Plan nabave za 2013. godinu


Ponedjeljak, 11. veljače 2013.

Na temelju članka 20.Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11.) i članka 42. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca" broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, dana 1. veljače  2013. godine donio je

PLAN NABAVE ZA 2013. GODINU 

I.

            Javni naručitelj Grad Đurđevac donosi ovaj Plan nabave za proračunsku 2013.godinu (u daljnjem tekstu: Plan nabave) koji sadrži podatke o predmetu nabave, evidencijskom broju nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave, vrsti postupka nabave, planiranom početku postupka, ugovoru ili okvirnom sporazumu i planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma.

II.

            Za nabavu čija je procijenjena vrijednost veća od 20.000,00 kuna, a manja od 70.000,00 kuna u Plan nabave se unose samo podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave.

Plan nabave odnosi se na nabavu radova, usluga i robe iznad 70.000,00 kuna i nabavu radova, usluga i robe od 20.000,00 do 70.000,00 kuna kako slijedi:

Red.

broj

Predmet nabave

Evidencijski broj nabave

Procijenjena vrijednost nabave (iznosi u kunama bez PDV-a)

Vrsta postupka javne nabave

Ugovor ili okvirni sporazum

Planirani početak postupka

Planirano trajanje ugovora ili OS

Nabava radova, usluga i robe iznad 70.000,00 kuna

1. Opskrba električnom energijom 1/13.-E-MV

600.000,00

Otvoreni Ugovor ¸Lipanj 12 mjeseci
2. Izgradnja mrtvačnice u Mičetincu 2/13.-E-MV

400.000,00

Otvoreni Okvirni sporazum Srpanj 3 godine
3. Okoliš Doma kulture u Đurđevcu 3/13.-E-MV

72.000,00

Otvoreni Ugovor Kolovoz do kraja 2013. g.
4. Izgradnja sekundarne vodovodne mreže Ciglena 4/13.-E-MV

248.000,00

Otvoreni Ugovor Rujan do kraja 2013. g.
5. Izgradnja pješačko – biciklističke staze, parkirališta i odvodnja u Radničkoj cesti – Zona A 5/13.-E-MV

780.000,00

Otvoreni Ugovor Veljača do kraja 2013.g.
6. Opremanje zemljišta komunalnom infrastrukturom 6/13.-E-MV

200.000,00

Otvoreni Ugovor Kolovoz Do kraja 2013. g.
7. Uređenje zgrade Stjepana Radića 1 7/13.-E-MV

80.000,00

Otvoreni Ugovor Srpanj Do kraja 2013. g.
8. Izgradnja Športsko-rekreativnog centar "Graničar - Đurđevac" 8/13.-E-mv

104.000,00

Otvoreni Ugovor Srpanj Do kraja 2013. g.

Nabava radova, usluga i robe od 20.000,00 kuna do 70.000,00 kuna (bagatelna nabava)

9. Reprezentacija – ugostiteljske usluge

24.000,00

10. Reprezentacija – nabava pića za potrebe održavanja sjednica i nabava namirnica

24.000,00

11. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

68.000,00

12. Motorni benzin

28.000,00

13. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje zgrada, opreme i prijevoznih sredstava

28.000,00

14. Sitni inventar

20.000,00

15. Usluge fiksne i mobilne telefonije, telefaxa i interneta

51.000,00

16. Usluge pošte

51.000,00

17. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (uredska oprema)

20.000,00

18. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – Mjesni odbori – domovi

30.000,00

19. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – Mjesni odbori

26.000,00

20. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – poslovni prostori

58.000,00

21. Usluge objava javnih natječaja i oglasa u tisku

40.000,00

22. Usluge objava ostalih oglasa i promidžba u drugim medijima

36.000,00

23. Usluge najma

60.000,00

24. Intelektualne i osobne usluge (geodetske usluge, odvjetničke usluge, usluge vještačenja, usluge čišćenja i ostale intelektualne i osobne usluge)

72.000,00

25. Računalne usluge – ažuriranje računalnih baza

25.000,00

26. Premije osiguranja

57.000,00

27. Nabava uredske opreme i namještaja

32.000,00

28. Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora – usluge informiranja

32.000,00

29. Najam sportske dvorane za potrebe sportskih klubova s područja Grada Đurđevca

29.600,00

30. Održavanje putova, staza i parkirališta – popravak mostova

24.390,00

31. Održavanje parkova – orezivanje

26.000,00

32. Održavanje parkova – sakupljanje i odvoz

26.000,00

33. Izgradnja javne rasvjete

56.000,00

34. Pristupna cesta PC-1 (spoj S. Radića – V. Nazora) – idejno rješenje

40.000,00

35. Izgradnja sekundarne vodovodne mreže Ciglena – projekt

56.000,00

 

III.

Ovaj Plan nabave objavit će se na internetskoj stranici Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr.

Klasa: 406-01/13-01/

Urbroj: 2137/03-03-01/11-13-1

Đurđevac, 1. veljače 2013.

Gradonačelnik:

 Slavko Gračan, ing. građ.