Javni poziv za dodjelu državnih potpora Grada Đurđevca


Četvrtak, 11. siječnja 2024.

Na temelju članka 14. stavka 2. Programa dodjele državnih potpora Grada Đurđevca u sektoru poduzetništva za davanje olakšica i poticaja investitorima u poduzetničkim zonama u Gradu Đurđevcu za umanjenje ili oslobođenje plaćanja komunalnih doprinosa i komunalne naknade za razdoblje 2023. – 2026. („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 10/23.) gradonačelnik Grada Đurđevca dana 11. siječnja 2024. raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za dodjelu državnih potpora Grada Đurđevca

 

I. Sa svrhom stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanja poduzetničke klime i pružanja poticaja razvoju poduzetničkih aktivnosti na području Grada Đurđevca, pozivaju se sva trgovačka društva, pravne osobe u konzorciju javno privatnog partnerstva, korisnici koncesija, fizičke osobe – obrtnici te ostali subjekti koji obavljaju gospodarsku djelatnost bez obzira na pravni oblik i bez obzira na veličinu (mala, srednja i velika poduzeća  sukladno uvjetima iz Priloga I. Uredbe br. 651/2014.) koje udovoljavaju dolje navedenim uvjetima da se odazovu na ovaj Javni poziv i podnesu prijavu.

II. Predmet Javnog poziva

Predmet potpore je dodjela državnih potpora za projekte ulaganja u sektoru poduzetništva za davanje olakšica i poticaja investitorima u poduzetničkim zonama u Gradu Đurđevcu za umanjenje ili oslobođenje plaćanja komunalnih doprinosa i komunalne naknade. Dodjeljivat će se potpore s ciljem poticanja ulaganja u poslovne zone Grada Đurđevca kroz Mjeru za poticanje ulaganja u Poslovne zone Grada Đurđevca kroz nove investicije.

III. Uvjeti i kriteriji dodjele potpora

 • Potpore se odobravaju i dodjeljuju sukladno važećim propisima o državnoj potpori i Programu dodjele državnih potpora Grada Đurđevca u sektoru poduzetništva za davanje olakšica i poticaja investitorima u poduzetničkim zonama u Gradu Đurđevcu za umanjenje ili oslobođenje plaćanja komunalnih doprinosa i komunalne naknade za razdoblje 2023. – 2026. („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 10/23.- u daljnjem tekstu: Program).
 • Državne potpore iz stavka 1. ovog članka dodjeljuju se za ulaganja koja doprinose razvoju poduzetništva na području Grada Đurđevca.
 • Davatelj potpore u smislu Programa je Grad Đurđevac, koji će dodjeljivati potpore u okviru ovog Javnog poziva za dodjelu potpora kroz Mjeru za poticanje ulaganja u Poslovne zone Grada Đurđevca kroz nove investicije, a koje čine:
 1. Oslobođenja plaćanja komunalne naknade poduzetnicima, za novoizgrađene građevine namijenjene proizvodnim djelatnostima i to 100 % za prvih pet godina te u narednih pet godina sukladno postotku izgrađenosti građevinske parcele.
 2. Oslobođenja od plaćanja komunalnog doprinosa investitorima za građevine namijenjene proizvodnim djelatnostima u iznosu 100% u poslovnim zonama A i B u gradu Đurđevcu.

Uvjeti korištenja mjera definirani su Odlukom o komunalnom doprinosu (Službene novine Grada Đurđevca br. 8/18., 9/19., 6/20., 11/21. i 4/22) i Odlukom o komunalnoj naknadi (Službene novine Grada Đurđevca br. 1/19., 9/19., 3/20., 6/20., 5/21., 11/21., i 6/22.) Grada Đurđevca.

 • Korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Gradu Đurđevcu.

