Akti gradonačelnika


Četvrtak, 29. studenoga 2012.

Na temelju  članka 48.  stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  19. studenoga  2012., donio je O D L U K U o davanju […]

Odluka – davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta

Četvrtak, 29. studenoga 2012.

Na temelju  članka 48.  stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  19. studenoga  2012., donio je O D L U K U o davanju […]

Odluka – davanje na privremeno korištenje poslovnog prostora

Četvrtak, 29. studenoga 2012.

Na  temelju članka 1. stavka 5. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj 125/11.), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  19. […]

Zaključak – utvrđivanje prijedloga Proračuna Grada Đurđevca 2013 i projekcija za 2014/15

Ponedjeljak, 26. studenoga 2012.

Na temelju članka 37. stavka 4. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.) gradonačelnik Grada Đurđevca, dana 12. studenoga 2012. godine, donio je Z A K LJ U Č A K o utvrđivanju prijedloga Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu i […]

Zaključak – odobrenje sredstava za poklon pakete djeci

Ponedjeljak, 26. studenoga 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  12. studenoga 2012. godine, donio je ZAKLJUČAK o odobrenju financijskih sredstava za nabavku poklon paketa djeci […]

Zaključak – pretplata na list Informator

Ponedjeljak, 26. studenoga 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  12. studenoga 2012. godine, donio je Z A K LJ U Č A K o odobrenju […]

Zaključak – prihvaćanje ponude Komunalija d.o.o. za zamjenu poklopca

Ponedjeljak, 26. studenoga 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 12. studenoga 2012. godine, donio je Z A K LJ U Č A K o prihvaćanju […]

Zaključak – prihvaćanje ponude MLD-Usluga d.o.o. za ugradnju dimnjačkih vratašca

Ponedjeljak, 26. studenoga 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 12. studenoga 2012. godine, donio je Z A K LJ U Č A K o prihvaćanju […]

Zaključak – prihvaćanje ponude za radove na novogodišnjoj dekoraciji Trga sv. Jurja

Ponedjeljak, 26. studenoga 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 12. studenoga 2012. godine, donio je Z A K LJ U Č A K o prihvaćanju […]

Zaključak – odobrenje novčanih sredstava za poslove stručnog nadzora

Ponedjeljak, 26. studenoga 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 12. studenoga 2012. godine, donio je Z A K Lj U Č A K o odobrenju […]