JAVNI NATJEČAJ za prodaju  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca


Utorak, 4. siječnja 2022.

Na temelju  članka 48.  stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12, 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14.-pročišćeni tekst, 1/18., 5/18.-pročišćeni tekst, 2/20. i 2/21.) i  članka 18. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 4/09., 5/16., 9/17., 2/18. i 5/18. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca,  raspisuje

 

JAVNI   NATJEČAJ

za prodaju  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca

 

1. Prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu Grada Đurđevca putem javnog natječaja, upisano u zk.ul.br. 5536 k.o. Đurđevac:

kčbr. 2831/1 Sit površine 3467 m2

Oranica površine 3467 m2.

2. Početna cijena za zemljište iz točke 1. iznosi 24.026,31 kuna.

3. Nekretnina iz točke 1. opterećena je uknjiženim založnim pravima u korist fizičkih i pravnih osoba i prodaje se s upisanim teretima.

4. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je najviša cijena.

5. Natjecatelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom  predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

6. Natjecatelji u prijavi trebaju obavezno naznačiti ime, prezime, naziv tvrtke i adresu, te  priložiti:

- dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % od početne  cijene nekretnine, a koja se uplaćuje na žiro-račun Grada Đurđevca broj: HR3224020061810700004 poziv na broj 7706 - OIB     naznakom "Jamčevina za natječaj za kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca“,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice) ili rješenje o registraciji,

- ponudu novčanog iznosa povrh početne cijene navedene u točki 1. ovog natječaja kao i ukupni iznos ponuđene cijene.

7.Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu platiti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora.

8.Ponude se mogu predati poštom na adresu: Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac u zatvorenom omotu s naznakom „Ponuda na javni natječaj za prodaju  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca.“.

9. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave natječaja na web stranici Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr, a o rezultatima će biti obaviješteni svi sudionici natječaja u roku osam dana po obavljenom izboru.

Grad Đurđevac zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.

Sve  informacije o ovom  natječaju mogu se dobiti na mail: grad@djurdjevac.hr  ili na tel. 048/811-052.

 

KLASA: 940-01/21-01/118

URBROJ: 2137/03-01-01/03-22-2

 

U Đurđevcu, 4. siječnja 2022.

 

                                                                                                GRAD ĐURĐEVAC