IV. Potpore nisu namijenjene za:

  1. potpore za djelatnosti povezane s izvozom u treće zemlje ili države članice, to jest potpore izravno povezane s izvezenim količinama, uspostavom i radom distribucijske mreže i ostalim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću;
  2. potpore uvjetovane time da se prednost daje uporabi domaće robe u odnosu na uvezenu robu;
  3. potpore koje se dodjeljuju u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje, uz iznimku regionalnih potpora za ulaganje u najudaljenijim regijama, programa regionalnih operativnih potpora, potpora za savjetodavne usluge u korist MSP-ova, potpora za rizično financiranje, potpora za istraživanje i razvoj, potpora za inovacije za MSP-ove, potpora za zaštitu okoliša, potpora za usavršavanje, potpora za radnike u nepovoljnom položaju i radnike s invaliditetom, potpora za projekte lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice („CLLD”), potpora za projekte europske teritorijalne suradnje, potpora uključenih u financijske proizvode koji se podupiru iz fonda InvestEU, potpora mikropoduzećima u obliku javnih intervencija koje se odnose na opskrbu električnom energijom, plinom ili toplinskom energijom kako je navedeno u članku 19.c i potpora MSP-ovima u obliku privremenih javnih intervencija koje se odnose na opskrbu električnom energijom, plinom ili toplinskom energijom proizvedenom iz prirodnog plina ili električne energije kako bi se ublažio učinak povećanja cijena nakon ruske ratne agresije na Ukrajinu kako je navedeno u članku 19.d;
  4. potpore koje se dodjeljuju u sektoru ribarstva i akvakulture u okviru područja primjene Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (*), osim: — potpore za usavršavanje, — potpore za pristup MSP-ova financiranju, — potpore u području istraživanja i razvoja, — potpore za inovacije za MSP-ove, — potpore za radnike u nepovoljnom položaju i radnike s invaliditetom, — regionalne potpore za ulaganje u najudaljenijim regijama, — regionalnih operativnih programa potpora, — potpore za projekte lokalnog razvoja („CLLD”) pod vodstvom zajednice, — potpore za projekte europske teritorijalne suradnje, — od 1. srpnja 2023. potpore u obliku smanjenja poreza za zaštitu okoliša u skladu s člankom 15. stavkom 1. točkom (f) i člankom 15. stavkom 3. Direktive Vijeća 2003/96/EZ (**), — potpore uključene u financijske proizvode koji se podupiru iz fonda InvestEU, osim za djelatnosti navedene u članku 1. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) br. 717/2014 (***), — potpore mikropoduzećima u obliku javnih intervencija koje se odnose na opskrbu električnom energijom, plinom ili toplinskom energijom iz članka 19.c, — potpore MSP-ovima u obliku privremenih javnih intervencija koje se odnose na opskrbu električnom energijom, plinom ili toplinskom energijom proizvedenom iz prirodnog plina ili električne energije za ublažavanje učinka povećanja cijena nakon ruske ratne agresije na Ukrajinu iz članka 19.d;
  5. potpore koje se dodjeljuju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:

- ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primamih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju predmetni poduzetnici;

- ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače;

 1. potpore za zatvaranje nekonkurentnih rudnika ugljena, kako su obuhvaćene Odlukom Vijeća 2010/787/EU[1];
 2. kategorije regionalnih potpora kako je navedeno u članku 13. Uredbe br. 651/2014 (kako je izmijenjena i dopunjena uredbama 2017/1084, 2020/972, 2021/1237 i 2023/1315);
 3. ako poduzetnici djeluju u sektorima koji se isključuju točkama c), d) i e) ovog članka te u sektorima koji su obuhvaćeni područjem primjene Programa, ovaj Javni poziv se odnosi samo na potpore dodijeljene u vezi s tim drugim sektorima ili djelatnostima, uz uvjet da korisnik potpore osigura, na primjeren način, na primjer razdvajanjem djelatnosti ili troškova, da se djelatnosti iz isključenih sektora ne koriste potporama dodijeljenim na temelju

Ovaj se Javni poziv sukladno  Programu ne primjenjuje na mjere državnih potpora koje same po sebi, s obzirom na uvjete koji su s njima povezani ili s obzirom na način financiranja, podrazumijevaju neizbježnu povredu prava Unije, a posebno:

- na mjere potpore za koje dodjela potpore ovisi o obvezi korisnika da ima poslovni nastan u određenoj državi članici ili da većina njegovih poslovnih jedinica ima poslovni nastan u toj državi članici. Međutim, zahtjev da ima poslovnu jedinicu ili podružnicu u državi članici koja dodjeljuje potporu u trenutku plaćanja potpore dopušten je;

-  na mjere potpore za koje dodjela potpore ovisi o obvezi korisnika da upotrebljava robu proizvedenu ili usluge pružene na državnom području;

-  na mjere potpore kojima se korisnicima ograničava mogućnost uporabe rezultata istraživanja, razvoja i inovacija u ostalim državama članicama.

 

 V. Intenzitet potpore i Prihvatljivi troškovi

Za izračun intenziteta potpore i prihvatljivih troškova sukladno  Programu, svi iznosi koji se upotrebljavaju moraju biti iznosi prije odbitka poreza i drugih naknada. Porez na dodanu vrijednost koji se naplaćuje na prihvatljive troškove ili izdatke, a koji se može vratiti u skladu s primjenjivim nacionalnim poreznim pravom ne uzima se u obzir za izračun intenziteta potpore i prihvatljivih troškova. Prihvatljivi troškovi popraćeni su pisanim dokazima koji moraju biti konkretni i ažurirani.

