Javni poziv za predlaganje programa/projekta udruga s područja Grada Đurđevca


Srijeda, 27. veljače 2013.

Na temelju članka 23. Zakona o udrugama ( „Narodne novine“, broj 88/01.  i 11/02.- ispr.) i članka 8. Odluke o standardima i mjerilima za ostvarivanje financijske dotacije za programe i/ili projekte udruga od interesa za Grad Đurđevac ( „Službene novine Grada Đurđevca“, broj: 8/06. i 7/09.), Povjerenstvo za udruge Grada Đurđevca, objavljuje: POZIV za predlaganje programa/projekta udruga s područja Grada Đurđevca za 2013. godinu.         I.         Za ostvarivanje prava na financijsku dotaciju mogu se svojim programima/projektima prijaviti udruge s područja Grada Đurđevca pod uvjetom da su registrirane i imaju područje djelovanja u Gradu Đurđevcu, odnosno da su programom obuhvaćene osobe s prebivalištem u Gradu Đurđevcu.       Udruge mogu slati prijedloge za programe/projekte s rokom provedbe od jedne do tri godine.   II.   Područja na koje se odnosi ovaj poziv su programi/projekti: -         usmjereni na zaštitu ljudskih prava i sloboda, -         od humanitarnog značaja, -         usmjereni na prevenciju i suzbijanje neprihvatljivog ponašanja djece i mladih te ovisnosti, -         usmjereni na poboljšanje kvalitete života djece i mladih, -         usmjereni na poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom, -         usmjereni na poboljšavanje kvalitete života starijih osoba, -         od značaja za sudionike Domovinskog rata i njihove obitelji, -         od značaja za sudionike antifašističke borbe, -         usmjereni prema zaštiti ljudskog zdravlja, -         od ekološkog značaja, -         usmjereni očuvanju i promociji tradicije i običaja, -         tradicionalne manifestacije, -         eventualno drugi programi/projekti koji doprinose unapređenju kvalitete življenja i dovode do pozitivnih i vidljivih promjena unutar Grada Đurđevca.   III.   Ovaj poziv ne odnosi se na udruge čiji se programi/projekti u cijelosti financiraju po posebnim propisima (npr. Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Zakon o vatrogastvu i dr.) ili programe/projekte udruga iz područja koje Grad Đurđevac u cijelosti financira preko zajednica (sport, tehnička kultura). Također, poziv se ne odnosi na financiranje znanstveno – istraživačkih projekata, programa/projekata velikih razmjera za koje su potrebna znatna financijska sredstva, baziranih isključivo na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata i/ili kupnji opreme, kao ni onih koji se u cijelosti financiraju iz Državnog proračuna, Proračuna Koprivničko-križevačke županije te drugih izvora.   IV.   Prijedlozi za financijsku dotaciju uzet će se u obzir ukoliko: -         je program/projekt udruge u službi općeg dobra i javnosti, u skladu s vrednotama Ustava Republike Hrvatske, programima razvoja Grada Đurđevca, kao i područjem djelovanja udruge, te besplatan za korisnike, -         udruga ima ljudske resurse i materijalne resurse za provedbu programa/projekta, -         udruga ima aktivno tijelo upravljanja (skupština, nadzorni odbor) koje vodi razvojnu politiku i administrativnu kontrolu, -         udruga priloži zatražena izvješća, uključujući ona financijska i o članovima, -         vodi transparentno financijsko poslovanje, -         je program/projekt osmišljen tako da je moguće provoditi kontrolu i nadzor nad provođenjem aktivnosti i provođenjem aktivnosti i potrošnjom odobrene financijske dotacije, -         financijska dotacija Grada Đurđevca  nije jedini izvor financiranja programa/projekta, -         je prijedlog programa prijavljen i priložen na priređenim obrascima te popunjen u skladu s uputama i rokovima, sa specificiranim troškovnikom izvođenja programa/projekta, -         program uvažava realne proračunske mogućnosti Grada Đurđevca, zatražena sredstva nisu bitno viša od sredstava koja se odobravaju u sličnim programima/projektima, osim u slučajevima kad je odstupanje utemeljeno s obzirom na ciljeve i druge specifičnosti.   V.   Prednost u ostvarivanju financijske dotacije imaju programi/projekti: -         koji su do sada kontinuirano financirani i uspješno provođeni, -         s utjecajem i ugledom u zajednici, -         koji imaju razvojni karakter, -         koji obuhvaćaju šire područje unutar Grada Đurđevca, odnosno osobe iz više jedinica lokalne samouprave, -         koje podnositelji provode u suradnji s drugim i srodnim udrugama, -         koje ne obavljaju druge institucije u okviru redovitih poslova, -         zasnovani na principu samopomoći i samoorganizacije, -         koji promiču volonterski rad, odnosno na njemu su temeljeni, -         realno i kreativno rješavaju probleme te proizlaze iz potreba zajednice, -         koji promiču Grad Đurđevac na državnoj i međunarodnoj razini.   VI.              Programi/projekti predlažu se isključivo na obrascima (obrazac 1 – prijavnica; obrazac 2 – podaci o programu/projektu; obrazac 3 – troškovnik jednogodišnjeg programa/projekta; obrazac 4 – troškovnik višegodišnjeg programa) koji su dostupni na web stranicama Grada Đurđevca (www.djurdjevac.hr) ili se mogu dobiti u sobi broj 32/I. u zgradi Grada Đurđevca, S. Radića 1 u Đurđevcu. Uz prijedloge (obrasce) potrebno je dostaviti i financijski izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima za 2012. godinu, te izvješće o utrošku sredstava doznačenih iz Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu (preslike računa, situacija i izvoda sa žiro-računa kao dokaz izvršenog plaćanja za doznačena sredstva).              Rok za podnošenje prijedloga je 15 dana od dana objave u „Podravskom listu“.          Nepravodobni, nepotpuni, neobrazloženi, troškovnikom nepotkrijepljeni i nelogični prijedlozi programa/projekta, te oni koji nisu u skladu s uvjetima ovog poziva, neće se moći uvažiti.   VII.            Prijedloge programa/projekata, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva, te ostalo naznačeno u točki VI., potrebno je u jednom primjerku dostaviti na adresu Grad Đurđevac, S. Radića 1, Đurđevac, s naznakom: prijedlog programa udruga za 2013. godinu.   VIII.            Prijedloge programa/projekata udruga ocijenit će Povjerenstvo za udruge Grada Đurđevca te će gradonačelniku predložiti programe i udruge za ostvarivanje financijske dotacije.             O ostvarivanju i visini financijske dotacije odlučuje gradonačelnik Grada Đurđevca uvažavajući odredbe Odluke o standardima i mjerilima za ostvarivanje financijske dotacije za programe/ili projekte udruga od interesa za Grad Đurđevac i prijedlog Povjerenstva za udruge. Prihvaćeni programi sufinancirat će se sukladno proračunskim mogućnostima Grada Đurđevca u 2013. godini. Udruge će pismenim putem biti obaviještene o ostvarivanju financijske dotacije i njezinom iznosu ili pak razlogu neostvarivanja.     OBRASCE MOŽETE PREUZETI OVDJE (kliknite na link).   POVJERENSTVO ZA UDRUGE GRADA ĐURĐEVCA