JAVNI NATJEČAJ za prodaju dijelova katastarskih čestica u Đurđevcu


Četvrtak, 10. listopada 2019.

Na temelju  članka 48.  stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12, 19/13., 137/15.  i 123/17.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14.-pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18.-pročišćeni tekst), članka 18. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 4/09., 5/16., 9/17. i 2/18.) gradonačelnik Grada Đurđevca, raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ 

za prodaju dijelova katastarskih čestica u  Đurđevcu

  1. Prodaju se dijelovi katastarskih čestica u vlasništvu Grada Đurđevca upisanih u

Posjedovni list broj 1748 k.o. Đurđevac I, i to:

  1. a) dio kčbr. 2516 u površini od 92 m2,
  2. b)dio kčbr. 1468 u površini od 30 m2.

Predmetno zemljište prodaje se u cilju formiranja izgrađenih građevinskih parcela.

  1. Početna cijena zemljišta iz točke 1.a iznosi 5.980,00 kuna, a zemljišta iz točke 1.b iznosi 1.950,00 kuna.
  1. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je najviša cijena.
  2. Natjecatelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom  predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.
  3. Natjecatelji u prijavitrebaju obavezno naznačiti ime, prezime, naziv tvrtke i adresu, te  priložiti:

- dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % od početne  cijene nekretnine, a koja se uplaćuje na žiro-račun Grada Đurđevca broj: HR3224020061810700004, poziv na broj HR 68 7242- OIB naznakom "Jamčevina za natječaj za kupnju  zemljišta“,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice) ili rješenje o registraciji,

- ponudu novčanog iznosa povrh početne cijene navedene u točki 2. ovog natječaja kao i ukupni iznos ponuđene cijene.

  1. Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu platiti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora. Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u slučaju odustanka od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
  2. Ponude se mogu predati poštom ili neposredno u sobi broj 32/I u zgradi Grada Đurđevca, S. Radića 1, Đurđevac u zatvorenom omotu s naznakom „Ponuda za javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca.“
  1. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave natječaja na web stranici Grada Đurđevca i oglasnoj ploči u zgradi Grada Đurđevca, S. Radića 1, a o rezultatima će biti obaviješteni svi sudionici natječaja u roku osam dana po obavljenom izboru.

Vlasnik zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.

 

Uvid u dokumentaciju vezanu uz prodaju zemljišta te druge informacije o ovom    natječaju mogu se dobiti u Uredu gradonačelnika Grada Đurđevca na mail: grad@djurdjevac.hr ili na tel. 048/811-052.

U Đurđevcu, 10. listopada 2019.

GRAD ĐURĐEVAC