Ako se potpora ne dodjeljuje u obliku bespovratnog sredstva, iznos potpore jednak je bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva.

U skladu s odobrenom važećom kartom regionalnih potpora za Republiku Hrvatsku, velikim poduzetnicima može se dodijeliti maksimalni intenzitet regionalnih potpora za ulaganja u Sjevernoj Hrvatskoj do 50% prihvatljivih troškova, dok se najveći intenziteti potpora za velika poduzeća mogu povećati za najviše 20 postotnih bodova za mala poduzeća ili za najviše 10 postotnih bodova za srednja poduzeća, no povećani maksimalni intenziteti potpora za MSP-ove neće se primjenjivati na potpore dodijeljene velikim projektima ulaganja koji su definirani člankom 6. stavkom 39. Programa. U slučaju izmjena karte regionalnih potpora u odnosu na Koprivničko-križevačku županiju primjenjivat će se novi izmijenjeni intenziteti potpora.

Potpore koje će se isplaćivati s odgodom tj. u budućnosti, uključujući i potpore koje se isplaćuju u više obroka, diskontirat će se na njihovu vrijednost u trenutku dodjele, kao i prihvatljivi troškovi. Pri diskontiranju primijenit će se diskontna kamatna stopa koja se primjenjuje u trenutku dodjele potpore

 

VI. Potrebna dokumentacija

Zahtjev za potporu mora sadržavati sljedeće podatke i informacije:

 1. naziv i veličinu poduzetnika,
 2. opis projekta ulaganja, uključujući datume njegova početka i dovršetka, ako je primjenjivo,
 3. lokaciju projekta,
 4. popis troškova projekta ulaganja,
 5. vrstu potpore,
 6. iznos javnog financiranja potrebnog za projekt,
 7. obrazac prijave,
 8. izjavu o korištenim državnim potporama i potporama male vrijednosti za prijavitelja i pojedinačno za svako povezano poduzeće koje se smatra “jedinstvenim poduzetnikom”,
 9. potpisanu izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o površinama i namjeni poslovnog prostora, građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i/ili neizgrađenog građevinskog zemljišta, za koje se traži oslobađanje plaćanja komunalne naknade i\ili komunalnog doprinosa, s popratnom dokumentacijom,
 10. izjavu prijavitelja o istinitosti podataka i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele,
 11. skupnu izjavu,
 12. izjavu o nekažnjavanju za gospodarski subjekt, osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje te sve ostale osobe.

Prijavitelj podnosi pisani zahtjev za potporu u okviru Javnog poziva za dodjelu potpora.

Prilikom obrade zahtjeva utvrđuje se pravovremenost, potpunost zahtjeva, zadovoljenje traženih kriterija, te iznos tražene potpore. Grad Đurđevac po potrebi može podnositelja zahtjeva tražiti pojašnjenja i dopune zahtjeva.

 

VII. Način, rok i mjesto dostave prijava

Prijave se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici, s nazivom i adresom korisnika sredstava na sljedeću adresu: Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac – Povjerenstvo za provođenje postupka dodjele državnih potpora Grada Đurđevca.

Rok zaprimanja je do iskorištenja Proračunom predviđenih sredstava, a najkasnije do 31.12.2024.

Nepravovaljani zahtjevi neće se razmatrati.

 

VIII. Obrada Zahtjeva

Povjerenstvo za provođenje postupka dodjele državnih potpora Grada Đurđevca obrađuje zaprimljene zahtjeve, analizira ispunjavanje uvjeta iz Programa ovog javnog poziva, utvrđuje potpunost zahtjeva te utvrđuje iznose potpora.

Prijave pristigle po objavljenom Javnom pozivu obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

                  Nakon obrade zahtjeva, Povjerenstvo izrađuje prijedlog Odluke o dodjeli    potpore.

Odluku o dodjeli potpore donosi gradonačelnik Grada Đurđevca, a na prijedlog   Povjerenstva, te s korisnikom potpore sklapa Ugovor.

 

IX. Obavijest o rezultatima natječaja

Odluka o dodjeli potpore bit će dostavljena korisniku potpore.

 

U nastavku možete preuzeti dokumentaciju za dodjelu potpore:

 

KLASA: 302-02/24-01/02

URBROJ:  2137-03-02-01/03-24-3

 

 

                                                                                                    Gradonačelnik

                                                                                             Hrvoje Janči, mag.educ.