Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte grada Đurđevca


Srijeda, 17. travnja 2019.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.) i Plana prijma na stručno osposobljavanje u Grad Đurđevac od 04. veljače 2019. godine, Grad Đurđevac objavljuje

JAVNI POZIV

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte grada Đurđevca

 

Polaznik se prima na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na razdoblje od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (8 sati dnevno) i to na radno mjesto višeg stručnog suradnika za razvojne projekte u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte grada Đurđevca i to kako slijedi:

1 polaznik – visoka stručna sprema (VSS) društvene struke

Radno mjesto: viši stručni suradnik za razvojne projekte

Primanje polaznika u Grad Đurđevac provodi se u okviru mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod)  „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ te kandidati pored uvjeta iz ovog javnog poziva moraju ispunjavati i uvjete da se vode u evidenciji Zavoda kao nezaposlene osobe i  da nemaju više od 1 godine staža u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

Polaznici nemaju status službenika i ne primaju naknadu za svoj rad osim naknade koju osigurava Zavod. Grad podmiruje troškove polaganja državnog stručnog ispita (prvi puta) za radno mjesto za koja je polaganje državnog stručnog ispita propisano zakonom. Prava i obaveze polaznika i Grada bit će uređeni ugovorom o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Prijavi je potrebno priložiti:

  • životopis
  • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice, a ukoliko podnositelj prijave ne posjeduje navedene isprave može priložiti domovnicu)
  • presliku diplome/svjedodžbe o završenom školovanju
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis u slučaju da je podnositelj prijave podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (članak 15. Zakona) ne starije od 6 mjeseci

Na prijam polaznika ne primjenjuju se odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.) a koje se odnose na postupak  prijma u službu.

Pročelnik Upravnog odjela u koji se polaznik prima odlučit će o izboru kandidata, a uzet će  se u obzir oni kandidati koji prilože svu potrebnu dokumentaciju i ispune sve formalne uvjete iz ovog poziva. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat kojeg odabere Grad bit će predložen Zavodu, a ugovor će biti sklopljen s onim kandidatom čije uključenje u Program odobri Zavod sukladno svojim pravilima.

Prijave se podnose na adresu: Grad Đurđevac s naznakom: „stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – viši stručni suradnik za razvojne projekte“, Stjepana Radića 1., 48350 Đurđevac, u roku 8 dana od dana objave ovog poziva na web stranici Zavoda za zapošljavanje i web stranici Grada Đurđevca.

GRAD ĐURĐEVAC