Gradska uprava


JAVNI POZIV – subvencije za podizanje višegodišnjh nasada

Ponedjeljak, 16. srpnja 2012.

  Na temelju Programa subvencioniranja u poljoprivredi u 2012. godini, za koji su sredstva osigurana u Proračunu Grada Đurđevca za 2012. godinu (''Službene  novine Grada Đurđevca'' broj 7/11. i 4/12.), Upravni odjel za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Đurđevca objavljuje JAVNI POZIV za ostvarivanje subvencija za podizanje višegodišnjih nasada               voćnjaka i vinograda na području Grada Đurđevca u 2012. godini I.    Pozivaju se zainteresirani da u skladu s Programom subvencioniranja poljoprivrede u 2012. godini, dostave svoje zahtjeve za ostvarivanje subvencija za podizanje višegodišnjih nasada voćnjaka i vinograda na području Grada Đurđevca u 2012. godini. II.    Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju 1.    Pravo na subvenciju imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa prebivalištem na području Grada Đurđevca najmanje tri godine, obrtnici registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti koji imaju sjedište tvrtke obrta na području Grada Đurđevca i udruge sa sjedištem na području Grada Đurđevca i sa zemljištem na području Grada Đurđevca. 2.    Podnositelji zahtjeva za subvenciju moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, te  podizati nasad na području Grada Đurđevca, s sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Đurđevca najmanje tri godine. 3.    Zahtjev se podnosi jednom godišnje. 4.    Subvencionirati će se sadnja novih nasada voćnjaka, iznos subvencije po jednoj voćnoj sadnici 4,00 kn. 5.    Subvencionirati će se sadnja novih nasada vinove loze i podsadnja (minimalno 300 cijepova) postojećih nasada vinograda na površini do 5 ha, za nabavu loznih cijepova i to 2,00 kn po loznom cijepu. 6.    Sadnja višegodišnjih nasada se mora izvršiti propisanim i deklariranim sadnim materijalom, a za sadnju oraha deklarirani sadni materijal cijepljeni orah. 7.  Vinogradarska udruga ostvaruje pravo na subvenciju za nabavu loznih cijepova za svoje članove koji imaju prebivalište na području Grada Đurđevca. Kao dokaz o kupnji loznih cijepova, vinogradarska udruga mora dostaviti račun ili ovjerenu presliku računa o kupnji repromaterijala odnosno pupa koji je upotrijebljen za cijepljenje, otpremnicu, deklaraciju uz otpremnicu, presliku da je upisan u vinogradarski registar i priložiti presliku Rješenja o upisniku u Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Na spisku o preuzimanju repromaterijala svaki član udruge potpisom potvrđuje primitak određenog broja loznih cijepova, a u prilogu je preslika osobne iskaznice za svakog člana. 8.  Podnositelj zahtjeva mora imati podmirene sve obveze prema Gradu Đurđevcu na dan podnošenja zahtjeva. III. Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju 1.    Obrazac zahtjeva. 2.    Preslika osobne iskaznice. 3.    Izjava podnositelja zahtjeva. 4.    Kopija računa dobavljača sadnica i otpremnica. 5.    Deklaracija za sadnice. 6.    Kopiju Rješenja u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.   7.    Kopija upisa u vinogradarski registar. IV. Načini i rokovi podnošenja zahtjeva Zahtjev se podnosi do 15.12.2012. godine odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u Gradu Đurđevcu, Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac, www.djurdjevac.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za subvencioniranje voćnjaka i vinograda i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu: Grad Đurđevac Upravni odjel za gospodarstvo, financije i javne prihode Stjepana Radića 1 48350 Đurđevac Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.                                                                                                                             V. Zaključak o isplati subvencije donosi gradonačelnik Grada Đurđevca na osnovu kojeg će Upravni odjel za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Đurđevca izvršiti  isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju voćnjaka i vinograda.                                                                                                                          VI.           Sve informacije, mogu se dobiti u Gradu Đurđevcu, Upravni odjel za gospodarstvo,  financije i javne prihode, Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac, www.djurdjevac.hr, i telefon 811-052.   OBRAZAC MOŽETE PREUZETI NA OVOM LINKU!   UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I JAVNE PRIHODE GRADA ĐURĐEVCA KLASA:320-01/12-01/8 URBROJ: 2137/03-03-01/11-12-1 Đurđevac, 16. srpnja 2012.                                     

Saziv 27. sjednice Gradskog vijeća

Četvrtak, 21. lipnja 2012.

