Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj-industrijskoj zoni A Grada Đurđevca


Ponedjeljak, 15. svibnja 2017.

Na temelju članka 18. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 4/09. i 5/16.) i članka 5. Odluke o visini početne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 5/09. i 3/17.), gradonačelnik Grada Đurđevca, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju građevinskog  zemljišta u Poslovno-industrijskoj zoni A Grada Đurđevca

          1. Prodaje se građevinsko zemljište u Poslovno-industrijskoj zoni A Grada Đurđevca, u k.o. Đurđevac, i to:

             -  dio kčbr. 3574/1, upisane u zk.ul.br. 10867 k.o. Đurđevac, u  površini od cca 5026 m2

Ponuda se može dati i za manju površinu predmetne parcele, sukladno Idejnom rješenju.

Parcelacija čestice iz stavka 1. kao i točna površina novonastale parcele utvrdit će se nakon ishođenja akata temeljem kojih se odobrava građenje, odnosno parcelacija zemljišta.

          2. Zemljište iz točke 1. namijenjeno je:

            -   za ulaganje u  proizvodne djelatnosti - mali obrti i proizvodne djelatnosti prikladne za izgradnju u vodozaštitnom području koje ne ispuštaju zagađene ili agresivne vode, ne koriste otrovne ili tvari koje se smatraju otrovnim i opasnim, ne koriste naftu i njezine derivate,

            -  za  trgovačku djelatnost, izgradnju ugostiteljskih objekata, kao i obavljanje drugih uslužnih djelatnosti.

       3. Početna cijena zemljišta iz točke 1. iznosi 20,00 kn/m2 neovisno da li se radi o ulaganjima u proizvodne djelatosti i/ili obavljanju uslužnih  djelatnosti, uz uvjet da je riječ o malom poduzetniku koji ima sjedište tvrtke ili prebivalište na području Grada Đurđevca. Komunalni i vodni doprinos nisu obračunati u cijenu. U slučajevima izgradnje ugostiteljskih i drugih uslužnih objekata, kupci ne mogu koristiti mjere oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa, komunalne naknade, odnosno poreza na nekretnine.

       4. Građevinsko zemljište iz točke 1. opremljeno je vodovodnom mrežom, kanalizacijskom i plinskom mrežom te priključcima parcela na javni put. Izgrađena je  trafostanica  za potrebe opskrbe električnom energijom poduzetnika u Industrijskoj zoni, a snaga priključka naknadno će se platiti Gradu Đurđevcu temeljem posebnog ugovora.

Izgrađena je javna rasvjeta, asfaltirana je pristupna cesta i nogostup.

       5. Natjecatelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

       6. Natjecatelji u prijavi trebaju obavezno naznačiti ime, prezime, naziv tvrtke i adresu, te priložiti:

- dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10% od početne cijene nekretnine,  koja se uplaćuje na žiro-račun broj: HR3224020061810700004, model HR68, poziv na broj 7242-OIB s naznakom "Jamčevina za natječaj za kupnju građevinskog zemljišta",

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice),

- rješenje o registraciji,

- ponudu novčanog iznosa povrh početnog iznosa cijene građevinskog zemljišta iz ovog natječaja po m2, te ukupni iznos ponude,

- kratki opis dosadašnjeg poslovanja, ostvareni ukupni prihod, broj zaposlenih, razlozi ulaska u zonu i planirani razvoj,

- potvrdu porezne uprave o urednom izvršenju svih dospjelih poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne                   stariju od trideset dana od dana objave natječaja,

- djelatnost koju će obavljati u zoni, odnosno namjenu zemljišta,

- planirana ulaganja i izvore financiranja s istaknutim udjelom vlastitih ulaganja.

        7. Kriteriji za izbor najpovoljnijeg ponuditelja su iznos jedinične cijene po jednom m2 zemljišta i namjena zemljišta pri čemu prednost u odabiru imaju oni ponuditelji koji planiraju ulaganja u proizvodne djelatnosti.

        8. Natjecatelj koji uspije u natječaju dužan je početi izgradnju:

            - objekta namjenjenog za proizvodnu djelatnost  najkasnije u roku 18 mjeseci od dana zaključenja ugovora, te početi obavljanje djelatnosti najkasnije u roku 30 mjeseci po zaključenju ugovora,

            - objekta namjenjenog za  djelatnost trgovine i ugostiteljstva, kao i obavljanje drugih uslužnih djelatnosti, najkasnije u roku 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora, te početi obavljanje djelatnosti najkasnije u roku 24 mjeseca po zaključenju ugovora.

U slučaju da kupac neispoštuje obvezu navedenu u prethodnom stavku, neispunjavanje iste predstavlja osnov za raskid ugovora. Prilikom potpisa Ugovora o kupoprodaji zemljišta, kupac je u obvezi potpisati Izjavu kojom dozvoljava da se u slučaju neispoštivanja rokova određenih u prethodnom stavku ugovor automatski raskida, a zemljište vraća u vlasništvo Grada Đurđevca, bez obaveze Grada Đurđevca za vraćanjem uplaćene kupoprodajne cijene.

       9. Kupac ne smije založiti kupljeno zemljište sve do stavljanja objekta u funkciju, o čemu će se izvršiti zabilježba u zemljišnim knjigama.

      10. Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu platiti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora o kupoprodaji.

Natjecateljima koji ne uspiju u natječaju uplaćena jamčevina vraća se u roku 15 dana od okončanja postupka natječaja. Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u slučaju odustanka od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

      11. Ponude se mogu predati poštom ili osobno u sobi broj 33/I, Grada Đurđevca, Stjepana Radića 1, Đurđevac, u zatvorenom omotu s naznakom "Ponuda za natječaj za prodaju građevinskog zemljišta - Poslovno-industrijska zona A – ne otvaraj".

    12. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave u „Podravskom listu“, a o rezultatima će biti obaviješteni svi sudionici natječaja u roku osam dana po obavljenom izboru.

Vlasnik zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.

Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca, na mail: grad@djurdjevac.hr  ili na tel. 048/811-052.

 

                                                                                                GRAD ĐURĐEVAC