Objava u svezi natječaja za prijam u službu višeg referenta za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika u stručnu službu Grada Đurđevca


Petak, 16. ožujka 2012.

U  broju  31. „Narodnih novina“ od  14. ožujka 2012. godine, objavljen je natječaj za prijam u službu Višeg referenta za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika u Stručnu službu Grada Đurđevca  – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.
Od dana objave u „Narodnim novinama“ počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na natječaj.

Opis poslova:

Obavlja stručne poslove u vezi s radom Gradskog vijeća, gradonačelnika i njihovih radnih tijela, izrađuje zapisnike sa sjednica Gradskog vijeća, kolegija gradonačelnika i njihovih radnih tijela, izrađuje stručne materijale i nacrte općih akata, priprema prijedloge zaključaka, izvršava zaključke, brine o čuvanju izvornika akata Gradskog vijeća i gradonačelnika, po potrebi obavlja poslove s područja društvenih djelatnosti te administrativne poslove za mjesne odbore s područja Grada Đurđevca, a obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 1,86 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.800,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Pravni izvori za pripremanje kandidata  za provjeru su sljedeći:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05,

109/07, 125/08, 36/09 i 150/11),

- Statut Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09.),

- Poslovnik Gradskog vijeća Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca, broj 4/09.),

- Poslovnik o radu gradonačelnika Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca, broj 4/09.).

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti provjeri znanja.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja. Navedena pismena provjera traje 60 minuta. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima,
-  na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju (najmanje pet bodova).

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Đurđevca, u zgradi S. Radića 1 Đurđevac, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o natječajnom postupku.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.

Također molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u natječaju. Manjak samo jedne isprave ili dostava makar jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Zainteresiranim osobama koje ne ispunjavaju sve formalne uvjete za imenovanje navedene u natječaju (npr. stupanj obrazovanja, tj. stručna sprema i struka) predlažemo da ne podnose prijavu, jer neće moći pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, niti postoji mogućnost da budu izabrani.
Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: grad-djurdjevac@kc.t-com.hr. Radi registriranja sadržaja upita i primljenih odgovora, predlažemo da upite ne postavljate putem telefona.

Ispod ove objave možete pogledati tekst natječaja.

 

STRUČNA SLUŽBA

KLASA: 112-01/12-01/02

URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-2

Đurđevac, 6. ožujka  2012.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj  86/08. i 61/11.), a sukladno Planu prijma u službu u upravna tijela Grada Đurđevca za 2012. godinu („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 1/12.), pročelnica Stručne službe Grada Đurđevca raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u službu 

u Stručnu službu Grada Đurđevca na radno mjesto Viši referent za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

 

Kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati  sljedeće posebne uvjete:

- stručni prvostupnik pravne struke,

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit,

- poznavanje rada na računalu.

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla višu stručnu spremu pravne struke. Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete za prijam u službu:

-          punoljetnost

-          hrvatsko državljanstvo

-          zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima  navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obavezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj  86/08. i 61/11.).

Uz prijavu na natječaj,  kandidati/kandidatkinje obavezno prilažu:

- životopis,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica),

- diplomu kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određenih ovim natječajem,

- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,

- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata/kandidatkinje o nepostojanju zapreka iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati),

- uvjerenje da protiv podnositelja prijave nije pokrenut te da se  ne vodi kazneni

postupak, ne starije od tri mjeseca,

-          presliku radne knjižice.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat/kandidatkinja će predočiti izvornik. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta dostavlja kandidat/kandidatkinja po obavijesti o izboru.

Kandidati/kandidatkinje koje ostvaruju prednost kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje dužni su  priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava.

Urednom prijavom smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Kandidati/kandidatkinje koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Na web-stranici www.djurdjevac.hr dostupan je opis poslova,  podaci o plaći kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Đurđevca bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta,  dostavljaju se na adresu: Grad Đurđevac, S. Radića 1, 48350 Đurđevac, s naznakom „Natječaj za prijam u službu Višeg referenta za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika“ u roku od osam dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

GRAD ĐURĐEVAC