Natječaj za prijam u službu višeg referenta za prorčunske korisnike i višeg referenta za naplatu gradskih prihoda


Srijeda, 14. veljače 2018.

OBJAVA U SVEZI NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG REFERENTA ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE I VIŠEG REFERENTA ZA NAPLATU GRADSKIH PRIHODA U UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I RAZVOJNE PROJEKTE GRADA ĐURĐEVCA


U  broju  15. „Narodnih novina“ od  14. veljače 2018. godine, objavljen je natječaj za prijam u službu višeg referenta za proračunske korisnike – 1  izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca i višeg referenta za naplatu gradskih prihoda – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.
Od dana objave u „Narodnim novinama“ počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na natječaj.

Opis poslova višeg referenta za proračunske korisnike:

 • vodi računovodstveno-knjigovodstvene poslove i obavlja složenije računovodstvene poslove proračunskih korisnika i po potrebi povezanih društava,
 • vodi glavnu knjigu proračunskih korisnika,
 • sudjeluje u izradi proračuna, polugodišnjeg i godišnjeg obračuna proračuna proračunskih korisnika,
 • izrađuje financijske izvještaje, izrađuje plan rada za godišnji popis sredstava proračunskih korisnika,
 • vodi analitičke evidencije i likvidaturu dugotrajne imovine, sitnog inventara, izlaznih i ulaznih računa proračunskih korisnika,
 • obavlja kontrolu i usklađivanje glavne knjige proračuna s pomoćnim knjigovodstvenim evidencijama,
 • mjesečno surađuje s proračunskim korisnicima i vrši usklađivanje međusobnih stanja u Glavnoj knjizi,
 • poduzima mjere za pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada, uredno i pravilno korištenje imovine i sredstava za rad,
 • obavlja sve financijske i računovodstvene poslove za Dječji vrtić „Maslačak“, Muzej Grada Đurđevca, Gradsku knjižnicu Đurđevac,
 • vrši obračun i isplatu  naknada koje imaju karakter oporezivih primanja,
 • vodi brigu o pravovremenoj predaji obrazaca, vodi blagajničko poslovanje
 • sastavlja financijski plan, godišnje izvješće, izrađuje sva statistička izvješća
 • za Dječji vrtić „Maslačak“, Muzej Grada Đurđevca, Gradsku knjižnicu Đurđevac, a obavlja i druge poslove koje mu povjeri  pročelnik.

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 2,10 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.000,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Opis poslova višeg referenta za naplatu gradskih prihoda:

 • sudjeluje u vođenju analitičke evidencije gradskih prihoda,
 • prati, evidentira porezne i ostale gradske prihode i analitički ih obrađuje,
 • odgovoran je za evidencije u sustavu; ugovora o zakupu stanova i poslovnih prostora, najam javnih površina,
 • vodi računovodstvenu evidenciju prihoda i izdataka prema računskom planu za proračun i proračunske korisnike,
 • vodi analitičke evidencije osnovnih sredstava, komunalnog doprinosa, gradskih poreza i sredstava od prodaje stanova,
 • prima stranke vezano uz usklađenje svih gradskih prihoda, priprema opomene i dokumentaciju za prisilnu naplatu gradskih prihoda,
 • usklađuje analitičke evidencije gradskih prihoda sa podacima u glavnoj knjizi,
 • sudjeluje u donošenju rješenja i prisilnoj naplati gradskih prihoda,
 • izrađuje izvješća vezana uz navedene evidencije,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik.

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 2,10 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.000,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje (psihologijsko testiranje) i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za referenta za proračunske korisnike za provjeru su sljedeći:

-     Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05,

      109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.),

 • Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15),
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17.).

Pravni izvori za pripremanje kandidata za referenta za naplatu gradskih prihoda za provjeru su sljedeći:

-     Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05,

      109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.),

 • Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15),
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17.).
 • Opći porezni zakon („Narodne novine“, broj 115/16.)

Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti provjeri znanja i sposobnosti.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja i sposobnosti.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima,
-  na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju (najmanje pet bodova).

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Đurđevca, u zgradi S. Radića 1 Đurđevac, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o natječajnom postupku.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.

Također molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u natječaju. Manjak samo jedne isprave ili dostava makar jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Zainteresiranim osobama koje ne ispunjavaju sve formalne uvjete za imenovanje navedene u natječaju (npr. stupanj obrazovanja, tj. stručna sprema i struka) predlažemo da ne podnose prijavu, jer neće moći pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, niti postoji mogućnost da budu izabrani.
Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: grad@djurdjevac.hr  Radi registriranja sadržaja upita i primljenih odgovora, predlažemo da upite ne postavljate putem telefona.

Ispod ove objave možete pogledati tekst natječaja.