Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja Grada Đurđevca – 1 izvršitelj/izvršiteljica


Petak, 19. svibnja 2023.

Na temelju članka 26. stavak 6. Zakona o muzejima ( „Narodne novine“, br. 61/18, 98/19 i 114/22), članka 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) i članka 3. i 18. Statuta Muzeja Grada Đurđevca, Grad Đurđevac, Natječajno povjerenstvo za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja Grada Đurđevca, raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja Grada Đurđevca – 1 izvršitelj/izvršiteljica

 

Za ravnatelja/icu može na temelju predloženoga četverogodišnjeg programa rada biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
 •  najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju,
 •  da se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis s opisom dosadašnjeg rada
 • prijedlog četverogodišnjeg programa rada Muzeja Grada Đurđevca
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, preslika važeće osobne iskaznice, preslika putovnice),
 • podatak o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • uvjerenje da protiv kandidata/kinje nije pokrenut te da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,
 • dokaz o radu u muzeju ili o radu u kulturi, znanosti ili obrazovanju,
 • popis objavljenih stručnih i znanstvenih radova.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 4 godine i može biti ponovno imenovan.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat/kandidatkinja će predočiti izvornik.

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

U prijavi na natječaj navode se i osnovni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa elektroničke pošte) isključivo za potrebe postupka.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj pozove na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. tog Zakona, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Grad Đurđevac kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Grad Đurđevac, Stjepana  Radića 1, 48 350 Đurđevac s naznakom: „Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja Grada Đurđevca“.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

GRAD ĐURĐEVAC