Javni natječaj za prodaju katastarskih čestica (građevinskog zemljišta) u Poduzetničkoj zoni A-sjever u Đurđevcu


Četvrtak, 16. studenoga 2023.

Na temelju članka 4. stavka 2. Odluke o uvjetima, cijeni i postupku prodaje građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama u Gradu Đurđevcu („Službene novine Grada Đurđevca“ broj 6/21., 6/22. i 10/23.), gradonačelnik Grada Đurđevca, dana  15. studenoga 2023. godine, raspisuje

 

JAVNI  NATJEČAJ

za prodaju katastarskih čestica (građevinskog zemljišta) u

Poduzetničkoj zoni A-sjever u Đurđevcu

 

I. Javnom natječaju izlažu se sljedeće katastarske čestice (građevinsko zemljište) u Poduzetničkoj zoni A-sjever u katastarskoj općini Đurđevac I, u vlasništvu Grada Đurđevca:

 

Redni broj Kčbr. Površina u m2
1. 3952/3 24947
2. 3952/5 8835
3. 3951/9 3340
4. 3951/10 2316

 

II. Katastarske čestice iz točke I. sukladno PPUG Đurđevac imaju gospodarsku namjenu – proizvodna (oznaka I) i poslovna (oznaka K).

Ponuditelj može predvidjeti spajanje parcela i dati ponudu za više parcela u nizu.

III. Za katastarske čestice iz točke I. (u daljnjem tekstu: građevinsko zemljište) početna kupoprodajna cijena iznosi 8,90 EUR/m2  (67,09 kn/m2) uz mogućnost dobivanja olakšica i poticaja prema Programu olakšica i poticaja investitorima u poduzetničkim zonama u Gradu Đurđevcu („Službene novine Grada Đurđevca“ broj 6/20., 6/21., 2/22., 4/22., 6/22. i 10/23.). Olakšice i poticaji za investitore odnose se na olakšice vezane uz kupoprodaju zemljišta te olakšice i poticaje vezano uz komunalnu naknadu i komunalni doprinos.

IV. Kriteriji utvrđeni Programom olakšica i poticaja investitorima u poduzetničkim zonama u Gradu Đurđevcu („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 6/20. 6/21., 2/22., 4/22., 6/22. i 10/23.) koje pojedini poduzetnici mogu koristiti su:

- umanjenje kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta:

  1. a) umanjenje kupoprodajne cijene za obavljanje proizvodne djelatnosti iznosi 99%,
  2. b) umanjenje kupoprodajne cijene iznosi 99% za obavljanje uslužnih djelatnosti, osim trgovačkih djelatnosti,
  3. b) u slučaju da poduzetnik koji djeluje na području naselja u Gradu Đurđevcu, a seli djelatnost u Poduzetničku zonu A – sjever, kupoprodajna cijena umanjuje se za 99%, bez obzira na vrstu djelatnosti.

-  Olakšice i poticaji vezani uz komunalnu naknadu i komunalni doprinos:

 

Komunalna naknada:

- oslobađaju se plaćanja komunalne naknade poduzetnici, za novoizgrađene građevine namijenjene proizvodnim djelatnostima i to 100 % za prvih pet godina  te u narednih pet godina sukladno postotku izgrađenosti građevinskog zemljišta,

            - za novoizgrađene građevine namijenjene neproizvodnim – uslužnim i ostalim  djelatnostima osim trgovačkih, poduzetnici se oslobađaju plaćanja komunalne naknade i to 50% prvih pet godina te u narednih pet godina sukladno postotku izgrađenosti građevinske parcele,

- poduzetnici koji djeluju na području naselja u Gradu Đurđevcu, a sele djelatnost u Poduzetničku zonu A – sjever, bez obzira na vrstu djelatnosti, oslobađaju se od plaćanja komunalne naknade  u iznosu 100% za prvih pet godina  te u narednih pet godina sukladno postotku izgrađenosti građevinske parcele.

