Plan nabave za 2012. godinu


Četvrtak, 1. ožujka 2012.

Na temelju članka 20.Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11.) i članka 42. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca" broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, dana 14. veljače 2012. godine donio je

PLAN NABAVE ZA 2012. GODINU

I.

Javni naručitelj Grad Đurđevac donosi ovaj Plan nabave za proračunsku 2012.godinu (u daljnjem tekstu: Plan nabave) koji sadrži podatke o predmetu nabave, evidencijskom broju nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave, vrsti postupka nabave, planiranom početku postupka, ugovoru ili okvirnom sporazumu i planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma.

II.

Za nabavu čija je procijenjena vrijednost veća od 20.000,00 kuna, a manja od 70.000,00 kuna u Plan nabave se unose samo podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave.

Plan nabave odnosi se na nabavu radova, usluga i robe iznad 70.000,00 kuna i nabavu radova, usluga i robe od 20.000,00 do 70.000,00 kuna kako slijedi:

Ovdje možete vidjeti plan nabave: Plan nabave 2012

III.

Ovaj Plan nabave objavit će se na internetskoj stranici Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr.

Klasa: 406-01/12-01/02
Urbroj: 2137/03-03-01/11-12-1

                                                                Gradonačelnik:
Slavko Gračan, ing. građ.