Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu referenta za obračun plaća i gradske prihode


Utorak, 14. kolovoza 2018.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu referenta za obračun plaća i gradske prihode u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca, dana 14. kolovoza 2018. godine objavljuje

 

P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE) ZA PRIJAM U SLUŽBU REFERENTA

ZA OBRAČUN PLAĆA I GRADSKE PRIHODE

 

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz oglasa, i to prema    abecedom redu prezimena:

  1. Nataša Brkljačić, Stjepana Radića 46, Đurđevac,
  2. Goran Pintar, Otrovanec 135, Pitomača,
  3. Vera Škrinjar, Ivana Đuriševića 31, Đurđevac.

II. Podnositeljima prijava koji nisu podnijeli pravodobnu prijavu ili ne ispunjavaju neki od formalnih uvjeta iz natječaja i zbog toga se ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj, upućena je pisana obavijest o tome.

III. Kandidati pozvani na pismeno testiranje (navedeni pod točkom I.) trebaju doći dana 21. kolovoza (utorak) 2018. godine u sobu broj 29/I u zgradu Gradske uprave Grada Đurđevca, S. Radića 1,  u 09,00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove u 9,00  sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na oglas. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Pisani test sastojat će se od 20 pitanja koja će obuhvatiti sva područja testiranja, a broj točnih odgovora bit će podijeljen sa 2, što će zaokruženo na jednu decimalu dati broj bodova postignutih na pisanoj provjeri (1 do 10). Rješavanje testa traje najviše 60 minuta.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Grada Đurđevca (www.djurdjevac.hr)

IV. O rezultatima testiranja kandidati će biti obaviješteni osobno, istog dana, u utorak, 21. kolovoza 2018., u 10,45 sati u sobi broj 29/I u zgradi Gradske uprave Grada Đurđevca, S. Radića 1. Odmah nakon toga bit će obavljen intervju s kandidatima koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova.

V. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Đurđevca.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

     Jadranka Švaco