Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- prijam u službu višeg referenta za naplatu gradskih prihoda


Četvrtak, 8. ožujka 2018.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu višeg referenta za naplatu gradskih prihoda  u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte  Grada Đurđevca, dana 8. ožujka 2018. godine objavljuje

 

P O Z I V

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG REFERENTA ZA NAPLATU GRADSKIH PRIHODA

 I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti kandidatkinja koja ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja, i to:

  1. Mirjam Markač iz Đurđevca, Donji Brvci 3.

II. Kandidatkinja pozvana na pismeno testiranje (navedena pod točkom I.) treba doći dana 13. ožujka (utorak) 2018. godine u Gradsku knjižnicu Đurđevac, Trg sv. Jurja 1, Đurđevac, u 11,00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidatkinju eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove u 11,00  sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Pisano testiranje (psihologijsko) trajat će 3 sata.

III. O rezultatima testiranja kandidatkinja će biti obaviještena putem elektroničke pošte (e-mailom).

Ukoliko kandidatkinja na pisanom testiranju ostvari najmanje 50% ukupnog broja bodova, putem elektroničke pošte (e-maila) bit će obaviještena o terminu intervjua.

IV. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Đurđevca.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

 Jadranka Švaco, dipl.iur.