Natječaj za prijam u službu stručnog suradnika za gradske poreze, komunalnu naknadu


Petak, 23. ožujka 2012.
U broju 34.  „Narodnih novina“ od 21. ožujka 2012. godine, objavljen je natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za gradske poreze, komunalnu naknadu i gradsku imovinu u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Đurđevca  – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca. Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.

Od dana objave u „Narodnim novinama“ počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na natječaj.     Opis poslova: Vodi poslove vezane za ustroj i promjene obveznika u evidenciji gradskih poreza, poduzima mjere za naplatu gradskih poreza, donosi rješenja o ovrsi, vodi analitičku evidenciju komunalne naknade, poduzima mjere za naplatu komunalne naknade, donosi rješenja o ovrsi komunalne naknade, vodi poslove vezane uz naplatu stanova u najmu, otkupljenih stanova i zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Đurđevca, obavlja poslove vezane uz uspostavu i razvoj financijskog upravljanja i kontrole, izrađuje izvješća vezana uz navedene evidencije te obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik.
Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 2,00 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.800,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Pravni izvori za pripremanje kandidata  za provjeru su sljedeći:

-     Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09 i 150/11),
-    Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 3/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12),
-    Zakon o proračunu (NN 87/08),
-    Opći porezni zakon (NN 147/08, 18/11),
-    Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11),
-    Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru (NN 130/11),
-    Odluka o gradskim porezima („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 8/01).

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti provjeri znanja.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.
Navedena pismena provjera traje 60 minuta. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima,
-  na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju (najmanje pet bodova).

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Đurđevca, u zgradi S. Radića 1 Đurđevac, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o natječajnom postupku.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.

Također molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u natječaju. Manjak samo jedne isprave ili dostava makar jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Zainteresiranim osobama koje ne ispunjavaju sve formalne uvjete za imenovanje navedene u natječaju (npr. stupanj obrazovanja, tj. stručna sprema i struka) predlažemo da ne podnose prijavu, jer neće moći pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, niti postoji mogućnost da budu izabrani.
Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: grad-djurdjevac@kc.t-com.hr. Radi registriranja sadržaja upita i primljenih odgovora, predlažemo da upite ne postavljate putem telefona.

Tekst natječaja u PDF formatu može vidjeti ovdje: Natjecaj za djelatnika 2012