Natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za razvojne projekte i višeg referenta za razvojne projekte


Srijeda, 6. veljače 2019.

OBJAVA U SVEZI NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA RAZVOJNE PROJEKTE I VIŠEG REFERENTA ZA RAZVOJNE PROJEKTE U UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I RAZVOJNE PROJEKTE GRADA ĐURĐEVCA

U  broju  13. „Narodnih novina“ od  6. veljače 2019. godine, objavljen je natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za razvojne projekte – 1  izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca i višeg referenta za razvojne projekte – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.
Od dana objave u „Narodnim novinama“ počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na natječaj.

Opis poslova višeg stručnog suradnika za razvojne projekte:

 • izrađuje potrebnu dokumentaciju za pripremu projekata, za prijave na natječaje i pozive za dodjelu financijskih sredstava,
 • sudjeluje u izradi strateških i planskih dokumenata vezanih za razvoj Grada,
 • izrađuje izvješća o provedbi projekata,
 • prati razvoj poduzetničkih zona i sudjeluje u izradi marketinških planova,
 • obavlja poslove vezane za poticanje energetske efikasnosti,
 • surađuje s organizacijama civilnog društva i pruža im stručnu pomoć u pripremi, prijavi i provedbi projekata,
 • sudjeluje u kreiranju planova i projekata u obrazovanju s ciljem unapređenja predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja na području Grada,
 • prati natječaje i pozive za dodjelu financijskih sredstava,
 • priprema dokumentaciju za kandidiranje projekata Grada, njegovih tijela, ustanova i korisnika proračuna, prema EU fondovima i ministarstvima,
 • prati realizaciju projekata, surađuje s nadležnim tijelima županije, ministarstva i razvojnih agencija,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj Odsjeka i pročelnik

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 2,40 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.000,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Opis poslova višeg referenta za razvojne projekte:

-    prati natječaje i pozive za dodjelu financijskih sredstava,

 • priprema dokumentaciju za kandidiranje projekata Grada, njegovih tijela, ustanova i korisnika proračuna, prema EU fondovima i ministarstvima,
 • prati realizaciju projekata i izrađuje potrebna izvješća
 • sudjeluje u izradi strateških i planskih dokumenata vezanih za razvoj Grada,

-     izrađuje izvješća o provedbi projekata sukladno Strategiji Grada

 • prati razvoj poduzetničkih zona i sudjeluje u izradi marketinških planova,

            -    obavlja poslove vezane za poticanje energetske efikasnosti

            -    obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj Odsjeka i pročelnik.

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 2,10 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.000,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje (psihologijsko testiranje) i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su sljedeći:

-     Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05,

      109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17),

-     Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i

      investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2014.-2020(NN 92/14)

-     Uredba o indeksu razvijenosti (NN 131/17)

-     Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema

      stupnju razvijenosti (NN 132/17).

Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti provjeri znanja i sposobnosti.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja i sposobnosti.

 Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima,
-  na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju (najmanje pet bodova).

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Đurđevca, u zgradi S. Radića 1 Đurđevac, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.  U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o natječajnom postupku.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.

Također molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u natječaju. Manjak samo jedne isprave ili dostava makar jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Zainteresiranim osobama koje ne ispunjavaju sve formalne uvjete za imenovanje navedene u natječaju (npr. stupanj obrazovanja, tj. stručna sprema i struka) predlažemo da ne podnose prijavu, jer neće moći pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, niti postoji mogućnost da budu izabrani.
Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: grad@djurdjevac.hr  Radi registriranja sadržaja upita i primljenih odgovora, predlažemo da upite ne postavljate putem telefona.

Ispod ove objave možete pogledati tekst natječaja.