovama u vlasništvu Grada Đurđevca i trgovačkih društava u pretežitom vlasništvu Grada Đurđevca (potvrdu izdaje Upravni odjel za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Đurđevca),
-  obrazac BON 1,
-  BON 2 ili SOL 2 obrazac iz kojeg je vidljivo da ponuditelj u posljednjih mjesec dana
nije bio u  blokadi računa, računajući od dana objave natječaja,
- popis izvedenih sličnih radova u posljednju godinu dana,
- popunjeni i od ponuditelja ovjereni troškovnik s cijenom usluga i radova u ukupnom iznosu i za svaki pojedinačno,
- izjavu ponuditelja da su ponuđene cijene stalne i da se ne mogu promijeniti ni pod kojim uvjetima,
- izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja,
- rok važenja ponude,
- jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora: jedna obična zadužnica na iznos od 10% vrijednosti ponude.

6. Ponudbeni troškovnik može se podići u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo Grada Đurđevca, Stjepana Radića 1, soba br. 57, svakog radnog dana u vremenu od 8 do 12 sati.

7. Kriterij za odabir izvoditelja je najniža cijena uz ispunjavanje svih uvjeta određenih javnim natječajem.

8. Rok za dostavu ponuda je do 13. veljače 2013. godine do 10,00 sati.

9. Ponude se dostavljaju u dvostruko zapečaćenoj omotnici  prijemnoj kancelariji (pisarnici)  Grada Đurđevca neposredno ili putem pošte preporučeno s naznakom „NE OTVARAJ – ZA NATJEČAJ -  ponuda za obavljanje komunalnih poslova – dezinsekcija i deratizacija“.

10. Javno otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo za provedbu natječaja dana  13. veljače 2013. godine u 10,00 sati.

11. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donijet će Gradsko vijeće Grada Đurđevca.

12. Kasnije prispjele i nepotpune ponude neće se razmatrati.

13. Za nazočnost otvaranju ponuda od strane ovlaštenih predstavnika, potrebna je pismena punomoć.

14. O ishodu javnog natječaja ponuditelji će biti pismeno obaviješteni u roku od 15 dana od dana izbora najpovoljnije ponude.

15. Gradsko vijeće Grada Đurđevca može donijeti Odluku da se ne izabere nijedna od ponuda pristiglih na natječaj.

GRAD  ĐURĐEVAC