Oglas za prijam u službu referenta za obračun plaća i gradskih prihoda


Petak, 3. kolovoza 2018.

OBJAVA U SVEZI OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU REFERENTA ZA OBRAČUN PLAĆA I GRADSKIH PRIHODA U UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I RAZVOJNE PROJEKTE GRADA ĐURĐEVCA


Na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostave Đurđevac objavljen je oglas za prijam u službu referenta za obračun plaća i gradske prihode  u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca  – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od šest mjeseci, uz probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Tekst oglasa dostupan je ispod ove objave.
Od dana objave oglasa počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na oglas.

 

Opis poslova za radno mjesto referent za obračun plaća i gradske prihode:

-      vrši obračun isplatu plaća i za zaposlenike Grada, Dječjeg vrtića „Maslačak“, Muzeja Grada Đurđevca i Gradske knjižnice Đurđevac i po potrebi povezanih društava

-      vrši obračun i isplatu naknada koje imaju karakter oporezivih primanja,

-      vodi brigu o pravovremenoj predaji obrazaca, vodi blagajničko poslovanje,

-      vodi evidenciju potrošnje goriva za službena vozila,

-       vodi poslove vezane za ustroj i promjene obveznika u evidenciji  poreza na potrošnju,

-      sudjeluje u vođenju analitičke evidencije gradskih prihoda,

-      vodi Registar šteta u poljoprivredi (elementarne nepogode),

-      vodi knjigovodstvo jednostavnijih udruga, sudjeluje u donošenju rješenja i prisilnoj naplati gradskih prihoda,

-      izrađuje izvješća vezana uz navedene evidencije,

-      obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik.

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 1,55 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.000,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Pravni izvori za pripremanje kandidata  za provjeru su sljedeći:
-     Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.),

-     Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.),

-     Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14., 115/15., 87/16. i 3/18.)

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti provjeri znanja.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja i sposobnosti. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima,
-  na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.
Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju (najmanje pet bodova).

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Đurđevca, u zgradi S. Radića 1 Đurđevac, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o oglasnom postupku.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom oglasnog postupka.

Također molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u oglasu. Manjak samo jedne isprave ili dostava makar jedne isprave u obliku koji nije naveden u oglasu automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka.

Zainteresiranim osobama koje ne ispunjavaju sve formalne uvjete za imenovanje navedene u oglasu (npr. stupanj obrazovanja, tj. stručna sprema i struka) predlažemo da ne podnose prijavu, jer neće moći pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, niti postoji mogućnost da budu izabrani.
Kandidat može tijekom oglasnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: grad@djurdjevac.hr  Radi registriranja sadržaja upita i primljenih odgovora, predlažemo da upite ne postavljate putem telefona.

Ispod ove objave možete pogledati tekst oglasa.