Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Đurđevac


Petak, 22. ožujka 2024.

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11. ,5/12., 16/12 i 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 156/23.) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. projekt SF.2.4.06.01.0009 „Iskrice 4“  ravnatelj Osnovne škole Đurđevac, Basaričekova 5/d, objavljuje javni poziv za zasnivanje radnog odnosa.

 

Broj traženih osoba: 2 pomoćnika/ica u nastavi

Radno vrijeme: određeno, nepuno radno vrijeme od 20 do 35 sati ukupnog tjednog radnog vremena, rad u Đurđevcu

Trajanje ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme najdulje do kraja nastavne godine 2023./2024.

UVJETI:

  • najmanje završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
  • nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE:  Poštivanje različitosti, senzibilitet za rad s djecom s teškoćama u razvoju, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova.

OPIS POSLOVA: Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku tijekom odgojno-obrazovnoga procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima, a sve prema izrađenome programu rada prema utvrđenim funkcionalnim sposobnostima i potrebama svakoga pojedinog učenika te uputama učitelja/nastavnika, stručnih suradnika škole, odnosno stručnoga tima.

Na javni poziv mogu se javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08. i 69/17.)

Za kandidate prijavljene na javni poziv čije su prijave uredne i koje ispunjavaju formalne uvjete provest će se individualni intervju.

Ako se kandidat/kinja ne odazove na intervju smatra se da je odustao/la od prijave na javni poziv.

Odabrani kandidat/kinja u obvezi je proći program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati prije početka rada ukoliko nema položenu edukaciju za pomoćnika u nastavi.

S odabranim kandidatom/kinjom Škola će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Uz prijavu na javni poziv (u prijavi je potrebno navesti adresu, odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu održavanja intervjua) kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

  1. vlastoručno potpisanu zamolbu za posao,
  2. životopis,
  3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koje nije starije od 6 mjeseci od dana raspisivanja javnog poziva,
  5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

  1. dokaz o državljanstvu,
  2. dokaz o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati ukoliko ga kandidat/kinja posjeduje.

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

 

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.)

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21,156/23), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21,156/23), uz prijavu na javni poziv dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na javni poziv dužne su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Kandidat/kinja prijavom na javni poziv daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe javnog poziva sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na javni poziv je osam dana od dana objave javnog poziva.

 

Prijave na javni poziv dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu: Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, 48 350 Đurđevac, s naznakom „Ne otvaraj – javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Đurđevac”.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Kandidat/kinja prijavljen/na na javni poziv bit će obaviješten/a o rezultatima javnog poziva putem mrežne stranice Osnovne škole Đurđevac:

http://www.os-djurdjevac.skole.hr/Natjecaji

 

 

OSNOVNA ŠKOLA  ĐURĐEVAC