                              REPUBLIKA HRVATSKA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA GRAD ĐURĐEVAC GRADSKO VIJEĆE                    KLASA: 021-05/12-02/11 URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-1 Đurđevac, 20. lipnja 2012.         Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 3. i članka 58. Poslovnika Gradskog  vijeća  Grada Đurđevca  ("Službene novine Grada Đurđevca ", broj                                                                                                                                    4/09.),     S A Z I V A M   27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca, za dan 28.  lipnja  (četvrtak) 2012. godine u 16,00  sati     Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1, Đurđevac.           Za sjednicu predlažem sljedeći                               D N E V N I  R E D :     1. Razmatranje Izvješća o poslovanju Komunalija d.o.o. Đurđevac za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka.     2. Razmatranje Izvješća o radu i poslovanju Komunalija - Plin d.o.o. Đurđevac  za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka.     3. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka.     4. Razmatranje Financijskog izvještaja i Izvještaja o radu  Zajednice tehničke kulture Đurđevac za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka.     5. Razmatranje Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka.     6. Razmatranje Programa rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2012. godinu, s prijedlogom Zaključka.     7. Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju Područnog ureda Koprivnica o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Đurđevca za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka.     8. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka iz Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu.     9.  Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone u 2012. godini.     10. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Gradske knjižnice Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske. 11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske.     12. Donošenje Zaključka o davanju tumačenja odredaba  Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca i Urbanističkog plana uređenja grada Đurđevca.     13.   Donošenje Plana o izmjeni Plana  javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2012. godini.     14. Donošenje Programa o izmjenama Programa subvencioniranja poljoprivrede u 2012. godini.     15. Pitanja članova Gradskog vijeća.     Molim da se na sjednicu odazovete u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 811-052 ili 811-106. Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, dr. vet. med., v. r. DOSTAVITI: 1. Vjekoslav Ivandija, Đurđevac, K. Tomislava 119b, 2. Marijan Štimac, Đurđevac, I. Đuriševića 2, 3. Marijan Bajsar, Sirova Katalena 50, 4. Luka Čukljaš, Budrovac, Bilogorska 14, 5. Branimir Prelec, Đurđevac, LJ. Gaja 4, 6. Vlado Rep, Đurđevac, T. Ujevića 12, 7. Berislav Hodić, Đurđevac, Donji Brvci 34, 8. Ivan Pleadin, Đurđevac, Grkinska 1, 9. Ivica Djopar, Đurđevac, Ulica mladosti 20, 10. Mladen Roštan, Đurđevac, Radnička cesta 41, 11. Anka Švaco, Đurđevac, K. Tomislava 89, 12. Marijan Panić, Đurđevac, 1. svibnja 9, 13. Ivan Hadžija, Đurđevac, Ulica mladosti 15, 14. Stevo Babić, Đurđevac, Tina Ujevića 13, 15. Olga Dokić, Đurđevac, Bana Jelačića 49, 16. Slavko Gračan, gradonačelnik Grada Đurđevca, ovdje, 17. Marijana Markešić, zamjenica gradonačelnika Grada Đurđevca, Đurđevac, I. G.           Kovačića 29, 18. Marijan Blažok, direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac, 19. Dražen Mesić, direktor Komunalije – Plin d.o.o. Đurđevac, 20. Đuro Tomrlin, predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca, 21. Igor Tomrlin, predsjednik Zajednice tehničke kulture Đurđevac, 22. Marija Đurišević, zamjenica predsjednice Savjeta mladih Grada Đurđevca,  23. Milica Fuček, predsjednica Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, A. Radića 8a, 24. Franjo Car, član Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, I. Gundulića 16, 25. Ljubica Cestar, članica Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, Grkinska 83, 26. Vjekoslav Flamaceta, član Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, S. Radića 45, 27. Marijan Novak, član Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, I. Đuriševića 54, 28. Verica Rupčić, članica Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, Grkinska 9, 29. Jadranka Švaco, pročelnica Stručne službe Grada Đurđevca, 30. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i javne prihode, 31. Martin Mahović, pročelnik Upravnog odjela za pripremu projekata i razvoj, 32. Dejan Đud, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, investicije i komunalno       gospodarstvo, 33. Dražen Šemovčan, Akcija za bolju Hrvatsku, Gradski ogranak Đurđevac,       Severovačka 22, Đurđevac, 34. Gradska knjižnica Đurđevac, 35. Anđela Lenhard-Antolin, novinarka, Đurđevac, Kolodvorska 17, 36. Kristina Jošt, novinarka „Glasa Podravine“, Matije Gupca 2, Koprivnica, 37. Dinko Borozan, novinar „Podravskog lista“, Florijanski trg 15, Koprivnica, 38. „Večernji list“, Ivana Generalića bb, Koprivnica, 39.  Dušan Tončić, Budrovac, Školska 7, 40. Krunoslav Heidler, Đurđevac, A. Šenoe 22, 41. HRT Dopisništvo Koprivnica, A. Starčevića 32, Koprivnica, 42. SRCE  TV, novinar i urednik Damir Gašparec, Dravska 15, Koprivnica 43. Radio Đurđevac, K. Tomislava 2, Đurđevac, 44. Andrea Brozović, Radio Koprivnica, Zagrebačka bb, Koprivnica, 45. Radio Drava, Koprivnica, Trg mladosti 1a, 46. Računovodstvo, 47. Pismohrana.