 

Komunalni doprinos:

-  oslobađaju se od plaćanja komunalnog doprinosa investitori za građevine namijenjene proizvodnim djelatnostima u iznosu 100%,

- od plaćanja komunalnog doprinosa za građevine namijenjene neproizvodnim djelatnostima, osim trgovačkih djelatnosti, oslobađaju se investitori za svakog novozaposlenog radnika s područja Grada Đurđevca u iznosu od 2%, a za svakog novozaposlenog radnika izvan područja Grada Đurđevca u iznosu od 1%,

- poduzetnici koji djeluju na području naselja u Gradu Đurđevcu, a sele djelatnost u Poduzetničku zonu A – sjever, bez obzira na vrstu djelatnosti, oslobađaju se od plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu 100%.

V. Pisane ponude ponuditelja predaju se u zapečaćenoj omotnici s naznakom: “Ponuda na natječaj PODUZETNIČKE ZONE– ne otvaraj“, na adresu Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, 48 350 Đurđevac.

VI. Rok za predaju ponuda u je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na web stranici Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr

Po isteku navedenog roka Povjerenstvo otvara i pregledava pristigle ponude redoslijedom kako su zaprimljene te o pregledu i ocjeni ponuda sastavlja Zapisnik i daje mišljenje radi donošenja Odluke o prihvaćanju pristiglih ponuda.

Natječaj je otvoren do prodaje svih parcela iz točke I. ovog Javnog natječaja, a ponude se obrađuju redoslijedom kako su zaprimljene.

Ponude podnesene izvan utvrđenog roka predaje, razmatrat će se na narednoj sjednici Povjerenstva.

Nakon svakog raspolaganja zemljištem, Upravni odjel nadležan za gospodarstvo ažurirati će na web stranici Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr popis raspoloživog zemljišta po poduzetničkim zonama.

VII. Pisana ponuda iz točke VI. mora sadržavati:

  • ime i prezime, adresu odnosno tvrtku i sjedište ponuditelja,
  • osobni identifikacijski broj,
  • oznaku katastarske čestice (građevinskog zemljišta) za koju se podnosi ponuda,
  • ponuđeni iznos kupoprodajne cijene za građevinsko zemljište po m2 površine kao i ukupan iznos ponuđene kupoprodajne cijene za predmetno građevinsko zemljište te izjavu o namjeri korištenja olakšica za kupnju zemljišta,
  • e-izvod iz sudskog registra za pravne osobe odnosno preslik obrtnice,
  • poslovni plan ulaganja i zapošljavanja s financijskim planom ulaganja, vremenskom dinamikom gradnje objekta i tlocrtnom dispozicijom idejnog rješenja zahvata na čestici ili bruto površinu planiranog objekta.

Prije donošenja odluke, Grad Đurđevac zadržava pravo zatražiti i drugu dokumentaciju od ponuditelja.

VIII. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najviši ukupni novčani iznos koji se plaća prodavatelju za predmetnu nekretninu, uz uvjet da ispunjava sve druge uvjete javnog natječaja te da je Povjerenstvo za poslovni plan dalo mišljenje „prihvatljiv“.

Ukoliko je više ponuda za istu parcelu dano u istom iznosu i za sve je za poslovni plan Povjerenstvo dalo mišljenje „prihvatljiv“,  prednost ima ona ponuda koja je ranije zaprimljena.

Ponuditelji koji nisu odabrani kao najpovoljniji, mogu nakon donošenja odluke o prodaji, dati ponudu za drugo ne prodano zemljište koja će se smatrati valjanom ponudom unutar istog postupka.

IX. Obavijest o vremenu i mjestu otvaranja pristiglih ponuda objavit će se tri dana prije otvaranja na web stranici Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr .

X. Ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa gradonačelnik Grada Đurđevca. Ugovorom će se regulirati međusobna prava i obveze.

XI. Kupac zemljišta iz točke I. dužan je:

-     Platiti ukupni iznos ponuđene cijene u roku od 30 (trideset) dana od zaključenja ugovora o kupoprodaji.

-     Ishoditi građevinsku dozvolu u roku ne dužem od 12 mjeseci od dana potpisa ugovora o kupoprodaji te u roku ne dužem od tri godine od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji izgraditi gospodarski objekt u svrhu djelatnosti naznačene u ponudi za kupnju zemljišta i za njegovo korištenje zatražiti ishođenje uporabne dozvole.

