Natječaj za imenovanje pročelnika/ca upravnih tijela Grada Đurđevca


Utorak, 10. prosinca 2013.

U broju 146 „Narodnih novina“ od 9. prosinca 2013. godine, objavljen je natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti (1 izvršitelj/izvršiteljica) i pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca (1 izvršitelj/izvršiteljica).

Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.
Od dana objave u „Narodnim novinama“ počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na natječaj.
Opis poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti:
- rukovodi radom Upravnog odjela, organizira i koordinira obavljanje poslova u Upravnom odjelu,
- osigurava obavljanje stručnih poslova iz nadležnosti odjela za potrebe gradonačelnika i Gradskog vijeća,
- sudjeluje u izradi akata, sudjeluje u rješavanju najsloženijih poslova iz nadležnosti odjela (donošenje rješenja, zaključaka i zapisnika iz nadležnosti odjela),
- prati i kontrolira realizaciju gradskih građevinskih i komunalnih projekata,
- obavlja investicijski nadzor nad izgradnjom,
- sudjeluje u izradi investicijskih programa i pripremnim radovima za izradu tehničke dokumentacije,
- sudjeluje u izradi i nadzire izradu dokumenata prostornog uređenja,
- surađuje s mjesnim odborima, surađuje s javnim ustanovama i poduzećima nadležnim za prometnice i vodotoke,
- kontrolira i koordinira izradu tehničke dokumentacije, a obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika.

Opis poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela gospodarstvo, financije i razvojne projekte:
- rukovodi radom Upravnog odjela, organizira i koordinira obavljanje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela,
- sudjeluje u izradi proračuna, polugodišnjeg i godišnjeg obračuna proračuna, priprema i izrađuje akte iz nadležnosti Upravnog odjela za potrebe gradonačelnika i Gradskog vijeća,
- brine o izvršavanju poslova prema državnoj upravi i drugim tijelima,
- pomaže službenicima Upravnog odjela u radu na najsloženijim predmetima,
- vrši nadzor nad poslovima riznice,
- koordinira poslove uz izradu Izjave o fiskalnoj odgovornosti,
- obavlja stručne poslove vezane uz poticanje poduzetništva,
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik.

Koeficijent složenosti poslova navedenih radnih mjesta je 3,35 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.000,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti, za provjeru su sljedeći:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13.),
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 80/13),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13).

Pravni izvori za pripremanje kandidata za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne projekte, za provjeru su sljedeći:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13.),
- Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01/, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12).

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti provjeri znanja.
Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru
znanja.
Navedena pismena provjera traje 60 minuta.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima,
- na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.
Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju (najmanje pet bodova).

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Đurđevca, u zgradi S. Radića 1 Đurđevac, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o natječajnom postupku.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.

Također molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u natječaju. Manjak samo jedne isprave ili dostava makar jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Zainteresiranim osobama koje ne ispunjavaju sve formalne uvjete za imenovanje navedene u natječaju (npr. stupanj obrazovanja, tj. stručna sprema i struka) predlažemo da ne podnose prijavu, jer neće moći pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, niti postoji mogućnost da budu imenovani.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: grad @djurdjevac.hr Radi registriranja sadržaja upita i primljenih odgovora, predlažemo da upite ne postavljate putem telefona.

Ispod ove objave možete pogledati tekst natječaja.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
GRAD ĐURĐEVAC
GRADONAČELNIK
KLASA: 112-01/13-01/16
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1
Đurđevac, 6. prosinca 2013.
Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.), gradonačelnik Grada Đurđevca raspisuje

NATJEČAJ

Za imenovanje pročelnika/ca sljedećih upravnih tijela Grada Đurđevca:

1. pročelnik/ca Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca

Posebni uvjeti:
- magistar građevinske ili arhitektonske struke, ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke,
- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit,
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom,
- poznavanje jednog stranog jezika s područja Europske unije,
- poznavanje rada na računalu.

Uvjete za imenovanje ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku
stručnu spremu građevinske ili arhitektonske struke.

2. pročelnik/ca Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne projekte – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca

Posebni uvjeti:
- magistar ekonomske struke ili stručni specijalist ekonomske struke,
- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit,
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom,
- poznavanje jednog stranog jezika s područja Europske unije,
- poznavanje rada na računalu.

Uvjete za imenovanje ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku
stručnu spremu ekonomske struke.
Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (radni
odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.
Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema
položen državni stručni ispit, može biti imenovana, pod uvjetom da ispit položi u roku od
jedne godine od imenovanja.
Ne može biti imenovana osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16.
ZSN-a.
Uz prijavu na natječaj, s naznakom za koje radno mjesto se podnosi prijava, kandidati obavezno prilažu:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- diplomu kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne
spreme) i struke određenih ovim natječajem,
- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu,
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata/kandidatkinje o nepostojanju zapreka iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati),
- uvjerenje da protiv podnositelja prijave nije pokrenut te da se ne vodi kazneni
postupak, ne starije od šest mjeseci,
-izvadak iz radne knjižice (uključujući stranice s podacima o radnom stažu) ili elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- potvrdu ili drugi dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim
poslovima (rješenje o rasporedu, ugovor o radu, potvrda poslodavca i sl.).
Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije
izbora kandidat/kandidatkinja će predočiti izvornik.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta dostavlja kandidat/kandidatkinja po obavijesti o izboru.
Kandidati/kandidatkinje koje ostvaruju prednost kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Urednom prijavom smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.
Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji
nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili
nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.
Kandidati/kandidatkinje koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.
Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na
prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Na web-stranici www.djurdjevac.hr dostupan je opis poslova, podaci o plaći kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Đurđevca bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se na adresu: Grad Đurđevac, S. Radića 1, 48350 Đurđevac, s naznakom „Natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice ___________ (navesti naziv upravnog tijela), u roku od osam dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
GRAD ĐURĐEVAC