Poziv na JAVNU TRIBINU

Četvrtak, 31. svibnja 2012.

U cilju upoznavanja  s radom lokalne samouprave, Grad Đurđevac organizira i poziva građane na JAVNU TRIBINU na temu: GRAD ĐURĐEVAC –  ORGANIZACIJA, AKTUALNI PROJEKTI I PROBLEMI U FUNKCIONIRANJU dana 5. lipnja  2012. godine (utorak) u 19,00 sati u Domu kulture u Đurđevcu.

Saziv 26. sjednice Gradskog vijeća

Srijeda, 25. travnja 2012.

REPUBLIKA HRVATSKA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA GRAD ĐURĐEVAC GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/12-02/08 URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-1 Đurđevac, 20. travnja 2012. Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 3. i članka 58. Poslovnika Gradskog  vijeća  Grada Đurđevca  ("Službene novine Grada Đurđevca ", broj                                                                                                                                    4/09.),     S A Z I V A M   26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca, za dan 27. travnja (petak) 2012. godine u 15.30 sati Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1, Đurđevac. Za sjednicu predlažem sljedeći                               D N E V N I  R E D : 1. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu. 2. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Đurđevca za 2011. godinu. 3. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka. 4.  Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka. 5. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka. 6. Razmatranje Izvješća o radu, Financijskog izvješća i Godišnjeg obračuna financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka. 7. Razmatranje Izvješća o vatrogasnim intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka. 8. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka. 9. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka. 10. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Đurđevca u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka. 11. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka. 12. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Đurđevca u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka. 13. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka. 14. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka. 15. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa subvencioniranja poljoprivrede u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka. 16. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu. 17. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2012. godini. 18. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2012. godini. 19. Donošenje Plana o izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Đurđevca u 2012. godini. 20. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2012. godini. 21. Donošenje Programa o izmjeni Programa  javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2012. godini. 22. Donošenje Programa o izmjenama Programa subvencioniranja poljoprivrede u 2012. godini. 23. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Đurđevca. 24. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi troškova predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Gradskog vijeća Grada Đurđevca, članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Đurđevca i radnih tijela gradonačelnika te predsjednicima i članovima Vijeća mjesnih odbora. 25. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Đurđevcu. 26. Donošenje Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke na području Grada Đurđevca. 27. Pitanja članova Gradskog vijeća. Molim da se na sjednicu odazovete u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 811-052 ili 811-106. Predsjednik Gradskog vijeća Ivica Djopar, dr. vet. med., v. r. DOSTAVITI: 1. Vjekoslav Ivandija, Đurđevac, K. Tomislava 119b, 2. Marijan Štimac, Đurđevac, I. Đuriševića 2, 3. Marijan Bajsar, Sirova Katalena 50, 4. Luka Čukljaš, Budrovac, Bilogorska 14, 5. Branimir Prelec, Đurđevac, LJ. Gaja 4, 6. Vlado Rep, Đurđevac, T. Ujevića 12, 7. Berislav Hodić, Đurđevac, Donji Brvci 34, 8. Ivan Pleadin, Đurđevac, Grkinska 1, 9. Ivica Djopar, Đurđevac, Ulica mladosti 20, 10. Mladen Roštan, Đurđevac, Radnička cesta 41, 11. Anka Švaco, Đurđevac, K. Tomislava 89, 12. Marijan Panić, Đurđevac, 1. svibnja 9, 13. Ivan Hadžija, Đurđevac, Ulica mladosti 15, 14. Stevo Babić, Đurđevac, Tina Ujevića 13, 15. Olga Dokić, Đurđevac, Bana Jelačića 49, 16. Slavko Gračan, gradonačelnik Grada Đurđevca, ovdje, 17. Marijana Markešić, zamjenica gradonačelnika Grada Đurđevca, Đurđevac, I. G. Kovačića 29, 18. Edita Janković-Hapavel, ravnateljica Centra za kulturu Đurđevac, 19. Anica Šabarić, ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac, 20. Gabrijela Golub, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac, 21. Marijan Kicivoj, zapovjednik JVP Đurđevac,  22. Milica Fuček, predsjednica Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, A. Radića 8a, 23. Franjo Car, član Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, I. Gundulića 16, 24. Ljubica Cestar, članica Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, Grkinska 83, 25. Vjekoslav Flamaceta, član Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, S. Radića 45, 26. Marijan Novak, član Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, I. Đuriševića 54, 27. Verica Rupčić, članica Županijske skupštine KKŽ, Đurđevac, Grkinska 9, 28. Jadranka Švaco, pročelnica Stručne službe Grada Đurđevca, 29. Jasna Kovačev, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i javne prihode, 30. Martin Mahović, pročelnik Upravnog odjela za pripremu projekata i razvoj, 31. Dejan Đud, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo, 32. Dražen Šemovčan, Akcija za bolju Hrvatsku, Gradski ogranak Đurđevac, Severovačka 22, Đurđevac, 33. Gradska knjižnica Đurđevac, 34. Anđela Lenhard-Antolin, novinarka, Đurđevac, Kolodvorska 17, 35. Kristina Jošt, novinarka „Glasa Podravine“, Matije Gupca 2, Koprivnica, 36. Dinko Borozan, novinar „Podravskog lista“, Florijanski trg 15, Koprivnica, 37. „Večernji list“, Ivana Generalića bb, Koprivnica, 38. Dušan Tončić, Budrovac, Školska 7, 39. Krunoslav Heidler, Đurđevac, A. Šenoe 22, 40. HRT Dopisništvo Koprivnica, A. Starčevića 32, Koprivnica, 41. SRCE  TV, novinar i urednik Damir Gašparec, Dravska 15, Koprivnica 42. Radio Đurđevac, K. Tomislava 2, Đurđevac, 43. Andrea Brozović, Radio Koprivnica, Zagrebačka bb, Koprivnica, 44. Radio Drava, Koprivnica, Trg mladosti 1a, 45. Računovodstvo, 46. Pismohrana.

