JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca


Petak, 12. ožujka 2021.

Na temelju  članka 48.  stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12, 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14.-pročišćeni tekst, 1/18., 5/18.-pročišćeni tekst, 2/20. i 2/21.) i  članka 18. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 4/09., 5/16., 9/17., 2/18. i 5/18. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca,  raspisuje

JAVNI   NATJEČAJ

za prodaju  nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca

  1. Prodaju se sljedeće nekretnine u vlasništvu Grada Đurđevca putem javnog natječaja:

1.a) gradilište u Đurđevcu, u ulici Radnička cesta:

kčbr. 2359 Radnička cesta, livada sa 680 m2, upisana u zk.ul.br.1295

k.o. Đurđevac I.

Početna cijena zemljišta iznosi  58.140,00 kuna.

Zemljište je namijenjeno za individualnu stambenu izgradnju.

  1. b) poslovni prostor u zgradi u Đurđevcu u ulici Đure Basaričeka 6, i to:

- suvlasnički dio od 352/6000 etažno vlasništvo E-3, na kčbr. 79 Đure Basaričeka sa 388 m2, upisane u zk.ul.br. 3342 k.o. Đurđevac I, neodvojivo povezan s posebnim dijelom – Prizemlje, poslovni prostor P3 - poslovni prostor V površine 25,97 m2 i poslovni prostor VI površine 7,73 m2, ukupne površine 33,70 m2.

Početna cijena poslovnog prostora iznosi 95.484,10 kuna.

  1. c) klijet, livada i vinograd u Boroševom grmu, upisani u zk.ul.br. 2331 k.o.

Budrovac,  i to:

kčbr. 187/6 U Boroševom grmu sa 390  čhv,

Klijet u Boroševom grmu sa 12 čhv,

Livada u Boroševom grmu sa 56 čhv,

Vinograd u Boroševom grmu sa 322 čhv.

Početna cijena predmetne nekretnine  iznosi 37.433,97 kuna.

Nekretnina je opterećena zalogom u korist Hrvatskog ureda za osiguranje.

  1. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je najviša cijena.
  2. Natjecatelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom  predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.
  3. Natjecatelji u prijavi trebaju obavezno naznačiti ime, prezime, naziv tvrtke i adresu, te  priložiti:

- dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % od početne  cijene nekretnine, a koja se uplaćuje na žiro-račun Grada Đurđevca broj: HR3224020061810700004, poziv na broj 7706 - OIB naznakom "Jamčevina za natječaj za kupnju nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca za nekretninu pod rednim brojem ____ “,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice) ili rješenje o registraciji,

- ponudu novčanog iznosa povrh početne cijene navedene u točki 1. ovog natječaja kao i ukupni iznos ponuđene cijene.

  1. Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu platiti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora.
  2. Ponude se mogu predati poštom ili neposredno u sobi broj 32/I u zgradi Grada

Đurđevca, S. Radića 1, Đurđevac u zatvorenom omotu s naznakom „Ponuda za javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca.“

  1. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave natječaja u „Glasu Podravine i Prigorja“, a o rezultatima će biti obaviješteni svi sudionici natječaja u roku osam dana po obavljenom izboru.

Grad Đurđevac zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.

Uvid u dokumentaciju vezanu uz prodaju zemljišta  te druge informacije o ovom    natječaju mogu se dobiti u Uredu gradonačelnika Grada Đurđevca na mail: grad@djurdjevac.hr  ili na tel. 048/811-052.

U Đurđevcu, 10. ožujka 2021.

 

                                                                                                GRAD ĐURĐEVAC