Natječaj za dodjelu studentskih kredita Grada Đurđevca u 2012/2013 akademskoj godini


Ponedjeljak, 5. studenoga 2012.
Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih kredita i utvrđivanju broja korisnika kredita (KLASA: 604-02/12-01/04, URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-1), koju je donio gradonačelnik Grada Đurđevca 25. listopada 2012. godine i članka 4. stavka 1. Odluke o kreditiranju studenata s područja Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 9/10. i 4/11.), Povjerenstvo za kreditiranje studenata Grada Đurđevca raspisuje NATJEČAJ za dodjelu studentskih kredita Grada Đurđevca u 2012./2013. akademskoj godini.

NATJEČAJ

za dodjelu studentskih kredita Grada Đurđevca u 2012./2013. akademskoj godini.

I.

Studentski krediti Grada Đurđevca dodjeljuju se redovnim studentima na preddiplomskom i diplomskom studiju, koji imaju prebivalište na području Grada Đurđevca neprekidno najmanje dvije godine prije objave ovog natječaja.

II.

Studentski krediti Grada Đurđevca isplaćuju se u suradnji sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb u iznosu 700,00 kn mjesečno.

III.

Uz prijavu na natječaj za dodjelu studentskih kredita prilaže se sljedeća dokumentacija:
1.    Ispunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj (može se podići u Gradu Đurđevcu, Ulica Stjepana Radića 1, soba br. 32 ili ga preuzmite OVDJE:  Obrazac_prijave_studentski_kredit),
2.    Potvrda o upisu na preddiplomski ili diplomski studij u 2012./2013. akademskoj godini na visokoj školi ili fakultetu, s naznakom smjera i studijske grupe, 3.    Prijepis ocjena iz prethodne akademske godine, odnosno preslika svjedodžbi sva četiri razreda srednje škole i potvrda o položenim ispitima državne mature,
4.    Preslika osobne iskaznice kandidata,
5.    Izjava kandidata o prebivalištu na području Grada Đurđevca u trajanju od najmanje dvije godine neprekidno prije objave ovog natječaja.

IV.

U slučaju prijave većeg broja kandidata na natječaj prednost imaju studenti viših godina studija i višeg prosjeka ocjena u prethodnoj godini obrazovanja, a ovi kriteriji boduju se na način utvrđen Odlukom o kreditiranju studenata s područja Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 9/10. i 4/11.).

V.

Natječaj je otvoren  do 21. studenoga 2012. godine.

VI.

Prijave se podnose na adresu: Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, 48 350 Đurđevac, uz napomenu: „Prijava na natječaj za studentske kredite“.
Prijave bez priložene navedene dokumentacije kao i one dostavljene nakon isteka natječajnog roka neće biti uzete u razmatranje.

VII.

Rezultati natječaja objavit će se  na web stranici Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr  i na oglasnoj ploči Grada Đurđevca, a osim toga svaki student bit će i pojedinačno obaviješten.

Studenti koji su ostvarili pravo na kredit, javljaju se u poslovnicu Zagrebačke banke u Đurđevcu radi sklapanja ugovora o kreditiranju studenata. Ugovor sklapa korisnik kredita, sudužnik i Zagrebačka banka.

Radi osiguranja kredita potrebno je osigurati jednog kreditno sposobnog sudužnika ili dva sudužnika s redovitim primanjima koji zajedno s korisnikom kredita potpisuju ugovor o kreditiranju studenta.

VIII.

Kamate za vrijeme korištenja kredita, mirovanja, počeka i otplate kredita snosi Grad Đurđevac.
Korisnik kredita sam plaća kamate za vrijeme otplate kredita ukoliko dva puta zaredom ne upiše narednu godinu studija, odnosno ukoliko više od dva puta tijekom studiranja padne godinu, te ukoliko ne završi studij u roku od dvije godine od stjecanja apsolventskog statusa. Osim što sam podmiruje kamatu za vrijeme otplate u navedenim situacijama, dužan je Gradu Đurđevcu vratiti kamate koje je Grad Đurđevac platio temeljem njegova kredita, uvećane za zakonsku zateznu kamatu.

IX.

Na temelju odluke gradonačelnika, Grad Đurđevac preuzet će:

-       u cijelosti otplatu kredita za one korisnike preddiplomskog i diplomskog studija koji su studij završili u propisanom roku i diplomirali u roku od dvanaest mjeseci od dana stjecanja apsolventskog statusa sa prosjekom ocjena 4,50 ili višim,

-       pola otplate kredita za one korisnike preddiplomskog i diplomskog studija koji su studij završili u propisanom roku i diplomirali u roku od dvanaest mjeseci od dana stjecanja apsolventskog statusa sa prosjekom ocjena od 4,00 do 4,50.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti  na telefon: 811-052.

Povjerenstvo za kreditiranje studenata  Grada Đurđevca