[VAŽNO] Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca

Petak, 13. travnja 2012.

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09. i 153/09.) i Odluke  o raspisivanju natječaja za prodaju  zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca  KLASA: 940-01/12-01/03, URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-1 od 22. ožujka 2012. godine, Gradsko vijeće Grada Đurđevca raspisuje JAVNI NATJEČAJ:

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i o đurđevačkom humanitarnom koncertu

Srijeda, 25. siječnja 2012.

Uz prihvaćanje Poslovnika o radu članice Povjerenstva za ravnopravnost spolova KKŽ su izviještene o tijeku priprema humanitarnog koncerta «Budimo uz njih», koji Povjerenstvo organizira u suradnji s Udrugom žena s bolestima dojke «Narcise» Đurđevac u Đurđevcu. Predsjednica Povjerenstva Verica Rupčić je ponovila  da će se koncert održati u nedjelju 5. veljače, na blagdan sv. Agate, u sportskoj dvorani Strukovne škole u Đurđevcu, s početkom u 19 sati.    

Predložite kandidate za javna priznanja naše Županije

Srijeda, 18. siječnja 2012.

Posljednjih godina malo je prijedloga s đurđevačkog gradskog područja za kandidate koji bi mogli dobiti jedno od javnih priznanja Koprivničko –križevačke županije. Istovremeno puno je nezadovoljnih na našem području kad za Dan Županije među nagrađenima nema naših predstavnika. Međutim, Đurđevac ima i mora imati svoje kvalitetne ljude za kandidate. Poziv za predlaganje je upućen, pa ih predložite!!!

Bolni rezovi u Đurđevcu – Plaće u 2012. idu dolje, od gradonačelnika pa do svih zaposlenika

Nedjelja, 18. prosinca 2011.

ĐURĐEVAC - Još  manje od stotinjak sati dijeli Đurđevčane da doznaju kako će im gradski vijećnici u srijedu poslije podne, na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Gradskoga vijeća, iskrojiti prostirke kojima će  pokrivati već do sada poprilično ogoljele noge. Već je poznato da uz krizu koja drma krhka hrvatska gospodarska leđa, Grad Đurđevac ima dodatnu i svoju krizu koja ga je gotovo bacila na koljena, a vezana je uz kolaps NatureAgro.