Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovno-industrijskoj zoni A


Petak, 9. studenoga 2012.
Na temelju članka 18. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 4/09.) i članka 5. Odluke o visini početne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 5/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog  zemljišta u Poslovno-industrijskoj zoni A Grada Đurđevca.

JAVNI   NATJEČAJ
za prodaju građevinskog  zemljišta
u Poslovno-industrijskoj zoni A Grada Đurđevca 

1.    Prodaje se građevinsko zemljište u Poslovno-industrijskoj zoni A Grada Đurđevca, u k.o. Đurđevac, i to:
- kčbr. 3239 oranica površine 15 520 m2– oznaka prema projektu: A4 (gruntovni broj 3574 oranica u ulici S. Radića sa 2 j 1142 čhv., zk.ul.br. 9813 k.o.
Đurđevac)

2. Zemljište iz točke 1.  namijenjeno je:
-   za ulaganje u  proizvodne djelatnosti - mali obrti i proizvodne djelatnosti prikladne za izgradnju u vodozaštitnom području koje ne ispuštaju zagađene ili agresivne vode, ne koriste otrovne ili tvari koje se smatraju otrovnim i opasnim, ne koriste naftu i njezine derivate,
-  za  trgovačku djelatnost, izgradnju ugostiteljskih objekata, kao i obavljanje drugih uslužnih djelatnosti.

3. Početna cijena zemljišta iz točke 1. iznosi:
- za ulaganje u proizvodne djelatnosti - mali obrti i proizvodne djelatnosti - 12,00  kuna po 1 m2,
- za  trgovačku djelatnost, izgradnju ugostiteljskih objekata, kao i obavljanje drugih uslužnih djelatnosti  -  250,00 kuna po 1 m2.
Komunalni i vodni doprinos nisu obračunati u cijenu.

4. Građevinsko zemljište iz točke 1. opremljeno je vodovodnom  mrežom, kanalizacijskom i plinskom mrežom te priključcima parcela na javni put. Izgrađena je trafostanica za potrebe opskrbe električnom energijom poduzetnika u Industrijskoj zoni, a snaga priključka naknadno će se platiti Gradu Đurđevcu temeljem posebnog ugovora. Izgrađena je  javna rasvjeta, asfaltirana je pristupna cesta i nogostup.

5. Natjecatelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

6. Natjecatelji u prijavi  trebaju obavezno naznačiti ime, prezime, naziv tvrtke i adresu, te priložiti:
- dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10% od početne cijene nekretnine,  koja se uplaćuje na žiro-račun broj: 2360000-1810700004, model 68, poziv na broj 7706 - OIB s naznakom "jamčevina za natječaj za kupnju građevinskog zemljišta",
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice),
- rješenje o registraciji,
- ponudu novčanog iznosa povrh početnog iznosa cijene građevinskog zemljišta iz ovog natječaja po m2, te ukupni iznos ponude,
- kratki opis dosadašnjeg poslovanja, ostvareni ukupni prihod, broj zaposlenih, razlozi ulaska u zonu i planirani razvoj, BON 1,
-  potvrdu porezne uprave o urednom izvršenju svih dospjelih poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od trideset dana od dana objave natječaja,
- djelatnost koju će obavljati u zoni, odnosno namjenu zemljišta,
- planirana ulaganja i izvore financiranja s istaknutim udjelom vlastitih ulaganja.

7. Kriteriji za izbor najpovoljnijeg ponuditelja su iznos jedinične cijene po jednom m2 zemljišta i namjena zemljišta pri čemu prednost u odabiru imaju oni ponuditelji koji planiraju ulaganja u proizvodne djelatnosti.

8. Natjecatelj koji uspije u natječaju dužan je početi izgradnju:
- objekta namjenjenog za proizvodnu djelatnost  najkasnije u roku 18  mjeseci od dana zaključenja ugovora, te početi obavljanje djelatnosti najkasnije u roku 30 mjeseci po zaključenju ugovora,
- objekta namjenjenog za  djelatnost trgovine i ugostiteljstva, kao i obavljanje drugih uslužnih djelatnosti,   najkasnije u roku 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora, te početi obavljanje djelatnosti najkasnije u roku 24 mjeseca po zaključenju ugovora.
U slučaju da kupac neispoštuje obvezu navedenu u prethodnom stavku, neispunjavanje iste predstavlja osnov za raskid ugovora.

9. Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu platiti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora.
Natjecateljima koji ne uspiju u natječaju uplaćena jamčevina vraća se u roku 15 dana od okončanja postupka natječaja. Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u slučaju odustanka od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

10. Ponude se mogu predati poštom ili osobno u sobi broj 34, Grada Đurđevca, Stjepana Radića 1, Đurđevac, u zatvorenom omotu s naznakom "Ponuda za  natječaj za prodaju građevinskog zemljišta- Poslovno-industrijska zona A – ne otvaraj".

11. Rok za dostavu ponuda je 19. studenoga 2012. godine do 10,00 sati, a o rezultatima će biti obaviješteni svi sudionici natječaja u roku osam dana po obavljenom izboru. S najpovoljnijim ponuditeljem, kupoprodajni ugovor zaključit će se u roku od 15 dana od dostave odluke o odabiru.
Vlasnik zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.
Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo  Grada Đurđevca ili na tel. 048/811-052 i 048/811-106.

GRAD ĐURĐEVAC