      Ukoliko kupac ne ispuni navedene obveze u naznačenim rokovima iz prethodnog stavka, a vrijednost zemljišta u trenutku utvrđenja navedenih okolnosti je veća od izvršenih ulaganja, ugovor o kupoprodaji automatski će se raskinuti te će se uspostaviti ranije zemljišno-knjižno stanje neovisno o izvršenim ulaganjima na predmetnoj čestici, a ukoliko je vrijednost ulaganja veća od vrijednosti zemljišta, tada će kupac isplatiti prodavatelju razliku do ukupnog iznosa kupoprodajne cijene bez olakšica za kupnju zemljišta.

-     Kupac kojem je kupoprodajna cijena umanjena sukladno Programu olakšica i poticaja investitorima u Poduzetničkim zonama u Gradu Đurđevcu, ne smije bez prethodne suglasnosti Grada Đurđevca otuđiti zemljište prije isteka roka od pet godina od zaključenja ugovora o kupoprodaji, pri čemu se otuđenjem zemljišta ne smatra raspolaganje kupca zemljištem između s njime povezanih društava, no u tom slučaju na stjecatelja nekretnine prelaze sve obveze navedene u ugovoru o kupoprodaji, te se obvezuje da će u Poduzetničkoj zoni A-sjever obavljati djelatnost najmanje pet godina od ishođenja uporabne dozvole.

      U slučaju da kupac iz stavka 1., bez prethodne suglasnosti Grada Đurđevca otuđi zemljište prije isteka roka od pet godina od zaključenja ugovora o kupoprodaji, dužan je isplatiti Gradu Đurđevcu razliku do tržišne vrijednosti zemljišta sukladno članku 11. Odluke o uvjetima, cijeni i postupku prodaje građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama u Gradu Đurđevcu („Službene novine Grada Đurđevca broj 6/21., 6/21., 2/22., 4/22., 6/22. i 10/23.) kao i puni iznos olakšica i poticaja dobivenih za predmetno zemljište.

-     Prije sklapanja ugovora o kupoprodaji, kupac koji koristi olakšice za kupnju zemljišta, dužan je dostaviti Gradu Đurđevcu bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika  na iznos ostvarene olakšice na ime kupoprodajne cijene zemljišta  iz koje će se Grad naplatiti u slučaju da se kupac ne odazove pozivu Grada da izvrši uplatu razlike kupoprodajne cijene.

-     Platiti porez na promet nekretnina.

-     Omogućiti osnivanje prava služnosti vodova za telekomunikacijske instalacije, niskonaponsku mrežu, plin, kanalizaciju i vodu.

XII. Kupac stječe pravo uknjižbe vlasništva na građevinskom zemljištu koje je predmet kupoprodaje  u zemljišnim knjigama nakon zaključenja ugovora o kupoprodaji i isplati kupoprodajne cijene. Za zemljište kupljeno korištenjem olakšica, ugovorom o kupoprodaji odredit će se zabrana otuđenja zemljišta u roku od 5 godina od zaključenja ugovora o kupoprodaji, kao i zabrana davanja zemljišta u zalog bez suglasnosti Grada Đurđevca. Grad Đurđevac se obvezuje dati suglasnost za upis prava zaloga u visini vrijednosti ulaganja na predmetnoj čestici. Nakon ishođenja uporabne dozvole za gospodarsku građevinu izgrađenu sukladno poslovnom planu kupca, nije potrebna suglasnost Grada Đurđevca za davanje zemljišta u zalog.

XIII. Grad Đurđevac zadržava pravo da odustane od raspolaganja i poništi ovaj Javni natječaj u svako doba prije donošenja odluke o prodaji i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima, kao ni troškove sudjelovanja na natječaju.

Danom objave ovog Javnog natječaja prestaje važiti Javni natječaj za prodaju katastarskih čestica (građevinskog zemljišta) u Poduzetničkoj zoni A- sjever u Đurđevcu objavljen na web stranici Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr dana 26. svibnja 2023. godine.

XIV. Uvid u lokaciju katastarskih čestica može se izvršiti putem portala Katastar.hr, a sve ostale informacije u svezi s ovim natječajem mogu se dobiti u Gradu Đurđevcu svakim radnim danom od 08,00 sati do 16,00 sati osobno, na tel. 048 811-052 ili putem maila grad@djurdjevac.hr

KLASA: 940-01/23-01/64

URBROJ: 2137-03-01-01/03-23-1

              Gradonačelnik

                                                                                                        Hrvoje Janči, mag.educ.