Natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice


Ponedjeljak, 18. listopada 2010.

OBJAVA U SVEZI NATJEČAJA ZA IMENOVANJE PROČELNIKA

U  broju 117 „Narodnih novina“ od 15. 10. 2010. godine, objavljen je natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo  (1 izvršitelj/izvršiteljica) i pročelnika Upravnog odjela za pripremu projekata i razvoj Grada Đurđevca (1 izvršitelj/izvršiteljica).

Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.

Od dana objave u „Narodnim novinama“ počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na natječaj.
Opis poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo:

Rukovodi radom Upravnog odjela, organizira i koordinira obavljanje poslova u Upravnom odjelu, osigurava obavljanje stručnih poslova iz nadležnosti odjela za potrebe gradonačelnika i Gradskog vijeća, sudjeluje u izradi akata, sudjeluje u rješavanju najsloženijih poslova iz nadležnosti odjela (donošenje rješenja, zaključaka i zapisnika iz nadležnosti odjela), prati i kontrolira realizaciju gradskih građevinskih i komunalnih projekata, po potrebi obavlja nadzor nad izgradnjom, sudjeluje u izradi investicijskih programa i pripremnim radovima za izradu tehničke dokumentacije, sudjeluje u izradi i nadzire izradu dokumenata prostornog uređenja, a obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika.

Opis poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za pripremu projekata i razvoj:

Rukovodi radom Upravnog odjela, prati zakone i ostale propise iz svog djelokruga poslova, priprema nacrte općih i pojedinačnih akata iz svoje nadležnosti, prati natječaje i pozive za dodjelu financijskih sredstava, priprema dokumentaciju za kandidiranje projekata Grada Đurđevca, njegovih tijela, ustanova i korisnika proračuna prema ministarstvima i EU fondovima, obavlja poslove vezane za razvoj i unapređenje  poslovnih zona, prati realizaciju projekata temeljem međugranične suradnje, surađuje sa nadležnim tijelima županije, ministarstava i razvojnih agencija, obavlja poslove vezane uz poticanje energetske efikasnosti,  a obavlja i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik.

Koeficijent složenosti poslova navedenih radnih mjesta je 3,35 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.000,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Pravni izvori za pripremanje kandidata  za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo, za provjeru su sljedeći:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05,  109/07, 125/08 i 36/09),
 • Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09),
 • Odluka o komunalnim djelatnostima u Gradu Đurđevcu („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 8/09. i 4/10.).

Pravni izvori za pripremanje kandidata  za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za pripremu projekata i razvoj, za provjeru su sljedeći:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05,  109/07, 125/08 i 36/09),
 • Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom – publikacija dostupna na web stranici: www.strategija.hr/datastore/filestore/10/Smjernice_za_. pdf
 • Hrvatska na putu u Europsku uniju, Od kandidature do članstva, publikacija MVPEI,  5. izdanje, dostupna na web stranici: www.mvpei.hr//home/Prijevodi i publikacije/ Publikacije

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati idetitet neće moći pristupiti provjeri znanja.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Navedena pismena provjera traje 60 minuta. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
 • razgovarati s ostalim kandidatima,
 • na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju (najmanje pet bodova).

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Đurđevca, u zgradi S. Radića 1 Đurđevac, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o natječajnom postupku.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.

Također molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u natječaju. Manjak samo jedne isprave ili dostava makar jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Zainteresiranim osobama koje ne ispunjavaju sve formalne uvjete za imenovanje navedene u natječaju (npr. stupanj obrazovanja, tj. stručna sprema i struka) predlažemo da ne podnose prijavu, jer neće moći pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, niti postoji mogućnost da budu imenovani.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: grad-djurdjevac@kc.t-com.hr. Radi registriranja sadržaja upita i primljenih odgovora, predlažemo da upite ne postavljate putem telefona.

Ispod ove objave možete pogledati tekst natječaja.

    Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj  86/08.), gradonačelnik Grada Đurđevca raspisujeNATJEČAJ 

Za imenovanje pročelnika/ca sljedećih upravnih tijela Grada Đurđevca:

1. pročelnik/ca Upravnog odjela za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca

Posebni uvjeti:

- magistar građevinske ili arhitektonske struke, ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke,
- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit,
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom,
- poznavanje jednog stranog jezika s područja Europske unije,
- poznavanje rada na računalu.

Uvjete za imenovanje ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku
stručnu spremu građevinske ili arhitektonske struke.

2. pročelnik/ca Upravnog odjela za pripremu projekata i razvoj – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca

Posebni uvjeti:

- magistar tehničke struke, ili stručni specijalist tehničke struke,
- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit,
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom,
-  poznavanje engleskog jezika,
- poznavanje rada na računalu.

Uvjete za imenovanje ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku
stručnu spremu  tehničke struke.

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete za prijam u službu:
punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (radniodnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima  navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti imenovana, pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od imenovanja.

Ne može biti imenovana osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.
Uz prijavu na natječaj, s naznakom za koje radno mjesto se podnosi prijava, kandidati obavezno prilažu:

- životopis,
- običnu presliku osobne iskaznice ili domovnice,
- diplomu kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne
spreme) i struke određenih ovim natječajem (izvornik ili ovjerenu presliku),
- svjedodžbu o položenome državnom stručnom ispitu (izvornik ili ovjerenu presliku),
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati),
- uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni
postupak, ne starije od tri mjeseca (izvornik ili ovjerenu presliku),
- običnu presliku radne knjižice ili drugi dokaz o radnom iskustvu.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositeljinepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iznatječaja.

Na web-stranici www.djurdjevac.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Đurđevca bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta,  dostavljaju se na adresu: Grad Đurđevac, S. Radića 1, 48350 Đurđevac, s naznakom „Natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice ___________ (navesti naziv upravnog tijela),  u roku od osam dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

GRAD ĐURĐEVAC