Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- viši stručni suradnik za razvojne projekte


Četvrtak, 18. svibnja 2023.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika za razvojne projekte  u Upravni odjel za razvojne projekte  Grada Đurđevca, dana 17. svibnja 2023. godine objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) ZA PRIJAM U SLUŽBU

VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA RAZVOJNE PROJEKTE

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti kandidat koji ispunjava sve formalne uvjete iz oglasa, i to:

  1. Mihaela Štefanec, Blaža Mađera 115, Novigrad Podravski.

II. Podnositeljima prijava koji nisu podnijeli pravodobnu prijavu ili ne ispunjavaju neki od formalnih uvjeta iz oglasa i zbog toga se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas, upućena je pisana obavijest o tome.

III. Kandidat pozvan na pismeno testiranje (naveden pod točkom I.) treba doći dana 23. svibnja (utorak)  2023. godine u dvoranu za sastanke na I. katu u zgradi Gradske uprave Grada Đurđevca, S. Radića 8 u Đurđevcu  u 08,30 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove u 8,30  sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na oglas. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Pisani test sastojat će se od 20 pitanja koja će obuhvatiti sva područja testiranja, a broj točnih odgovora bit će podijeljen sa 2, što će zaokruženo na jednu decimalu dati broj bodova postignutih na pisanoj provjeri (1 do 10). Rješavanje testa traje najviše 60 minuta.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Grada Đurđevca (www.djurdjevac.hr).

IV. O rezultatima testiranja kandidat će biti obaviješten osobno, istog dana, u utorak, 23. svibnja 2023., u 10,00 sati u dvorani na I. katu u zgradi Gradske uprave Grada Đurđevca, S. Radića 8 u Đurđevcu. Odmah nakon toga bit će obavljen intervju s kandidatom koji na pisanom testiranju ostvari najmanje 50% ukupnog broja bodova.

V. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Đurđevca.

KLASA: 112-01/23-01/02

URBROJ: 2137-03-01-01/03-23-9

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Jadranka Švaco