Javni poziv za financiranje programskih sadržaja radijskih programa i programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini


Petak, 15. ožujka 2024.

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (NN 111/21. i 114/22.), gradonačelnik Grada Đurđevca raspisuje

 

JAVNI POZIV

za financiranje programskih sadržaja radijskih programa i programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

 

I. Predmet Javnog poziva

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja radijskih programa i programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini.

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“, broj 111/21. i 114/22.), elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Grad Đurđevac koje su usmjerene prema informiranju stanovnika Grada Đurđevca i Koprivničko-križevačke županije o aktivnostima i djelovanju Grada Đurđevca u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga, aktivnostima ustanova Grada Đurđevca i Turističke zajednice Grada Đurđevca.

Cilj dodjele financijskih potpora je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za građane i Grad Đurđevac.

 

II. Kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa su:

Pravilnikom o financiranju programskih sadržaja radijskih programa i programskih sadržaja elektroničkih medija iz Proračuna Grada Đurđevca utvrđuju se kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenih projekata/programa na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja radijskih programa i programskih sadržaja elektroničkih medija.

Za radijske medije:
1. gradska radijska koncesija,
2. županijska radijska koncesija,
3. druge koncesije iz dosega slušanosti na području Grada Đurđevca.

Za elektroničke publikacije:
1. objava medijskog sadržaja prilagođenog pojedinoj komunikacijskoj platformi (web, FB, Instagram, TikTok) – ovisno o broju platformi.

Grad Đurđevac zadržava pravo neodobravanja sredstava pojedinom prijavitelju u slučaju nepostojanja interesa za suradnju.

 

III. Uvjeti za prijavu na Javni poziv

Na Javni poziv se mogu prijaviti nakladnici radija i elektroničkih medija koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
- imaju sjedište, odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj,
- prijavitelj mora biti upisan u odgovarajuću Knjigu pružatelja najmanje godinu dana prije dana predaje prijave.

Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici:
- koji se za prijavljene programske sadržaje financiraju iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam elektroničkih medija, proračuna Europske unije, državnog proračuna,
- koji su u likvidaciji ili stečajnom postupku,
- koji imaju nepodmirenih obveza prema državnom proračunu i Gradu Đurđevcu.

 

IV. Sadržaj prijave

Prijava na Javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:
1. Obrazac 1 – podaci o prijavitelju,
2. Obrazac 2 – podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje,
3. Izjava o ispunjavanju zakonskih uvjeta za prijavu, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje,
4. Google analytics podaci (samo za elektroničke publikacije),
5. Broj pratitelja na društvenim mrežama (za sve prijavitelje),
6. Istraživanja o gledanosti/slušanosti.

Prijedlozi programskih sadržaja dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na službenim mrežnim stranicama Grada Đurđevca (www.djurdjevac.hr) i koji moraju biti točno i u cijelosti popunjeni i ovjereni.

Prijavitelj može prijaviti više programskih sadržaja.

 

V. Način prijave

Prijava i pripadajuća dokumentacija predaje se u pisarnicu Grada Đurđevca osobno ili poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

GRAD ĐURĐEVAC

STJEPANA RADIĆA 1

48350 ĐURĐEVAC

u zatvorenoj omotnici s naznakom : „Ne otvaraj – Prijava na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja radijskih programa i programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za grad Đurđevac u 2024. godini“.

 

VI. Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave ovog Javnog poziva na internetskoj stranici Grada Đurđevca (www.djurdjevac.hr) .

Neće se razmatrati nepotpune prijave i prijave koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom.

Zaključak o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija iz Proračuna Grada Đurđevca na razdoblje od godinu dana na temelju kojega će se sklapati ugovori kojima će se utvrditi međusobne obaveze Grada Đurđevca i medijskog nakladnika donosi gradonačelnik na prijedlog posebnog Povjerenstva, a koje će razmotriti i vrednovati prijave podnesene na Javni poziv.

 

VII. Rezultati Javnog poziva i potpisivanje ugovora

Rezultati Javnog poziva objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Grada Đurđevca u roku od 8 (osam) dana od dana odabira.

Otvaranje i pregled pristiglih prijava na Javni poziv, pregled dostavljene dokumentacije, bodovanje dostavljenih prijava prema kriterijima provest će Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za financiranje programskih sadržaja radijskih programa i programskih sadržaja elektroničkih medija iz Proračuna Grada Đurđevca koje će imenovati gradonačelnik Grada Đurđevca.

Zaprimljene prijave odnosno prijedlozi programskih sadržaja s pratećom dokumentacijom se ne vraćaju.

Prijavitelji kojima se odobri dodjela financijskih sredstava sklopit će sa Gradom Đurđevcom ugovor o financiranju programskih sadržaja kojima će se urediti međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Grada (dinamika, visina, rok i način isplate, rok za proizvodnju i objavu programskih sadržaja, način provođenja izvješćivanja o proizvodnji i objavi programskih sadržaja i dr.).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na kontakt broj 048/811-052 ili e-mail: grad@djurdjevac.hr.

 

 

KLASA: 008-01/24-01/04

URBROJ: 2137-03-02-01/04-24-1

Đurđevac, 15. ožujka 2024.

 

Gradonačelnik

Hrvoje Janči, mag.educ.